drugi tydzień marca - wspierali kupe

18 wyświetleń
Przejdź do pierwszej nieodczytanej wiadomości

mkarwan

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 15:21:1215.03.2010
do
W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
który napisał: "Goering to klawy gość... W latach 30tych wprowadził prawo
zgodnie z którym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszości narodowej w
Niemczech.."
dowód: listy z nagłowkami u dołu tego listu

"Adam" <bluesm...@poczta.fm>
" apr..." <aprecjat...@gazeta.pl>
"Bogdan Idzikowski" <bogd...@sz.home.pl>
"bolek" <bo...@neostrada.pl>
"DJ MC Donald Musk" <ira...@gmail.com>
"Andrzej Adam Filip" <an...@xl.wp.pl>
"Grzegorz Z." <blog...@gazeta.pl>
"J-23" <kha...@gazeta.pl>
"jadrys" <andrz...@op.pl>
"Kenwood" <k...@wood.pl>
"konserwator" <konse...@wp.pll.lot>
"Marek" <mwisnie...@googlemail.com>
"matusm" <mat...@poczta.onet.pl>

Trollowanie (trolling) - antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla
forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się
dyskusje.
Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu
ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni)
poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych
przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych.
Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomości jako
przynęty[1], która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji.
Typowe miejsca działania trolli to grupy i listy dyskusyjne, fora
internetowe, czaty itp. Trollowanie jest złamaniem jednej z podstawowych
zasad netykiety. Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca w
Internecie[2], w którym prowadzi się dyskusję i skupienie uwagi na
trollującej osobie.
(...)Najskuteczniejszą obroną przed trollowaniem jest całkowite zignorowanie
wszelkich zaczepek trolla, w momencie gdy się zorientujemy, że mamy z nim do
czynienia.
Zazwyczaj konsekwentne ignorowanie trolla skutkuje jego zniechęceniem i
przeniesieniem się w inne miejsce lub całkowitym zaprzestaniem działalności.
W praktyce jednak rzadko do tego dochodzi, ponieważ na forum bardzo często
znajdą się jakieś osoby, które będą jednak z trollem dyskutowały i tym samym
zachęcały do kontynuacji działalności.
źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie
(...)Pewien rodzaj ludzi lubi krążyć od grupy do grupy "trollując", czyli
wywołując kłótnie i bezsensowne dyskusje. Postują tylko po to, by
wkurzyć innych.
(...)troll - osoba mająca za dużo do powiedzenia na każdy temat, szczególnie
na ten, na który nie ma bladego pojęcia.
(...)Troll - autor obraźliwych postów, zawierających ataki personalne;
prowokator, pyskacz, cham.
Wdawanie się w dyskusje z trollem pozbawione jest sensu z dwóch powodów:
(1) prowokuje go do dalszego trollowania i (2) trollowi zależy tylko na
wywołaniu zamieszania; nie interesuje go temat dyskusji, a więc i wnioski z
tejże.
(...) Praktyka dowodzi, że trolle poddane ostracyzmowi odchodzą, dlatego
uprasza się o ignorowanie takich osobników.
źródło http://evil.pl/pip/dod/troll.txt

(...)Wydaje się, że jedynym sposobem (...) jest kompletne ignorowanie
trolli.
Trudno czasami nie reagować na kretynizm, ale innego wyjścia zdecydowanie
nie ma.
(...)Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wymiana zdań, nic nie zmieni, że do
trolli nic nie dochodzi, a każde "klik" tylko powiększa jego rozmiar.
źródło
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/pandemia_trolli_czy_warto_walczyc_z_internetowa_glupota_74991.html

(...)Coraz częściej użytkownicy uruchamiają własny mechanizm obronny,
postępując według znanej w świecie Internetu zasady "Nie karmić trolla!".
Chodzi w niej o ignorowanie obecności prowokatora na forum i nieodpowiadanie
na jego zaczepki.
Zdaniem Michała Pręgowskiego to, jak w dalszej perspektywie trolling wpłynie
na społeczność internetową, zależy głównie od reakcji użytkowników.
- Jeżeli będą traktowali trolla jako wspólnego wroga, może ich to do siebie
zbliżyć.
W przeciwnym razie wyrachowany troll może skłócić społeczność lub sprawi, że
najbardziej wartościowe osoby opuszczą z jego powodu grupę.
źródło http://www.rp.pl/artykul/62956,185201.html
******************************************
dowody:
*****************************************
From: "purplewolf" <purpl...@NOSPAM.gazeta.pl>
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Goering to klawy gość...
Date: Thu, 25 Feb 2010 19:38:39 +0000 (UTC)
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 11
Message-ID: <hm6jjv$ghk$1...@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: localhost
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1267126719 16948 172.20.26.243 (25 Feb 2010
19:38:39 GMT)
X-Complaints-To: use...@agora.pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 25 Feb 2010 19:38:39 +0000 (UTC)
X-User: purplewolf
X-Forwarded-For: 76.73.47.42
X-Remote-IP: localhost

W latach 30tych wprowadził prawo zgodnie z którym Polacy zostali pozbawieni
statusu mniejszości narodowej w Niemczech.. Prawo to w niezmienionej postaci
obowiązuje do dziś, bo według niemieckiego rządu jest praktyczne i wciąż
przystaje do realiów..

Bohater wojenny, morfinista, mecenas sztuki i człowiek o wielkim sercu,
który
uratował więcej Żydów niż polscy sprawiedliwi.. Z tą różnicą, że zależało mu
głównie na Żydach wybitnych - naukowcach, artystach itp....

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
**************************************************************
From: Woland <tzva.a...@lycos.com>
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Wygadane tałatajstwo...
Date: Sat, 6 Mar 2010 10:13:45 -0800 (PST)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 17
Message-ID:
<151e4b07-09f2-44ac...@15g2000yqi.googlegroups.com>
NNTP-Posting-Host: 76.73.47.42
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Trace: posting.google.com 1267899225 10379 127.0.0.1 (6 Mar 2010 18:13:45
GMT)
X-Complaints-To: groups...@google.com
NNTP-Posting-Date: Sat, 6 Mar 2010 18:13:45 +0000 (UTC)
Complaints-To: groups...@google.com
Injection-Info: 15g2000yqi.googlegroups.com; posting-host=76.73.47.42;
posting-account=kYV0tgoAAABQokSM4oY55AUcLv9jXKCb
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2)
Gecko/20100115 Firefox/3.6,gzip(gfe),gzip(gfe)

purplewolf to ja...

***

purplewolf: Muslime raus aus Deutschland, aber zügig!...
Fatih Sultan Mehmed Han: hahaah
Fatih Sultan Mehmed Han: nazis raus
Fatih Sultan Mehmed Han: ihr macht keine kinder
Fatih Sultan Mehmed Han: kinderfeindliche nation
Fatih Sultan Mehmed Han: ah ja
Fatih Sultan Mehmed Han: noch zu erwänen
Fatih Sultan Mehmed Han: nation die kinder mishandelt
Fatih Sultan Mehmed Han: und unschuldig an die christliche priester
abliefert

Ten Sułtan to pewnie jakaś stara brzydka niemiecka konwertytka w
męskim przebraniu....

Antenka

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 15:43:4915.03.2010
do
On 15 Mar, 20:21, "mkarwan" <mkar...@poczta.onet.pl> wrote:
> W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
> kt ry napisa : "Goering to klawy go ... W latach 30tych wprowadzi prawo
> zgodnie z kt rym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszo ci narodowej w
> Niemczech.."
> dow d: listy z nag owkami u do u tego listu
>
> "Adam" <bluesman1...@poczta.fm>
> " apr..." <aprecjator.WYT...@gazeta.pl>
> "Bogdan Idzikowski" <bogda...@sz.home.pl>
> "bolek" <bo...@neostrada.pl>
> "DJ MC Donald Musk" <irat...@gmail.com>
> "Andrzej Adam Filip" <a...@xl.wp.pl>
> "Grzegorz Z." <blogfi...@gazeta.pl>
> "J-23" <khan...@gazeta.pl>
> "jadrys" <andrzej...@op.pl>
> "Kenwood" <k...@wood.pl>
> "konserwator" <konserwa...@wp.pll.lot>
> "Marek" <mwisniewski2...@googlemail.com>
> "matusm" <mat...@poczta.onet.pl>
>
> Trollowanie (trolling) - antyspo eczne zachowanie charakterystyczne dla
> for w dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w kt rych prowadzi si
> dyskusje.
> Trollowanie polega na zamierzonym wp ywaniu na innych u ytkownik w w celu
> ich o mieszenia lub obra enia (czego nast pstwem jest wywo anie k tni)
> poprzez wysy anie napastliwych, kontrowersyjnych, cz sto nieprawdziwych
> przekaz w czy te poprzez stosowanie r nego typu zabieg w erystycznych.
> Podstaw tego dzia ania jest upublicznianie tego typu wiadomo ci jako
> przyn ty[1], kt ra doprowadzi mog aby do wywo ania dyskusji.
> Typowe miejsca dzia ania trolli to grupy i listy dyskusyjne, fora
> internetowe, czaty itp. Trollowanie jest z amaniem jednej z podstawowych

> zasad netykiety. Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca w
> Internecie[2], w kt rym prowadzi si dyskusj i skupienie uwagi na
> trolluj cej osobie.
> (...)Najskuteczniejsz obron przed trollowaniem jest ca kowite zignorowanie
> wszelkich zaczepek trolla, w momencie gdy si zorientujemy, e mamy z nim do
> czynienia.
> Zazwyczaj konsekwentne ignorowanie trolla skutkuje jego zniech ceniem i
> przeniesieniem si w inne miejsce lub ca kowitym zaprzestaniem dzia alno ci.
> W praktyce jednak rzadko do tego dochodzi, poniewa na forum bardzo cz sto
> znajd si jakie osoby, kt re b d jednak z trollem dyskutowa y i tym samym
> zach ca y do kontynuacji dzia alno ci.
> r d ohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie
> (...)Pewien rodzaj ludzi lubi kr y od grupy do grupy "trolluj c", czyli
>  wywo uj c k tnie i bezsensowne dyskusje. Postuj tylko po to, by
>  wkurzy innych.
> (...)troll - osoba maj ca za du o do powiedzenia na ka dy temat, szczeg lnie
> na ten, na kt ry nie ma bladego poj cia.
> (...)Troll - autor obra liwych post w, zawieraj cych ataki personalne;
> prowokator, pyskacz, cham.
>   Wdawanie si w dyskusje z trollem pozbawione jest sensu z dw ch powod w:
> (1) prowokuje go do dalszego trollowania i (2) trollowi  zale y tylko na
> wywo aniu zamieszania; nie interesuje go temat  dyskusji, a wi c i wnioski z
> tej e.
> (...) Praktyka dowodzi, e trolle poddane ostracyzmowi odchodz , dlatego
> uprasza si o ignorowanie takich osobnik w.
> r d ohttp://evil.pl/pip/dod/troll.txt
>
> (...)Wydaje si , e jedynym sposobem (...) jest kompletne ignorowanie
> trolli.
> Trudno czasami nie reagowa na kretynizm, ale innego wyj cia zdecydowanie
> nie ma.
> (...)Trzeba sobie jasno powiedzie , e wymiana zda , nic nie zmieni, e do
> trolli nic nie dochodzi, a ka de "klik" tylko powi ksza jego rozmiar.
> r d ohttp://www.wiadomosci24.pl/artykul/pandemia_trolli_czy_warto_walczyc_...
>
> (...)Coraz cz ciej u ytkownicy uruchamiaj w asny mechanizm obronny,
> post puj c wed ug znanej w wiecie Internetu zasady "Nie karmi trolla!".
> Chodzi w niej o ignorowanie obecno ci prowokatora na forum i nieodpowiadanie
> na jego zaczepki.
> Zdaniem Micha a Pr gowskiego to, jak w dalszej perspektywie trolling wp ynie
> na spo eczno internetow , zale y g wnie od reakcji u ytkownik w.
> - Je eli b d traktowali trolla jako wsp lnego wroga, mo e ich to do siebie
> zbli y .
> W przeciwnym razie wyrachowany troll mo e sk ci spo eczno lub sprawi, e
> najbardziej warto ciowe osoby opuszcz z jego powodu grup .
> r d ohttp://www.rp.pl/artykul/62956,185201.html
> ******************************************
> dowody:
> *****************************************
> From: "purplewolf" <purplew...@NOSPAM.gazeta.pl>
> Newsgroups: pl.soc.polityka
> Subject: Goering to klawy go ...

> Date: Thu, 25 Feb 2010 19:38:39 +0000 (UTC)
> Organization: "Portal Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl"
> Lines: 11
> Message-ID: <hm6jjv$gh...@inews.gazeta.pl>

> NNTP-Posting-Host: localhost
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-Trace: inews.gazeta.pl 1267126719 16948 172.20.26.243 (25 Feb 2010
> 19:38:39 GMT)
> X-Complaints-To: use...@agora.pl
> NNTP-Posting-Date: Thu, 25 Feb 2010 19:38:39 +0000 (UTC)
> X-User: purplewolf
> X-Forwarded-For: 76.73.47.42
> X-Remote-IP: localhost
>
> W latach 30tych wprowadzi prawo zgodnie z kt rym Polacy zostali pozbawieni
> statusu mniejszo ci narodowej w Niemczech.. Prawo to w niezmienionej postaci
> obowi zuje do dzi , bo wed ug niemieckiego rz du jest praktyczne i wci
> przystaje do reali w..
>
> Bohater wojenny, morfinista, mecenas sztuki i cz owiek o wielkim sercu,
> kt ry
> uratowa wi cej yd w ni polscy sprawiedliwi.. Z t r nic , e zale a o mu
> g wnie na ydach wybitnych - naukowcach, artystach itp....
>
> --
> Wys ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/
> **************************************************************
> From: Woland <tzva.adon...@lycos.com>
> Newsgroups: pl.soc.polityka
> Subject: Wygadane ta atajstwo...

> Date: Sat, 6 Mar 2010 10:13:45 -0800 (PST)
> Organization:http://groups.google.com
> Lines: 17
> Message-ID:
> <151e4b07-09f2-44ac-894b-61c193ced...@15g2000yqi.googlegroups.com>

> NNTP-Posting-Host: 76.73.47.42
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
> X-Trace: posting.google.com 1267899225 10379 127.0.0.1 (6 Mar 2010 18:13:45
> GMT)
> X-Complaints-To: groups-ab...@google.com

> NNTP-Posting-Date: Sat, 6 Mar 2010 18:13:45 +0000 (UTC)
> Complaints-To: groups-ab...@google.com

> Injection-Info: 15g2000yqi.googlegroups.com; posting-host=76.73.47.42;
>  posting-account=kYV0tgoAAABQokSM4oY55AUcLv9jXKCb
> User-Agent: G2/1.0
> X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2)
>  Gecko/20100115 Firefox/3.6,gzip(gfe),gzip(gfe)
>
> purplewolf to ja...
>
> ***
>
> purplewolf: Muslime raus aus Deutschland, aber z gig!...

> Fatih Sultan Mehmed Han: hahaah
> Fatih Sultan Mehmed Han: nazis raus
> Fatih Sultan Mehmed Han: ihr macht keine kinder
> Fatih Sultan Mehmed Han: kinderfeindliche nation
> Fatih Sultan Mehmed Han: ah ja
> Fatih Sultan Mehmed Han: noch zu erw nen

> Fatih Sultan Mehmed Han: nation die kinder mishandelt
> Fatih Sultan Mehmed Han: und unschuldig an die christliche priester
> abliefert
>
> Ten Su tan to pewnie jaka stara brzydka niemiecka konwertytka w
> m skim przebraniu....

Ufff...dobrze, że nie ja

Antenka

jadrys

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 15:29:3915.03.2010
do
W dniu 2010-03-15 20:21, mkarwan pisze:

> W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
> kt�ry napisa�: "Goering to klawy go��... W latach 30tych wprowadzi�
> prawo zgodnie z kt�rym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszo�ci
> narodowej w Niemczech.."
> dow�d: listy z nag�owkami u do�u tego listu

>
> "Adam" <bluesm...@poczta.fm>
> " apr..." <aprecjat...@gazeta.pl>
> "Bogdan Idzikowski" <bogd...@sz.home.pl>
> "bolek" <bo...@neostrada.pl>
> "DJ MC Donald Musk" <ira...@gmail.com>
> "Andrzej Adam Filip" <an...@xl.wp.pl>
> "Grzegorz Z." <blog...@gazeta.pl>
> "J-23" <kha...@gazeta.pl>
> "jadrys" <andrz...@op.pl>
> "Kenwood" <k...@wood.pl>
> "konserwator" <konse...@wp.pll.lot>
> "Marek" <mwisnie...@googlemail.com>
> "matusm" <mat...@poczta.onet.pl>
>

A ile mo�na wys�a� odpowiedzi na posty Tzvy �eby nie by� posadzonym o
spamowanie?

--
Kapitalizm jest chorob� (zaraz�) z kt�r� nale�y walczy�..
Instaluj�c Linuksa na swoim komputerze robisz pierwszy krok w tym kierunku..

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 16:38:5615.03.2010
do
Dnia Mon, 15 Mar 2010 20:21:12 +0100, mkarwan napisał(a):

> W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
> który napisał: "Goering to klawy gość... W latach 30tych wprowadził prawo
> zgodnie z którym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszości narodowej w
> Niemczech.."
> dowód: listy z nagłowkami u dołu tego listu
>
> "Adam" <bluesm...@poczta.fm>
> " apr..." <aprecjat...@gazeta.pl>
> "Bogdan Idzikowski" <bogd...@sz.home.pl>
> "bolek" <bo...@neostrada.pl>
> "DJ MC Donald Musk" <ira...@gmail.com>
> "Andrzej Adam Filip" <an...@xl.wp.pl>
> "Grzegorz Z." <blog...@gazeta.pl>
> "J-23" <kha...@gazeta.pl>
> "jadrys" <andrz...@op.pl>
> "Kenwood" <k...@wood.pl>
> "konserwator" <konse...@wp.pll.lot>
> "Marek" <mwisnie...@googlemail.com>
> "matusm" <mat...@poczta.onet.pl>

A policzyć kto ile razy to już nie łaska?

--
"Przyjemnie jest robić zakupy w niedzielę i słyszeć wściekłe
szarpanie za dzwony zdenerwowanych plebanów"

u2

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 16:43:4515.03.2010
do
W dniu 2010-03-15 21:38, Grzegorz Z. pisze:

> A policzyć kto ile razy to już nie łaska?
>

Nie każdy jest takim zboczkiem jak ty :)

mkarwan

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 16:48:4015.03.2010
do

Użytkownik "jadrys" <andrz...@op.pl> napisał w wiadomości
news:hnm4cu$fnu$1...@news.onet.pl...

>W dniu 2010-03-15 20:21, mkarwan pisze:
>> W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
>> który napisał: "Goering to klawy gość... W latach 30tych wprowadził prawo
>> zgodnie z którym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszości narodowej
>> w Niemczech.."
>> dowód: listy z nagłowkami u dołu tego listu

>>
>> "Adam" <bluesm...@poczta.fm>
>> " apr..." <aprecjat...@gazeta.pl>
>> "Bogdan Idzikowski" <bogd...@sz.home.pl>
>> "bolek" <bo...@neostrada.pl>
>> "DJ MC Donald Musk" <ira...@gmail.com>
>> "Andrzej Adam Filip" <an...@xl.wp.pl>
>> "Grzegorz Z." <blog...@gazeta.pl>
>> "J-23" <kha...@gazeta.pl>
>> "jadrys" <andrz...@op.pl>
>> "Kenwood" <k...@wood.pl>
>> "konserwator" <konse...@wp.pll.lot>
>> "Marek" <mwisnie...@googlemail.com>
>> "matusm" <mat...@poczta.onet.pl>
>>
>
> A ile można wysłać odpowiedzi na posty Tzvy żeby nie być posadzonym o
> spamowanie?

Masz problemy ze zrozumieniem tego co czytasz?
W wykazie są wszyscy, którzy choć raz reagowali na listy kupy.

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 16:49:3815.03.2010
do
Dnia Mon, 15 Mar 2010 21:43:45 +0100, u2 napisaďż˝(a):

> W dniu 2010-03-15 21:38, Grzegorz Z. pisze:

>> A policzy� kto ile razy to ju� nie �aska?
>>
>
> Nie ka�dy jest takim zboczkiem jak ty :)

Ty popierdolona kurwo! Jakim znowu "zboczkiem" ?

--
"Przyjemnie jest robi� zakupy w niedziel� i s�ysze� w�ciek�e
szarpanie za dzwony zdenerwowanych pleban�w"

u2

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 16:56:2115.03.2010
do
W dniu 2010-03-15 21:49, Grzegorz Z. pisze:

>>> A policzyć kto ile razy to już nie łaska?
>>>
>>

>> Nie każdy jest takim zboczkiem jak ty :)


>
> Ty popierdolona kurwo! Jakim znowu "zboczkiem" ?

No właśnie, jesteś "popierdoloną kurwą" wdychającą biały proszek na
użytek uciesznej gawiedzi :]

ira...@gmail.com

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 17:22:3415.03.2010
do
> W drugim tygodniu marca reagowali na listy kupy, czyli wspierali tego,
> który napisał: "Goering to klawy gość... W latach 30tych wprowadził prawo
> zgodnie z którym Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszości narodowej w
> Niemczech.."
> dowód: listy z nagłowkami u dołu tego listu
>
> "Adam" <bluesm...@poczta.fm>
> " apr..." <aprecjat...@gazeta.pl>
> "Bogdan Idzikowski" <bogd...@sz.home.pl>
> "bolek" <bo...@neostrada.pl>
> "DJ MC Donald Musk" <ira...@gmail.com>

spam

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Piotr

nieprzeczytany,
15 mar 2010, 17:28:1615.03.2010
do
Dnia Mon, 15 Mar 2010 21:49:38 +0100, Grzegorz Z. napisaďż˝(a):

> Ty popierdolona kurwo! Jakim znowu "zboczkiem" ?

Khem, khem, tera siem m�wi kochaj�cy inaczej, "zboczek" obecnie nie jest
tryndy.
Piotr
PS. Widz�, �e po�wiczy�e� j�zyk u edelkowatego wa�ku�stwa.
--
Zobacz zgrzesiu jak potrafi antykleryka�owi bezrobotnemu nie�le odp...:
http://www.youtube.com/watch?v=9ooBuTETnGI

jadrys

nieprzeczytany,
16 mar 2010, 03:23:5316.03.2010
do
W dniu 2010-03-15 21:48, mkarwan pisze:

Tak, mam problemy. I najlepiej by było gdybyś napisał jakiś regulamin
zachowań na grupie. Wtedy sytuacja będzie jasna dla wszystkich a nie jak
obecnie tylko dla ciebie.

--
Kapitalizm jest chorobą (zarazą) z którą należy walczyć..
Instalując Linuksa na swoim komputerze robisz pierwszy krok w tym kierunku..

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
16 mar 2010, 04:08:1816.03.2010
do
Dnia Mon, 15 Mar 2010 22:28:16 +0100, Piotr napisał(a):

> Khem, khem, tera siem mówi kochający inaczej, "zboczek" obecnie nie jest
> tryndy.
> Piotr
> PS. Widzę, że poćwiczyłeś język u edelkowatego wałkuństwa.

No! Dzięki za recenzję.

.he®sk.

nieprzeczytany,
16 mar 2010, 07:15:0116.03.2010
do
On Mon, 15 Mar 2010 20:21:12 +0100, SPAMER CODZIENNY "mkarwan"
<mka...@poczta.onet.pl> wrote:
[SPAM]

mkarawan - do kazdego spamu dolacza elementy antysemickie !


--

HeSk

"Nieprawdą jest, jakoby Internet był ziemią niczyją
i terytorium darmowego opluwania innych."
* My personal opinions are just mine.(Art. 54 Konstytucji RP)

Wlacz swiatla, wylacz myslenie!
Stan dróg poprawi sie sam !
http://bezswiatel.4.pl/

Antenka

nieprzeczytany,
16 mar 2010, 15:33:0316.03.2010
do
> Ty popierdolona kurwo!

???

Wstydź się!

No wiesz, GrzesiuZ. teraz to chyba przesadziłeś. Schamiałeś Grześ, co
się z tobą dzieje? Po prawdzie inteligencją nie grzeszysz, ale zawsze
zachowywałeś się przyzowicie. No tak, maska opadła...:-(

Antenka

abc

nieprzeczytany,
16 mar 2010, 16:02:2216.03.2010
do
>> Ty popierdolona kurwo!

> ???

> Wstydź się!

> Antenka

Obszczymurkom czasami puszczają nerwy. Zwłaszcza gdy nie nadążają z
obszczywaniem wszystkich wątków i wpadają w panikę, że nie dostaną bonusa.

--
Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić
katolika od obywatela. Rozdział państwa od Kościoła jest sztuczny.

Odpowiedz wszystkim
Odpowiedz autorowi
Przekaż dalej
Nowe wiadomości: 0