ಕಂಡಿದ್ದು ಕಂಡಂತೆ

5 views
Skip to first unread message

Prabhakara H R

unread,
Dec 28, 2016, 4:06:21 AM12/28/16
to sahasp...@googlegroups.com
ಕಂಡಿದ್ದು ಕಂಡಂತೆ

ನಾನೊಂದು ಹೂವ ನೋಡಿದೆ.

ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳು ಜಾಣ?
ಕಣ್ಣು ಹೂವ ನೋಡಿತು
ಮೆದುಳು ಕಣ್ಣ ನೋಡಿತು
ನಾನು ಮೆದುಳ ನೋಡಿದೆ.

ಹೇಗೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸು ಜಾಣ?
ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕಿಂದ ನೋಡಿತು,
ಮೆದುಳು ನರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಂದ ನೋಡಿತು,
ನಾನು? ಅರೆರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages