អ្នកវិភាគថា បើ គ.ជ.ប មិនឯករាជ្យ នោះការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែកំដរល្ខោននយោបាយ

0 views
Skip to first unread message

samlot chit

unread,
Sep 8, 2021, 1:42:30 PMSep 8
to samrain...@googlegroups.com

អ្នកវិភាគថា បើ គ.ជ.ប មិនឯករាជ្យ នោះការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែកំដរល្ខោននយោបាយ


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages