తరచూ ఉపయోగించే అక్షరం ఏది?

6 views
Skip to first unread message

Pradeep Makineni

unread,
Sep 19, 2007, 3:48:31 PM9/19/07
to తెలుగు సాహిత్యం
 ఆంగ్లంలో అతి తరచుగా ఉపయోగించే అక్షరం E.  మరి ఇలాంటి హోదాను తెలుగులో ఏ అక్షరం పొందుతుంది?
ఎవరికయినా తెలిస్తే చెప్పగలరు...

--
మాకినేని ప్రదీపు
తెవికీ నుండి ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలను అందుకోవటానికి [ tewiki-maik...@googlegroups.com]కి ఒక మెయిలు పంపండి.

కందర్ప కృష్ణ మోహన్

unread,
Sep 19, 2007, 5:22:51 PM9/19/07
to sahi...@googlegroups.com
( ) !!

అవునా....
--
కృష్ణ మోహన్ కందర్ప
భాగ్యనగరము
http://telugutheepi.blogspot.com/
http://manikyaveena.blogspot.com/
http://idikathakadu.blogspot.com/
http://abhagyanagaram.blogspot.com/

Ramanadha Reddy Yarrapu Reddy

unread,
Sep 19, 2007, 7:32:32 PM9/19/07
to sahi...@googlegroups.com
సర్కారువారి పాట: విసర్గ (అది అక్షరమే అయితే!). కాదంటారా, చాలా ప్రశ్నలున్నాయి. :-)

 
--
~ రానారె [ http://yarnar.blogspot.com http://mynoice.blogspot.com ]

Pradeep Makineni

unread,
Sep 19, 2007, 9:15:43 PM9/19/07
to sahi...@googlegroups.com
నేనింకా ఇవరికైనా తెలిస్తే నాకు చెబుతారేమో అని అనుకున్నాను !  మీరేమో నాకేదో తెలిసినట్లు నన్ను అడుగుతున్నారు !!
అయితే వికీపీడియాలో ఉన్న సమాచారంతో నేనే ఒక ప్రోగ్రాము రాసుకుని తెలుసుకుంటాను...

Tinku aidu

unread,
Sep 20, 2007, 12:51:55 AM9/20/07
to sahi...@googlegroups.com

Pradeep Makineni

unread,
Sep 20, 2007, 4:13:10 AM9/20/07
to sahi...@googlegroups.com
వికీపీడియాలో కూడా "ర"నే, గుణింతాలను కూడా కలుపుకుంటే పొల్లు వస్తుంది !!

Results from 3419 pages...
Total character count: 6682739
character: ్;   count: 558777;   percent: 8.361
character: ి;   count: 514767;   percent: 7.703
character: ా;   count: 480362;   percent: 7.188
character: ు;   count: 479390;   percent: 7.174
character: ర;   count: 385069;   percent: 5.762
character: న;   count: 336448;   percent: 5.035
character: ల;   count: 333918;   percent: 4.997
character: ం;   count: 306430;   percent: 4.585
character: క;   count: 284945;   percent: 4.264
character: వ;   count: 225187;   percent: 3.370
character: త;   count: 222428;   percent: 3.328
character: ప;   count: 213700;   percent: 3.198
character: మ;   count: 213181;   percent: 3.190
character: స;   count: 195240;   percent: 2.922
character: య;   count: 181944;   percent: 2.723
character: ద;   count: 171913;   percent: 2.572
character: డ;   count: 147334;   percent: 2.205
character: చ;   count: 146230;   percent: 2.188
character: ే;   count: 140449;   percent: 2.102
character: గ;   count: 133352;   percent: 1.995
character: ీ;   count: 127257;   percent: 1.904
character: ట;   count: 115283;   percent: 1.725
character: ె;   count: 80648;   percent: 1.207
character: జ;   count: 64419;   percent: 0.964
character: బ;   count: 62535;   percent: 0.936
character: అ;   count: 61917;   percent: 0.927
character: ూ;   count: 52473;   percent: 0.785
character: శ;   count: 49462;   percent: 0.740
character: హ;   count: 38584;   percent: 0.577
character: భ;   count: 38126;   percent: 0.571
character: ై;   count: 35989;   percent: 0.539
character: ష;   count: 35226;   percent: 0.527
character: ధ;   count: 32063;   percent: 0.480
character: ణ;   count: 25494;   percent: 0.381
character: ఆ;   count: 24789;   percent: 0.371
character: ఉ;   count: 24498;   percent: 0.367
character: ఇ;   count: 23247;   percent: 0.348
character: ళ;   count: 21281;   percent: 0.318
character: ఎ;   count: 13966;   percent: 0.209
character: థ;   count: 13209;   percent: 0.198
character: ఈ;   count: 12826;   percent: 0.192
character: ృ;   count: 9974;   percent: 0.149
character: ఒ;   count: 9566;   percent: 0.143
character: ఖ;   count: 9222;   percent: 0.138
character: ఫ;   count: 6794;   percent: 0.102
character: ఏ;   count: 6448;   percent: 0.096
character: ఐ;   count: 3500;   percent: 0.052
character: ఘ;   count: 3310;   percent: 0.050
character: ఠ;   count: 2048;   percent: 0.031
character: ః;   count: 1833;   percent: 0.027
character: ఓ;   count: 1519;   percent: 0.023
character: ఛ;   count: 1097;   percent: 0.016
character: ఊ;   count: 999;   percent: 0.015
character: ఢ;   count: 632;   percent: 0.009
character: ఋ;   count: 367;   percent: 0.005
character: ఱ;   count: 319;   percent: 0.005
character: ఁ;   count: 311;   percent: 0.005
character: ఔ;   count: 225;   percent: 0.003
character: ఝ;   count: 166;   percent: 0.002
character: ౄ;   count: 24;   percent: 0.000
character: ౠ;   count: 15;   percent: 0.000
character: ఌ;   count: 7;   percent: 0.000

రాకేశ్వర రావు ఆచంట

unread,
Sep 20, 2007, 10:13:31 AM9/20/07
to sahityam
ఐతే మనకి కూడా ఇకారమేననమట
ఇక ర విషయానికి వస్తే, అది ఱ నుండి దోంగలించడం జరిగింది. :)

On Sep 20, 1:13 pm, "Pradeep Makineni" <makineni.prad...@gmail.com>
wrote:

Prasad Charasala

unread,
Sep 20, 2007, 10:22:18 AM9/20/07
to sahi...@googlegroups.com

"రాకేశ్వర రావు" లోనే మూడు రకారాలు.

--ప్రసాద్
http://blog.charasala.comరాకేశ్వర రావు ఆచంట

unread,
Sep 22, 2007, 12:44:11 PM9/22/07
to sahityam

Prasad Charasala Vraasenu:

> "రాకేశ్వర రావు" లోనే మూడు రకారాలు.
:)

> --
> Prasad
> http://blog.charasala.com

Pradeep Makineni

unread,
Sep 23, 2007, 2:40:56 AM9/23/07
to sahi...@googlegroups.com
మొన్న గణాంకాలు తీసేటప్పుడు వత్తుల మధ్యన వచ్చే "unicode పొళ్ళు"  కూడా  మామూలు పొల్లుగానే చూడటం వలన పొల్లు చాలా ఎక్కువాగా వాడుతున్న అక్షరంగా కనిపించింది.  ప్రోగ్రామును మార్చి దానిని వికీపీడియాలో ఉన్న అన్ని నేంస్పేసులలో ఉన్న అన్ని వ్యాసాలపై నడిపిన (మొన్న నడిపినప్పుడు కేవలం వ్యాసాల నేంస్పేసులో మాత్రమే నడిపాను) తరువాత ఈ కొత్త గణాంకాలు వచ్చాయి.


Results from 4966 pages...
Total character count: 11351649
character: ి;   count: 945739;   percent: 8.331
character: ా;   count: 909907;   percent: 8.016
character: ు;   count: 863363;   percent: 7.606
character: ర;   count: 804052;   percent: 7.083
character: న;   count: 664434;   percent: 5.853
character: ల;   count: 613291;   percent: 5.403
character: ం;   count: 584571;   percent: 5.150
character: క;   count: 503003;   percent: 4.431
character: త;   count: 437506;   percent: 3.854
character: వ;   count: 414451;   percent: 3.651
character: మ;   count: 403265;   percent: 3.552
character: ప;   count: 375032;   percent: 3.304
character: స;   count: 330503;   percent: 2.911
character: ద;   count: 325800;   percent: 2.870
character: య;   count: 293290;   percent: 2.584
character: గ;   count: 261561;   percent: 2.304
character: డ;   count: 247304;   percent: 2.179
character: చ;   count: 230809;   percent: 2.033
character: ే;   count: 224864;   percent: 1.981
character: ట;   count: 214948;   percent: 1.894
character: ీ;   count: 160562;   percent: 1.414
character: ె;   count: 141834;   percent: 1.249
character: జ;   count: 131461;   percent: 1.158
character: బ;   count: 120103;   percent: 1.058
character: అ;   count: 115869;   percent: 1.021
character: శ;   count: 109337;   percent: 0.963
character: ూ;   count: 96987;   percent: 0.854
character: ష;   count: 80432;   percent: 0.709
character: ధ;   count: 72737;   percent: 0.641
character: భ;   count: 71172;   percent: 0.627
character: హ;   count: 67511;   percent: 0.595
character: ణ;   count: 65432;   percent: 0.576
character: ై;   count: 60608;   percent: 0.534
character: ఆ;   count: 58574;   percent: 0.516
character: ఉ;   count: 45941;   percent: 0.405
character: ళ;   count: 40345;   percent: 0.355
character: ఇ;   count: 35688;   percent: 0.314
character: ఎ;   count: 26726;   percent: 0.235
character: ఈ;   count: 26223;   percent: 0.231
character: ్;   count: 25926;   percent: 0.228
character: థ;   count: 25432;   percent: 0.224
character: ఖ;   count: 22041;   percent: 0.194
character: ృ;   count: 20802;   percent: 0.183
character: ఒ;   count: 17995;   percent: 0.159
character: ఫ;   count: 14870;   percent: 0.131
character: ఏ;   count: 12101;   percent: 0.107
character: ఘ;   count: 8497;   percent: 0.075
character: ః;   count: 5424;   percent: 0.048
character: ఠ;   count: 5145;   percent: 0.045
character: ఐ;   count: 4203;   percent: 0.037
character: ఓ;   count: 3801;   percent: 0.033
character: ఛ;   count: 2465;   percent: 0.022
character: ఊ;   count: 2334;   percent: 0.021
character: ఢ;   count: 1694;   percent: 0.015
character: ఋ;   count: 1000;   percent: 0.009
character: ఁ;   count: 876;   percent: 0.008
character: ఱ;   count: 830;   percent: 0.007
character: ఔ;   count: 465;   percent: 0.004
character: ఝ;   count: 419;   percent: 0.004
character: ౄ;   count: 56;   percent: 0.000
character: ౠ;   count: 26;   percent: 0.000
character: ౡ;   count: 6;   percent: 0.000
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages