සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය

sinhala-bloggers@googlegroups.com

Description

සිංහල භාෂාවෙන් බ්ලොග්කරණයේ යෙදෙන බ්ලොග්කරුවන් සඳහා ආරම්භ කරන ලදී.

Language

Sinhala (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group