សេចក្តីអំពាវនាវ ពីលោក សម រង្ស៊ី ផ្ញើជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរ

0 views
Skip to first unread message

samlot chit

unread,
Oct 6, 2021, 12:36:25 AMOct 6
to samrain...@googlegroups.com
០៥ តុលា ២០២១ / 05 October 2021 - Sam Rainsy calls on the Cambodian people to help accelerate Hun Sen's departure following the dictator's decision to buy a Cyprus passport.
សេចក្តីអំពាវនាវ ពីលោក សម រង្ស៊ី ផ្ញើជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
សេចក្តីអំពាវនាវលោក សម រង្ស៊ី.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages