Ruus slekten

182 views
Skip to first unread message

Ottar R. Finsås

unread,
Mar 16, 1997, 3:00:00 AM3/16/97
to

Hei alle sammen.....
Jeg fikk forleden en mail av en slektining av meg der hun etterlyser litt info
om slekten vår......
det fikk meg til å interresere meg får slekten endel......

Det jeg vet :

Slekten Ruus Stammer fra Tyskland, hvor det er kjent for et gammelt adelsnavn.
Slekten forgrenet seg hovedsaklig på Vestlandet, i Bergen og omegn mest i det
16de og 17de århundre.
Opprinnelig er disse invandret fra Tyskland, men navnet finnes delsvis også i
Danmark.
Disse som invandret til Bergen hørte til den gamle Bergenske foretningsstand,
som kjøpmenn, håndverkere, teologer og embedsmenn.
Disse slekter har også i tidens løp inngiftet seg i andre kjente slekter som
Smith, Brodersen, Schjøth og Brygger m.fl. og delvis forgrenet seg utover i
landsdistriktene.
Slektsnavnet Ruus har undertiden og av enkelte vært skrevet med Reus og Reutz,
men hovedsaklig og opprinnelig med Ruus.

Den egentlige stamfar til slekten her på Vestlandet viser seg å være Magister
Thomas Hansøn Ruus.
Han var sønn av en embedsmann i Kiel i Tyskland (Gehemelsråd Ruus).
Magister Thomas Hansøn Ruus var lektor teolog (prestelærer) i Bergen.
Han var født omkring 1580 og kom til Bergen og virket som lærer omkring år
1600.
Han ble gift med Adelue Trogelsdatter.


Jeg har endel info om slekten herfra og til nå...

men mangler alt fra Tyskland.....

Hvis noen kan være til hjelp....
så treffes jeg på:

ott...@bgnett.no

Mvh.

Ottar Ruus Finsås


Egil Myklebust

unread,
Mar 18, 1997, 3:00:00 AM3/18/97
to Ottar R. Finsås

Ottar R. Finsås wrote:

> Slekten Ruus Stammer fra Tyskland, hvor det er kjent for et gammelt adelsnavn.

Adel ???? Hvordan vet du det ??

> Slekten forgrenet seg hovedsaklig på Vestlandet, i Bergen og omegn mest i det
> 16de og 17de århundre.
> Opprinnelig er disse invandret fra Tyskland, men navnet finnes delsvis også i
> Danmark.

Det er nok snakk om helt forskjellige slekter. Noe slektskap mellom dem
er i alle tilfeller svært vanskelig, om ikke umulig å bevise.
Denne Ruus-slekten som vi snakker om her, kom nok forøvrig fra
Nederlandene, trolig fra området rundt den gamle hansabyen Deventer.

> Disse som invandret til Bergen hørte til den gamle Bergenske foretningsstand,
> som kjøpmenn, håndverkere, teologer og embedsmenn.
> Disse slekter har også i tidens løp inngiftet seg i andre kjente slekter som
> Smith, Brodersen, Schjøth og Brygger m.fl. og delvis forgrenet seg utover i
> landsdistriktene.
> Slektsnavnet Ruus har undertiden og av enkelte vært skrevet med Reus og Reutz,
> men hovedsaklig og opprinnelig med Ruus.

Reutz (Reus, Reuss)-slekten stammer fra brygger i Bergen i 1640-årene,
Adam Reutz.> Den egentlige stamfar til slekten her på Vestlandet viser seg å være Magister
> Thomas Hansøn Ruus.
> Han var sønn av en embedsmann i Kiel i Tyskland (Gehemelsråd Ruus).

Dette er feil.

> Magister Thomas Hansøn Ruus var lektor teolog (prestelærer) i Bergen.
> Han var født omkring 1580 og kom til Bergen og virket som lærer omkring år
> 1600.
> Han ble gift med Adelue Trogelsdatter.

Nok negativt fra min side nå, men vær obs på mye tull og fanteri i gamle
slektsbøker og annen litteratur. Vær kritisk til kildene dine.

Sakser det jeg har om slekten. Når det gjelder forkortelser i
henvisningene er de som følger:
BHFS = Bergens Historiske Forenings Skrifter

Ruus-slekta i Bergen

INGEBORG 'PAA BIERGET'
Foreldre førebels ukjende. Truleg av høg byrd. Ho var i 1568 klaga for
trollskap saman med dottera, men vart frikjend . Ho budde på 'Bierget' i
Bergen. Ingeborg døydde i Bergen ca. 1569.
Born:
a) Anna 'paa Bierget', Bergen
Henvisningar: BHFS nr.38, s.308 ff.

ANNA 'PAA BIERGET'
Dotter av Ingeborg 'paa Bierget'. Den 19. desember 1561 brann huset
hennar ned, saman med mange andre hus . Ho vart klaga for troll-skap
saman med mora, Ingeborg 'paa Bierget', men frikjend.

19. august 1568 [Ordrett utdrag] Same dag var Hening skreddere i rætte,
oc den förre dom om hannom var stadfestit, der til med skal han staa
sine vedderparter een tolffs mands dom, mend hand torde icke bide, di
han drog til Danmarck igen, oc vilde de dömt hannom fra halsen, di han
hafde tillagdt Ingeborg paa Bergit oc hennis dotter Anne troldom och
kætteri.

3. august 1570 [Ordrett avskr.] Henning skreddere, en borgere i Bergen,
föd i Seland, oc hafde verit en rig mand oc vdi acht, oc Spital
forstandere, kom i trette med Anna paa Bergit, oc hauer skyldit henne
for ketteri oc troldom. Denne trette hauer varit i mange aar, oc haue de
dömt honnom fra halsen, oc han römde til Danmarch for nogle aar, oc fich
forskrifft fra kongen til Erich Rosenkrans, at hans sag skulde forhöris
paa ny igen. Der han skulde möde vdi rette, forstach hand sig, oc drog
til Danmarch, oc der raadit her vdi byen var sende Nils Laurensson
raadmans, Nils Biörnsson, Per Jonsson til kongen, sende Hening nogle
borgere til dem, lod dem adspöre, om de ville gaa vdi rette med honnom,
det same giorde han oc med Hans skriuer paa ask, som hauer Anna paa
Bergens dotter, och drog saa strax til kongen oc fich breff til Matz
Scheil om sin sag. Hans drog oc til kongen, oc fich breff til Matz,
borgermester i Köbenhafn. Marcus Hes lod före Hening til Helsingör oc
antuorde honnom Hans skriffuere i hender, han tog honnom med sig hid op,
oc antuordet honnom byfogden i hender, til hand kom i rette, bleff da
den dom samtöcht, som för var giort om honnom, oc han sett paa Slottit,
der sidder han, hustruen er kommen til byes at ville bede om hans liff.
Opplysingar om trolldomssaka mot Anna 'paa Bierget' frå Absalon
Pedersson Beyer si dagbok.

Anna må ha vore gift med ein Thomas. I BHFS meiner ein at denne Thomas
er den Thomas Ruus (sjå nedanfor) som vert nemnd i eit diplom frå 10.
august 1544 vedkomande eit rekneskapsoppgjer med erkebiskop Olav i
Trondheim og hadde ein bror Frans Ruus som vert opplyst å vera frå
Deventer i Nederlandene. Den 18. juni 1548 gav fleire kjøp-menn
frivillige vitnesbyrd for retten i Deventer, vedkomande kjøpmenn som
hadde arbeidd i byen Bergen i Noreg som representantar for biskop (?)
Olav i Trondheim. Mellom desse 'factoors' er nemnd Thomas og Steffen
Russe. Steffen Russe levde i Deventer, i Bursensteeg, og kona hans
heitte Alyt. Ein familiesamband mellom Thomas og Steffen vart ikkje
funne , men det er nok der.
a) Elsebe Thomasdotter Ruus, Ask
Henvisningar: BHFS nr.38, s.308 ff.

***

THOMAS RUUS
Foreldre førebels ukjende. Han er av ukjend opphav, men er kan henda
identisk med den Thomas Ruus frå Deventer, som vert omtala ovanfor. Gift
med Anna 'paa Bierget' (sjå ovanfor).
Born:
a) Elsebe Thomasdotter Ruus, Ask
Henvisningar: BHFS nr.38, s.308 ff.

ELSEBE THOMASDOTTER RUUS
Dotter av Thomas Ruus og Anna 'paa Bierget'. Ho vart før 1559 gift med
Hans Hansson (sjå nedanfor). Elsebe Thomasdotter døydde i Bergen den 7.
desember 1612.
Born:
a) Sissel Hansdotter, Bergen (1559-1615). Gift med Strange Jørgensen.
b) Birgitte Hansdotter, Bergen. Gift med Laurits Markvardsson.
c) Ingeborg Hansotter, Bergen. Gift med Hans Rasmusson.
d) Margrethe Hansdotter, Voss (d.1605). Gift med Erik Olufsson.
e) Thomas Hansson Ruus, Bergen
Henvisningar: BHFS nr.38, s.308 ff.; Våre forfedre, s.168

***

HANS HANSSON SKRIVAR
Foreldre førebels ukjende.
Truleg fødd omlag 1535. Han vart før 1559 gift med Elsebe Thomasdotter
Ruus frå Bergen (sjå ovanfor).
Hans Hansson var borgar i Bergen, og var óg rådmann i byen frå 1583 til
1590. Han var slottsskrivar på Bergenhus og i samhøve med stillinga si
ein ganske framståande mann. 9. juli 1568 fekk han ved kongebrev, Ask
gard på Askøy, i forlening på livstid.
Han vert nemnd 30. juli 1570 [Quapropter cum honesto viro Johanne
Johannis in Asch] i eit brev til Bergen kapitel frå meister Jørgen
Eriksen . Den 19. april 1571 var han tilstades på eit møte i Bergen
saman med lensherren Mats Scheil, Jens Schjelderup, sokne-prest Mikkel
Jonsson og futen over Allehelgensgodset Henrik Holck .
Seinare fekk han garden Strømsnes på Askøy med underliggjande gardar,
og 25. juli 1578 fekk han og hustrua for seg og sine born brev på to
gardar i Vågsbotn (noverande Torget i Bergen).
Han døydde truleg før 28. mai 1606, då sonen Thomas fekk forlening på
dei same gardane.
Born:
a) Sissel Hansdotter, Bergen (1559-1615). Gift med Strange Jørgensen.
b) Birgitte Hansdotter, Bergen. Gift med Laurits Markvardsson.
c) Ingeborg Hansotter, Bergen. Gift med Hans Rasmusson.
d) Margrethe Hansdotter, Voss (d.1605). Gift med Erik Olufsson.
e) Thomas Hansson Ruus, Bergen
Henvisningar: BHFS nr.38, s.308 ff.; Våre forfedre, s.168

THOMAS HANSSON RUUS
Son av Hans Hansson og Elsebe Thomasdotter Ruus. Fødd ca. 1573, truleg i
Bergen.
I ungdommen heldt Thomas Ruus seg i mange år på reiser. I 1594 studerte
han ved universitetet i Rostock, og i 1597 ved universi-tetet i Leyden;
ved det høvet vert han sagt å vera 24 år gamal. I 1599 var han i Padova
og i 1600 ved universiteta i Basel og Genève, til han drog tilbake til
Leyden.
I 1602 vart han lesemeister ved Bergen katedralskule, og vart på same
tid gift med Adelus Trulsdotter Krog frå Bergen (sjå side - 263 -).
Thomas Hansson Ruus døydde i Bergen den 27. januar 1613.
Born:
a) Maren Thomasdotter Heiberg, Bergen
b) Hans Thomasson Ruus, Bergen (1611-1669)
c) Karen Thomasdotter Kolding, Bergen (1619-1658)
Henvisningar:

MAREN THOMASDOTTER RUUS
Dotter av Thomas Hansson Ruus og Adelus Trulsdotter Krog. Fødd ca. 1605
i Bergen. Omlag 1630 vart ho gift med Hans Andersson
(Fuhr/Heiberg-slekten), opphaveleg frå Luster (sjå side - 79 -). Maren
Thomasdotter døydde etter 1651.
Born:
a) Maren Hansdotter Blanke, Bergen (1632-1701)
b) Thomas Hansson, Askvoll (1635-1685)
c) NN Hansdotter Christensen, Bergen (1637- )
d) Birgitte Hansdotter Rødberg, Bergen (1640-1717)
e) Elisabeth Hansdotter Reutz, Luster
Henvisningar: Luster. Gards- og ættesoge, bd.2, s.653


med vennlig hilsen
Jo Rune Ugulen
--
Jo Rune Ugulen, P.O.Box 194, N-5201 Os, Norway
Voice: + 47 56 30 26 19
E-mail: jo.rune...@login.eunet.no
WWW: http://login.eunet.no/~joruneug
Lochnagar UaBroichan, Custodis Templi Noctis
Companion of the Great Thinlim Kirov

Jo Rune Ugulen

unread,
Mar 18, 1997, 3:00:00 AM3/18/97
to Ottar R. Finsås

Nå skjønner jeg ingenting. Hvordan kan et annet navn erstatte meg som
avsender av en news-posting.

Jeg er klar over at dette ikke er riktig sted å komme med dette, men
dere får bære over med meg.

mvh
Jo Rune

Terje Ofstad

unread,
Mar 18, 1997, 3:00:00 AM3/18/97
to

On 16 Mar 1997 12:27:18 GMT, ott...@bgnett.no (Ottar R. Finsås)
wrote:

>Hei alle sammen.....
>Jeg fikk forleden en mail av en slektining av meg der hun etterlyser litt info
>om slekten vår......
>det fikk meg til å interresere meg får slekten endel......
>
>Det jeg vet :
>

>Slekten Ruus Stammer fra Tyskland, hvor det er kjent for et gammelt adelsnavn.

Jeg har endel etterkommere av Laurids Nielsen Rhuus, borgermester i
Sæby, Danmark g.m. Anne Christensdtr Riber f. 1619.

Du finner flere opplysninger her:
http://www.sn.no/~terjeof/surnames.html


<\---/>
( . . )
---------------------------------------------------------ooO--U--Ooo--------
Vennlig hilsen
Terje Ofstad
http://www.sn.no/~terjeof/
-----------------------------------------------------------ooO-Ooo----------

Kari Larsen

unread,
Mar 29, 1997, 3:00:00 AM3/29/97
to

ott...@bgnett.no (Ottar R. Finsås) wrote:


>Slekten Ruus Stammer fra Tyskland, hvor det er kjent for et gammelt adelsnavn.

>Slekten forgrenet seg hovedsaklig på Vestlandet, i Bergen og omegn mest i det

>Slektsnavnet Ruus har undertiden og av enkelte vært skrevet med Reus og Reutz,
>men hovedsaklig og opprinnelig med Ruus.

Jeg har et maleri "Fra Sicilien" malt av Kristine Reusch (1899) og min
tante har flere. Hun var nok fra Bergen. I allefall var hun en
venninne av min (adoptiv)oldemor Hilda Hilmers f. Wesenberg. Er det
samme familie?


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages