3 חמור או יין

7 views
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Mar 29, 2022, 5:16:39 AMMar 29
to
עוד מקורות בנושא:

שיורי עירוב         אילן, מרדכי בן יעקב דוד
image.pngimage.png
לב אהרן - אבוארון, אהרן בן ציון
image.png---------- Forwarded message ---------
מאת: אוריאל פרנק <frank...@gmail.com>
‪Date: שבת, 19 בנוב׳ 2016 ב-21:04‬
‪Subject: 2 חמור או יין‬
To:הודעה שהועברה
מאת: ש שוב <582...@gmail.com>
תאריך: 19 בנובמבר 2016 בשעה 20:22
נושא: RE: [רוחב לשון] חמור או יין
אל: אוריאל פרנק ‫‎<frank...@gmail.com>‎‬


ידעתי. אך נראה לי שרק שם מצאנו חילוק בדין בין חמור ליין.

בסוגיין, מסתבר שזה חמור שנקרא לעבודת המלך ולא יין, כי לא מצאנו שהיו לוקחים יין למלך או למשנה למלך. אך אין נ"מ לדינא, והבוחר יבחר.

 

From: אוריאל פרנק [mailto:frank...@gmail.com]
Sent: Saturday, November 19, 2016 7:08 PM
To: ש שוב <582...@gmail.com>
Subject: Re: [רוחב לשון] חמור או יין

 

זו סוגיה אחרת!

 

בתאריך 18 בנובמבר 2016 בשעה 11:35, מאת ש שוב <582...@gmail.com>:

חידושי הריטב"א מסכת בבא מציעא דף עז עמוד ב

ההוא גברא דזבין ליה חמארא לחבריה. פרש"י ז"ל שמכר לו חמור, והוצרך רבינו לפרש כן דלא תימא דגרסינן חמרא דהיינו יין, דאילו ביין וכיוצא בו שהוא ראוי ליחלק ודאי קנה כנגד מעות שנתן ואף על גב דעייל ונפיק אשאר זוזי אבל בחמור וכיוצא בו שאינו ראוי ליחלק כיון שלא קנה לגמרי לא קנה כלל שלא עלה על דעתם שיהיו שותפים בו, וכיוצא בזה אמרו בירושלמי (פ"ד ה"ב) במה שאמר רב דערבון כנגדו הוא קונה שאם הוא דבר שאינו ראוי ליחלק מודה הוא שקונה כנגד כולו שלא על מנת להיות שותפים קנה זה ומכר זה, והכא כיון דלא אפשר לומר שקנה הכל דהא עייל ונפיק אשאר זוזי יש לנו לומר שלא קנה כלל, וכן פירשתי לפני מרי ז"ל.

 

From: rohav-...@googlegroups.com [mailto:rohav-...@googlegroups.com] On Behalf Of אוריאל פרנק
Sent: Tuesday, November 15, 2016 12:40 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [רוחב לשון] חמור או יין

 

 

 

בתאריך 15 בנובמבר 2016 בשעה 8:54, מאת Shmuel D Berkovicz <sberk...@gmail.com>:

לכבוד הרב שליט"א שלום וברכה

בבא מציעא דף מט:

ההוא גברא דיהיב זוזי אחמרא כו' יש לעיין אם הכוונה ליין או לחמור ומה המקורות בזה


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages