பூவுலகின் நண்பர்கள் (Poovulagin Nanbargal)

poovulagu@googlegroups.com

Description

சுற்றுச்சூழல், இயற்கை பாதுகாப்பு அடிப்படையில், உலகமயமாக்கம் மற்றும் ஆதிக்க சக்திகளின் சுரண்டலுக்கு எதிராக வளங்குன்றா வளர்ச்சி தொடர்பான அறிவு-விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பது மற்றும் அனைத்து வர்க்க மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல்நீதி கிடைக்கச் செய்வது இந்த இயக்கத்தின் அடிப்படை நோக்கம்.

Language

Tamil (India)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can join group