«កម្ពុជា គួរមានច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទើបធ្វើឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ឈប់ភ័យខ្លាចពេលអស់អំណាច»

0 views
Skip to first unread message

samlot chit

unread,
Sep 21, 2021, 2:49:27 PMSep 21
to samrain...@googlegroups.com

«កម្ពុជា គួរមានច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទើបធ្វើឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ឈប់ភ័យខ្លាចពេលអស់អំណាច»

Cheameas

unread,
Sep 21, 2021, 2:49:59 PMSep 21
to samrain...@googlegroups.com


On Tuesday, September 21, 2021, 2:49 PM, samlot chit <samlo...@gmail.com> wrote:

«កម្ពុជា គួរមានច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទើបធ្វើឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ឈប់ភ័យខ្លាចពេលអស់អំណាច»

--
--
The articles and commentaries on this forum reflect only the personal opinion(s) of the poster(s) and not that of any organization or group with which the moderator(s) is (are) affiliated. A forwarded message or event may be posted for informational/ educational purposes. Unless specifically stated, no endorsement of the posted opinions/events should be implied.
 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SAM RAINSY PARTY-FORUM".
To post to this group, send email to samrain...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to samrainsypart...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/samrainsyparty?hl=en
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SAM RAINSY PARTY - FORUM" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to samrainsypart...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/samrainsyparty/CAMtvXfyZMruxBf6wvVmBmsraBPUa4C6TzPAAQF94bZw-BWsCKg%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages