कुम्भद्रोणा वृष्टिः

21 views
Skip to first unread message

Jagannatha S

unread,
May 3, 2022, 12:09:34 AMMay 3
to sams...@googlegroups.com

कुम्भद्रोण इति शब्द आबाल्याच्छ्रुतो मया। धाराकारा निरन्तरा निबिडा च वृष्टिरित्यस्मिन्नर्थे तस्य प्रयोगः क्रियते कन्नडभाषायाम्। संस्कृतभाषायां कुत्राप्येष शब्दः प्रयुक्तो वा?

एष कन्नडनिघण्टौ कुम्भद्रोणशब्दयुक्तः पत्रभागः

image.png


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages