සම්බුද්දත්ව ජයන්තියට සාරධර්ම ප්රිගුණ කරමු

6 views
Skip to first unread message

crdesilva

unread,
May 10, 2011, 6:06:32 AM5/10/11
to Secular Sri Lanka Discussions

සාරධර්ම and Religion get mixed up. See below link


http://nihiluwamv2009.blogspot.com/2011/05/blog-post.html


And the funniest part "අපි මේ සිසුන් නියමිත පරිදි දිනපතා සවසට බුදුන්
වදිනවද කියලා පසු විමරමක් කරන්නත් කටයුතු යොදලයි තියෙන්නේ"

bkthambugala

unread,
May 13, 2011, 7:19:31 AM5/13/11
to Secular Sri Lanka Discussions
haha.. kohomada danne naa balanne..

bkthambugala

unread,
May 24, 2011, 5:38:06 AM5/24/11
to Secular Sri Lanka Discussions
i posted a comment on that page, asking school authorities on exact
ways they are going to implement their surveillance. No reply so far.
even worse, appears my comment is censored by the blog admin. so much
for "Saaradharma"
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages