Srimad Bhagavad Gita : Ch 01 : Day 01 : Sri Chalapathirao : Audio/Video/Ebook/Published Book

13 views
Skip to first unread message

Jnani

unread,
Aug 14, 2017, 11:33:00 PM8/14/17
to sahi...@googlegroups.com
ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః,

వ్యాఖ్య : పూజ్య గురుదేవులు - 'అభినవ వ్యాస' 'జ్ఞానప్రపూర్ణశ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు

యజ్ఞంశ్రీమద్భగవద్గీత (1 అధ్యాయం) అర్జున విషాద యోగం' : 202 ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన యజ్ఞ' ప్రవచనములు

1 వ రోజు :ఉపోద్ఘాతం

URL : https://youtu.be/7Xx46PbX-0g

Visit Discourses section of our website www.srichalapathirao.com to follow Discourses (Prakarana Texts, Bhagavad Gita, Upanishads, Brahma Sutras, Maha Bharatam, etc) in Order by way of Audio, Video or Ebook format.

--
Regards,
ca...@srichalapathirao.com
+91 9886265225 / +91 8008539770
www.srichalapathirao.com
Click Here To Buy Books / Audio CDs / Video DVDs of Discourses
Upanishads
Bhagavad Gita
(Chapter)
Prakarana Texts
Maha Bharatam
Guruvu
1. Eesavasya
2. Kena
3. Katha
5. Mundaka
6. Mandukya

11. Kaivalya
17. Garbha
71. Surya
90. Darshana
91. Tarasara
92. Mahavakya
93. Pancha Brahma
95. Gopala Tapinya
98. Varaha
99. Satyayani
100. Hayagreeva
101. Dattatreya
102. Gaaruda
103. Kalisantarana
104. Jaabali
105. Saubhagya Lakshmi
106. Saraswati Rahasya
107. Bahvrucha
1. Arjuna Vishada Yogam
2. Sankhya Yogam
3. Karma Yogam
4. Jnana Yogam
5. Karma Sanyasa Yogam
6. Atma Samyama Yogam
7. Vijnana Yogam
8. Akshara Parabrahma
9. RajaVidya RajaGuhya
10. Vibhuti Yogam
11. VishvarupaSandarshana
12. Bhakti Yogam
13. KshetraKshetrajnaVibhaga
Yogam
14. GunatrayaVibhaga Yogam
15. Purushottama Prapti Yogam
16. Daivasura Sampadvibhaga Yogam
17. Shraddhatraya Vibhaga Yogam
18. Moksha Sanyasa Yogam
Tattva Bodha
Bhaja Govindam
Atma Bodha
Atma Vidya Vilasam
Upadesa Saram
Sri Dakshina Murty Stotram
Sadhana Panchakam
Viveka Chudamani 1

Viveka Chudamani 2

Viveka Chudamani 3

Viveka Chudamani 4
Jeevana Satyaalu
Dharma Dharmamulu
Draupaadi
Karnudu
Questions & Answers
Dharmaraja Sandehaalu
Ramayanam In Maha Bharatam
Samskruta Bharatam : Adi Parvam
Samskruta Bharatam : Sabha Parvam
Guruvu Patla Sishyuni Kartavyam
Gurupadham
How to Recognize Guruvu ?
Importance Of Mantropadesam
Importance Of Guru Purnima
Advaita Saram
Sadguru Upadesa Mahima
Special Occasions
Brahma Sutras
Uttama Jeevana Vidhanam
Mahatmula Suktulu
Brahma Sutras : Introduction
Brahma Sutras : Chapter 3 : Padam 1
Brahma Sutras : Chapter 3 : Padam 2
Adhyatmika Texts
Bhakti
Sadhanas
Songs / Shlokas
Karma Siddhantam
Jeevula Sudigundaalu
Adhyatmikam : Basics/Concept
Prasanta Jeevanam
Maranaanni Magalapradam
Spiritual Life
Self Knowledge
Self Enquiry
Questions & Answers
Sankaraadvaita VyaasaMala
Bhagavatam Skandam : 10
Bhagavatam : Others
Narada Bhakti Sutramulu
Festivals
Mantra Pushpam
Sri Krishna Ashtottraram
Paramardha Sadhanas
Moksha Sadhana Rahasyam
Dhyanam : Benefits
Shatchakras
Soham Bhavana Dwara Mukti
Brahmandam Pindandam
Brahmopadesam
Sapta Jnana Bhumikas
Adhyatmika Jeevanam
Moksha Sadhana Yela
Songs On Upanishads
Bhagavad Gita Chanting
Keertans
Bhajans
Ashtottaras
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages