මාගේ බ්ලොග් අඩවිය ඇතුළත් කර නොගැනීම පිළිබදව

51 views
Skip to first unread message

Thilini Shalwyn

unread,
Jun 25, 2012, 12:08:54 AM6/25/12
to sinhala-...@googlegroups.com
http://sanskaravinivida.blogspot.com/ වන මාගේ බ්ලොග් අඩවිය සංසදයට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙස, දි ඇති නීතිරීති අනුව යමින් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියද, එය මෙගෙක් සංසදයට ඇතුළත් කරගෙන නොමැත. හැකිනම් එය ඇතුළත් කරගන්නා මෙන් කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි.

viraj dissa

unread,
Jun 28, 2012, 10:04:42 AM6/28/12
to sinhala-...@googlegroups.com
ස්තූතියි.

2012/6/25 Thilini Shalwyn <87sh...@gmail.com>
http://sanskaravinivida.blogspot.com/ වන මාගේ බ්ලොග් අඩවිය සංසදයට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙස, දි ඇති නීතිරීති අනුව යමින් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියද, එය මෙගෙක් සංසදයට ඇතුළත් කරගෙන නොමැත. හැකිනම් එය ඇතුළත් කරගන්නා මෙන් කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි.

--
ඔබට මෙම පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔබ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකයෙක් බැවිනි.
 
නීති/රීතී http://www.sinhalabloggers.com/guidelines
සිංහල බ්ලොග් කියවනය: http://blogs.sinhalabloggers.com
සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිවස http://www.sinhalabloggers.com
 
සංසදයට ලිවීම සඳහා sinhala-...@googlegroups.com වෙත ලියන්න.
සංසදයෙන් ඉවත්වීම සඳහා http://googlegroups.com/group/sinhala-bloggers/subscribe වෙත යන්න.

සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතිය සුරකියි. මෙම පණිවිඩයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම ලිපියේ කර්තෘගේ මතය යි. මෙමගින් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය විසින් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Mpp Gunasinghe

unread,
Jun 28, 2012, 12:39:55 PM6/28/12
to sinhala-...@googlegroups.com
ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය බ්ලොත් කියවනයේ දිස්වෙනවා නේද ? එය විශාල දැනුම්සම්භාරයක් පාඨකයා වෙත් ගෙන් එනවා.


2012/6/25 Thilini Shalwyn <87sh...@gmail.com>
http://sanskaravinivida.blogspot.com/ වන මාගේ බ්ලොග් අඩවිය සංසදයට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙස, දි ඇති නීතිරීති අනුව යමින් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියද, එය මෙගෙක් සංසදයට ඇතුළත් කරගෙන නොමැත. හැකිනම් එය ඇතුළත් කරගන්නා මෙන් කාරුණීකව ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි.

--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages