តើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកំហឹងមេដឹកនាំ ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ ដែរឬទេ?

0 views
Skip to first unread message

samlot chit

unread,
Oct 8, 2021, 3:54:33 PMOct 8
to samrain...@googlegroups.com

តើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកំហឹងមេដឹកនាំ ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ ដែរឬទេ?


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages