පන්සල් ගොස් පොතේ අත්සන් තැබීම

11 views
Skip to first unread message

crdesilva

unread,
May 12, 2011, 10:46:28 PM5/12/11
to Secular Sri Lanka Discussions
සබරගමු ආණ්ඩුකාර වී.ජ.මු ලොකුබණ්ඩාර මහතා විසින් සබරගමුවේ සෑම බෞද්ධ රජයේ
සේවකයන්ටම පාලොස්වක පෝදා පන්සල් යාම අනිවාර්ය කොට ඇත.

පන්සල් ගිය බවට පන්සලේ ලේඛනයක අත්සන්කර යුතු අතර එයට අදාළ ලියකියවිලි
දැනටමත් විහාරස්ථාන වෙත යවා ඇත.

පාලොස්වක පෝ දින රජයේ නිවාඩු දිනයක් කර තිබෙන්නේ රජයේ සේවකයන්ට ආමිස හා
ප්‍රතිපත්ති පුජාවේ දීමට බවත් එසේ නොකරන හෙයින් මෙම පියවර ගත් බව
ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශකර සිටිනවා.

මෙයට පෙර වී.ජ.මු ලොකුබණ්ඩාර මහතා විසින් තුන් සුත්‍රය කටපාඩම් නැති
කිසිදු සේවකයෙකුට වැටුප් වර්ධක ලබා නොදෙන බවටත් ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු
ලැබිය.


See more - http://www.gossip9.com/2011/05/blog-post_5458.html

Praveen Jayasuriya

unread,
May 13, 2011, 3:31:58 AM5/13/11
to secular-sri-la...@googlegroups.com
Insane :(

Praveen2011/5/13 crdesilva <crde...@yahoo.com>
--
Invite your friends and family to join this discussion group:

http://groups.google.com/group/secular-sri-lanka-discussions/members_invite

You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Secular Sri Lanka Discussions" group.
To post to this group, send email to
secular-sri-la...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
secular-sri-lanka-di...@googlegroups.com
For more options such as email delivery frequency controls, visit this group at
http://groups.google.com/group/secular-sri-lanka-discussions?hl=en

bkthambugala

unread,
May 13, 2011, 6:45:02 AM5/13/11
to Secular Sri Lanka Discussions
not clear.. How can they cross check it with all the temples, and what
would be the punishments for not complying?

Prasad Mapatuna

unread,
May 13, 2011, 11:34:20 AM5/13/11
to secular-sri-la...@googlegroups.com
Well, these are either distorted news items or WJM has gone bonkers. Most of these nonsense about "religious compliance" are unimplementable it is a waste of time of everybody in discussing these. However, the fact that ministers spend their time issuing these nonsensical statements is a matter that we need to discuss ........

2011/5/13 bkthambugala <bktham...@gmail.com>
not clear.. How can they cross check it with all the temples, and what
would be the punishments for not complying?

Praveen Jayasuriya

unread,
May 14, 2011, 2:17:10 AM5/14/11
to secular-sri-la...@googlegroups.com
might be distorted news. any official evidence?

Praveen 2011/5/13 bkthambugala <bktham...@gmail.com>
not clear.. How can they cross check it with all the temples, and what
would be the punishments for not complying?

bkthambugala

unread,
May 14, 2011, 4:36:35 AM5/14/11
to Secular Sri Lanka Discussions

bkthambugala

unread,
May 13, 2011, 7:09:40 AM5/13/11
to Secular Sri Lanka Discussions
i tried to verify this news. appears gossip9.com is the only source,
and more important, their link doesn't exist anymore. So,
unfortunately, it's impossible to confirm if this news is true. please
enlighten us as you get further information. thanks.

bkthambugala

unread,
May 13, 2011, 1:58:33 PM5/13/11
to Secular Sri Lanka Discussions
perfectly agreed with Prasad. Since I'm relatively free from work
these days, I tried to verify this news and its source. All points
towards gossip9.com, and an English website called SriLankaMirror (one
being a direct translation from another, dunno which is which).
However, I must admit i was just SHOCKED upon seeing the news. I mean,
if it were true, and were implemented in a wayward way, isnt it
anything short of a Fatwa? Btw non-implement-ability of this move/
suggestion is the only relief. There are enormous number of trade
unions, workers rights activists etc etc whose senses must be touched
in such an issue (not that i'm entirely happy about such unions).
However, as Prasad said, chances are that it's utter nonsense or
distorted news and nothing much to worry about. (hope you can remember
the news on miniskirt ban last January and the chaos it created).
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages