מהי?

1 view
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Apr 27, 2022, 6:40:42 PMApr 27
to

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קמט עמוד א

איבעיא להו: [עמוד א] יהנה בהן, מהי? דניהוי כולהו מתנה קאמר, או דלמא ליתהני מינייהו מידי קאמר?  


כך נוסח דפוס וילנא, וזוהי הפעם היחידה בתלמוד שמופיע "מהי"! אתמהא!

אמנם, בדפוסים ישנים (ונציה, פיזרו) מודפס כרגיל בתלמוד: מהו


פירוש שטיינזלץ באר כאן את נוסח וילנא: 

אם אמר בלשון "יהנה בהן", מהי ההלכה? 

[בניגוד לתרגומו הרגיל, כמו בברכות ח ע"א: מהו הדין בכגון זה?]


אז איך אמר ר' ישמעאל לר' מאיר - "הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו!"

אמנם, במקרה זה אפשר ליישב את נוסח הדפוס, כפי שראינו, אך נראה שהיו"ד שבנוסח הקדום התקצרה בדפוס האלמנה והאחים ראם לוי"ו.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages