Schriftuitleg van zondag 12 september 2021.

99 views
Skip to first unread message

Cor Huizer

unread,
Sep 12, 2021, 10:01:19 AMSep 12
to
Schriftuitleg van zondag 12 september 2021.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke
Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb.
Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt
een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik
toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook
geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om
mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk
hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals
het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo
begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander
bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder
goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw
voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw
hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven
zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.

Eerste lezing Jesaja 50, 5-9a
God de Heer heeft tot mij gesproken, en ik heb mij niet verzet; ik ben
niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen
aan wie mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van
wie mij smaadden en mij bespuwden. God, de Heer, zal mij helpen; daarom
zal ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken, is nabij. Wie
is mijn tegenstander? Laten we samen voor de rechter treden! Wie is mijn
tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan! God, de Heer, zal mij
helpen; wie zal mij schuldig verklaren?

Tweede lezing Jacobus 2, 14-18
Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof
heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms
redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te
eten, en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Hou u warm en eet maar
goed’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat
heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf ge¬nomen, zonder
zich in daden te uiten dood. Misschien zal iemand zeggen: ‘Gij hebt de
daad en ik heb het geloof’. Dan antwoord ik ‘Bewijs me eerst dat ge
geloof hebt als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden
mijn geloof bewijzen’.

Evangelielezing Marcus 8, 27-35
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea
van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie
zeggen de mensen dat Ik ben?’. Zij antwoordden Hem: ‘Johannes de doper;
anderen zeg¬gen Elia en weer anderen zeggen dat gij een van de profeten
zijt’. Daarop stelde Hij hun de vraag: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik
ben?’. Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus’. Maar Hij verbood hun
nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat
Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij
sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus
terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich
omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon
toe: ‘Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke
overwegingen en niet door wat God wil’. Nadat Hij behalve zijn
leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen:
‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te
verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het
evangelie, zal het redden’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’. Jezus Christus
vraagt nog steeds aan ons mensen: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’. Heel veel
mensen blijven het juiste antwoord schuldig. Ofwel omdat zij het niet
weten, ofwel omdat zij het niet willen weten. Want het juiste antwoord
is God. Maar voor de mensen die ontkennen dat God bestaat en daarom
allerlei afgoden aanbidden, is dit antwoordt tegen hun uit vrije wil
gekozen dwaalwegen. Ik bedoel niet alleen de afgoden van heidense
religies – waaronder de islam, want de god van de islam is in
werkelijkheid Satan – maar ook een hedoniste levensstijl, met als
hoofddoel van het leven genieten, bijvoorbeeld van feesten en seks, en
een werelds aanzien gezocht in geld, macht en allerlei aardse goederen,
welke bij de dood worden achtergelaten. Voor hen zijn de zaken van deze
wereld zo belangrijk dat zij er hun hele ziel en zaligheid aan ophangen.
Maar materie wordt altijd, na het overlijden, achtergelaten op Aarde.
Het enige wat wij mensen kunnen meenemen naar het hiernamaals is de
liefde. De liefde voor God boen alles en de liefde voor de naasten, de
medemensen, als voor zichzelf. God is Liefde en het leven van God is de
Liefde. Daarom is de basis van alle leven ook de liefde. Wij mensen zijn
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en de basis van ons leven is de
liefde. Wij mensen zijn geschapen om ware kinderen van God te worden en
daarna te zijn, maar God zal geen mens dwingen om een kind van God te
worden; het grote geschenk van het kindschap van God zal ieder mens
vrijwillig uit vrije wil moeten aanvaarden. En hoe kunnen wij mensen dit
geschenk van God aanvaarden? Door Zijn Geboden te onderhouden, dus te
doen. Niet een houding van: Er zal wel een God zijn en Hij mag mij Zijn
kindschap geven, want daar heb ik recht op, omdat ik als mens ben
geboren, daar hoef ik niets voor te doen, toch? Helemaal fout! Voor het
kindschap van God moet hard worden gewerkt en gevochten. De strijd en
het werk gaat in tegen de eigen ‘ik’, de eigen ego. Wij mensen moeten
dus werken aan het verloochenen van onze eigen, zelfzuchtige neigingen
en strijden tegen de wil om te zondigen; want doordat wij zondigen laten
wij Gods Geboden voor wat ze zijn, maar bewandelen wij onze eigen wegen
door het leven, ter voordele van onze eigen belangen. En vergis u niet;
dit is een levenslange strijd tegen onze eigen ego. Dit leven op Aarde
is immers een proefleven om te onderzoeken of een mens wel een kind van
God wil worden of niet. Wie zijn uiterste best doet om een wereldse
doelstelling te halen – dat kan rijk worden, een kampioen worden of een
ander zelfzuchtig doel nastreven zijn – maar elke inspanning om te
groeien in oprechte liefde voor God en de naasten teveel gevraagd vindt,
die wijst hiermee het kindschap van God af. Waar zijn staat moet u ook
haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Alleen die mensen die hun
best doen in hun leven om God te naderen in liefde, door een actief
beoefenen van naastenliefde en zich daarmee aan Gods Geboden te houden,
kunnen kinderen van God worden. God heeft ons niet alleen zo lief dat
Hij van ons zondige mensen Zijn kinderen wil maken, God heeft zelfs
Zichzelf omhult met het lichaam van een Mens, Jezus Christus. Om ons
mensen te redden van de eeuwige dood heeft Hij Zich laten vermoorden aan
een kruis, om ons te verlossen van Satan en alle demonen uit de hel. Die
mensen die God verwerpen – soms letterlijk, omdat zij zelfs het bestaan
van God ontkennen – die zijn niet verlost, omdat zij hun meester Satan
volgen en soms letterlijk aanbidden. Dat zijn er tegenwoordig zoveel
geworden, dat Jezus Christus moet wederkeren op Aarde, omdat wij anders
allemaal wederom toch verloren gaan, door de wegen door het leven van
Satan te bewandelen en de Weg, de Waarheid en het Leven, die Jezus
Christus is niet alleen te negeren, maar zelfs fanatiek te bestrijden.
God echter is oneindig barmhartig en genadevol; want elke misdadiger,
Gods loochenaar, kan zelfs van de ergste zonden tegen God – en daardoor
tegen het leven, inclusief die van hemzelf – vergeven worden, mits hij
oprecht berouw heeft, God om barmhartigheid en genade vraagt en voortaan
de Weg, die Jezus Christus is, gaat bewandelen. Wie dat doet is gered
voor de eeuwigheid. Hij zal daarvoor wel de enige ware en levende God
moeten erkennen. De Drie-ene God bestaat niet uit drie afzonderlijke
goden, maar zijn de hoofdeigenschappen van de ene God; Gods Liefde is de
Vader, Gods Zoon is de Wijsheid van God, die Mens is geworden in Jezus
Christus; Gods Geest is de Wil van God, waarmee Hij de gehele Schepping
tot werkelijkheid heeft geroepen en in stand houdt. Welnu, ook wij
mensen hebben liefde – de basis van ons leven – en wijsheid/verstand
en een eigen vrije wil. Hebben wij het dan over drie mensen, of over één
mens? Natuurlijk over één mens! Bij God is het niet anders, alleen wel
oneindig groot, waardoor Zijn eigenschappen Personen worden genoemd. Het
lijden van Gods Zoon , Jezus Christus, stond al vanaf de eerste mensen
vast en in Jesaja ook wat dit inhield. Want niet bij Jesaja werd er op
zijn rug geslagen, zijn baard uitgerukt, en hem gesmaad en bespuwd, maar
wel bij Jezus Christus. Het stond dus vast dat wij mensen onze Heer en
God zouden vermoorden op de meest pijnlijke en smadelijke wijze. Niet
omdat God dit wilde, maar uit vrije wil. Maar God kent ons mensen zo
goed dat Hij niet alleen voorzag wat Hij als Mens moest ondergaan, maar
ook de tijd waarin wij nu leven en die de apostel Johannes namens God
heeft geopenbaard. En dat gebeurt omdat wij, luie mensen, ons niets
aantrekken van wat Jacobus zijn tijdgenoten verweet; een geloof zonder
daden van geloof, zonder daden van naastenliefde. En dat is dodelijk
voor elk geloof. Want een geloof zonder daden is dood en de dwaling van
zo’n geloof wordt met elke generatie groter en dieper. Vandaar dat de
hogepriesters en de Farizeeën ook hun Heer en God vervolgden – terwijl
Hij door Zijn wonderen het duidelijke bewijs gaf dat Hij God is – en
Zijn lichaam doodden aan een kruis. Maar doen wij mensen van onze tijd
iets anders? De Kerk van Christus is vervallen tot een, grotendeels,
ketterse Kerk. De lakeien van de superrijke elite, welke de regeringen
van de Aarde uitmaken, proberen zelfs hun eigen volkeren uit te moorden
en elk spoor van God uit te wissen. Vandaar dat God in Jezus Christus
binnenkort in heerlijkheid terug zal keren op Aarde om te oordelen over
levenden en doden. De doden zijn zij die Satan volgen en blijven volgen.
De levenden zijn zij die God volgen, of zich op tijd bekeren tot God. De
levenden zullen een toekomst krijgen in een hemel. Wellicht ook in de
woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem.
Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en
ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

Thaora

unread,
Sep 12, 2021, 10:24:42 AMSep 12
to
Op 12-9-2021 om 16:01 schreef Cor Huizer:
Aldus Cor Huizer's Complotdenkers Nep Nieuws.


En daar istie weer, de PREEK VAN DE WEEK door C.H.
de man met een schier eindeloze bekeringsdrift en
tot heil hem zelve blijft hij liegen en bedriegen pogende onwetenden in
zijn geestelijke verwardheid mee te slepen naar het z.g.n. eeuwige leven.
Weigeraars gaan zonder uitzondering naar de hel hetgeen natuurlijk hun
eigen schuld is.
Hadden ze maar ......

Maak je ernstig zorgen Cor want niemand maar dan ook helemaal niemand
is het eens met jouw uitleg uit de krochten des geestes Cor Huizer, met
deze propagandistische verzonnen nonsens.
Fundamentalistisch en orthodox geradicaliseerd gristen.

Wat maakt jouw begrijpen zo belangrijk dat je dat elke week weer moet
spuien in deze nieuwsgroep, terwijl je kritiek negeert of met leugens
en zogenaamd "geestelijk denken" je gelijk probeert te krijgen?
Kunnen geloven dat: als iemand niet in jouw god gelooft,
voor eeuwig in de hel moet lijden is uiterst verwerpelijk
en toont een misdadig en liefdeloos karakter.

Daarom zeg ik U
Bevrijd u zelve gij mens.
Want van de apen stamt gij.
Ik schiep u niet!
Gij schiep mij.


Wetende dat de verlichting niet vergeefs is geweest en hopende dat
deze wetenschappelijk bewezen inzichten ook Cor Huizer deelachtig moge
worden. Gelovigen mogen hiervoor in gebed gaan. Niet gelovigen weten
dat bidden niet helpt. Misschien dat een psychiater hier nog soelaas
kan bieden.
Zodat Cor bevrijd kan worden van zijn enge fundamentalistische
zienswijze en orthodoxe blik.

F+


Jos Bergervoet

unread,
Sep 12, 2021, 4:06:02 PMSep 12
to
On 21/09/12 4:01 PM, Cor Huizer wrote:
> Schriftuitleg van zondag 12 september 2021.
> ...
...
> Evangelielezing Marcus 8, 27-35
> In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea
> van Filippus.

Ook deze week kunnen we weer op Google Maps zien waar het was!
<https://www.google.com/maps/place/Caesarea+Philippi/@33.005995,35.2035143,10z/data=!4m5!3m4!1s0x151eb97eb6048681:0x6ee9ca9f93d00856!8m2!3d33.2463902!4d35.692878>
We zitten dit keer ten Noorden van het meer van Galilea. Een
paar kilometer van de rivier de Jordaan.

> Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie
> zeggen de mensen dat Ik ben?’.  Zij antwoordden Hem: ‘Johannes de doper;
> anderen zeg¬gen Elia en weer anderen zeggen dat gij een van de profeten
> zijt’.

Net zoals de verschillende meningen over de Eerwaarde Heer Huizer!

> ... Daarop stelde Hij hun de vraag: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik
> ben?’. Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus’. Maar Hij verbood hun
> nadrukkelijk iemand hierover te spreken.

Ook dHr. Huizer wil niet dat we hem teveel op een voetstuk zetten,
op dat punt is de situatie vrijwel hetzelfde.

> ...
> Uitleg:
>
> Het thema van deze zondag is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’.

Precies, dat is maar al te duidelijk, Heer Huizer..

...
> Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en
> ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.
>
> Amen.
>
> Cor Huizer.

--
Jos

Cor Huizer

unread,
Sep 13, 2021, 6:47:33 AMSep 13
to
Op 12-9-2021 om 22:04 schreef Jos Bergervoet:
Ik reageer niet op de Schriftlezingen, wat geschreven is dat is
geschreven. Geen commentaar van mijn zijde.

Wel reageer ik deze keer op uw reactie. Uw vergelijking van mij met
Jezus Christus is onjuist. Jezus Christus is God, ik ben een gewoon
mens. Elke vergelijking gaat daarom mank.

Met vriendelijke groet,

Cor Huizer.

Jos Bergervoet

unread,
Sep 13, 2021, 7:00:25 AMSep 13
to
Maar "Hij verbood hun nadrukkelijk" hierover te spreken, zegt Marcus
hierboven al in het Evangelie! Uw woorden zijn precies hetzelfde, O
Eerwaarde Heer Huizer..

>
> Met vriendelijke groet,
>
> Cor Huizer.

Overigens lezen we iedere keer weer dat hoe meer Hij het hen verbood
om over dingen te spreken, hoe meer zij het juist deden, Heer Huizer..

--
Jos

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 13, 2021, 9:43:47 AMSep 13
to
On Monday, September 13, 2021 at 1:47:33 PM UTC+3, Cor Huizer wrote:

> Wel reageer ik deze keer op uw reactie. Uw vergelijking van mij met
> Jezus Christus is onjuist. Jezus Christus is God, ik ben een gewoon
> mens. Elke vergelijking gaat daarom mank.

Bs"d

En dat is waar je vreselijk de fout in gaat. God is namelijk geen mens.

En er is maar één God, en dat is niet JC:

Wie is de God van Israel? De God van Abraham, Izaak, en Jacob?

Het christendom is hierover in grote verwarring. Een verwarring die mede veroorzaakt wordt door slechte bijbelvertalingen. In vrijwel alle vertalingen wordt de vierletterige naam van God, die bijna 7000 keer voorkomt in de hebreeuwse bijbel, (het OT) niet vermeld, maar vervangen door: de HERE.
Maar hier zijn de bijbelteksten die aangeven wie er nou eigenlijk de God van Israel is, waarbij de letters van de Godsnaam weergegeven zijn, gelijk in de hebreeuwse grondtekst.

Exodus 29:46 “En zij zullen weten, dat Ik, J-H-W-H, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben J-H-W-H hun God.”

Numeri 15:41 “Ik ben J-H-W-H uw God, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om u tot een God te zijn; Ik ben J-H-W-H uw God.”

Deuteronimium 10:20-21 “J-H-W-H uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God”

Jozua 24:18 “Ook wij zullen J-H-W-H dienen, want Hij is onze God.”

II Samuel 22:32 “Want wie is God behalve J-H-W-H, wie is een rots buiten onze God?”

I Kronieken 16:14 “Hij, J-H-W-H, is onze God”

II Kronieken 13:10 “Wij daarentegen: J-H-W-H is onze God”

Psalm 31:15 “Maar ik vertrouw op U, J-H-W-H, ik zeg: Gij zijt mijn God.”

Psalm 89:7 “want wie in de hemel kan J-H-W-H evenaren, wie onder de goden is J-H-W-H gelijk?”

Psalm 91:2 “Ik zeg tot J-H-W-H: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.”

Psalm 100:3 “3 Erkent, dat J-H-W-H God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe.”

Psalm 105:7 “Hij, J-H-W-H, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde;”

Psalm 118:27 “J-H-W-H is God, Hij heeft het voor ons doen lichten.”

Psalm 140:7 “Ik zeg tot J-H-W-H: Gij zijt mijn God”

Jesaja 25:1 “O; J-H-W-H, Gij zijt mijn God.”

Jesaja 41:13 “Want Ik, J-H-W-H uw God, grijp uw rechterhand vast;”

Jesaja 43:3 “Want Ik, J-H-W-H, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser;”

Jesaja 51:15 “Want Ik ben J-H-W-H uw God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, wiens naam is J-H-W-H der heerscharen”

Jeremiah 3:22-23 “Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt J-H-W-H onze God”

Jeremiah 10:10 “10 Doch J-H-W-H is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning;”

Jeremiah 31:18 “want Gij, J-H-W-H, zijt mijn God.”

Habakuk 1:12 “Zijt Gij niet vanouds, J-H-W-H, mijn God, mijn Heilige?”En is er behalve deze God J-H-W-H nou nog een andere God?


Deuteronomium 4:35 “Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat J-H-W-H de enige God is, er is geen ander behalve Hij.”

Deuteronomium 4:39 “Weet daarom heden en neem het ter harte, dat J-H-W-H de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.”

Deuteronimium 7:9 “Opdat gij zoudt weten, dat J-H-W-H uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.”

II Samuel 7:22 “Daarom zijt Gij groot, here J-H-W-H, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.”

I Koningen 8:59-60 “Opdat alle volken der aarde mogen weten dat J-H-W-H God is en niemand meer”

I Kronieken 17:20 “J-H-W-H, niemand is U gelijk, en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.”

II Kronieken 6:14 “en zeide: J-H-W-H, God van Israël, er is in de hemel en op de aarde geen God als Gij”

Nehemia 9:6 “Gij toch zijt alleen J-H-W-H. Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. Gij toch zijt J-H-W-H de God, die Abram verkoren, hem uit Ur der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt.”

Jesaja 43:10 “Voor Mij is er geen God geformeerd, en na mij zal er geen zijn”.

Jesaja 44:6 “Zo zegt J-H-W-H, de koning en verlosser van Israel, J-H-W-H der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten mij is er geen God.

Jesaja 45:5-6 “5 Ik ben J-H-W-H en er is geen ander; buiten Mij is er geen God”. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben J-H-W-H en er is geen ander”

Jesaja 45:21-23 “Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, J-H-W-H? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. ”

Joel 2:27 “Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, J-H-W-H uw God ben, en niemand anders;”

Exodus 20:1-3 “Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb;
GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN.”Eliyahu.

“Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van J-H-W-H onze God voor eeuwig en altijd!”
Micha 4:5

sobriquet

unread,
Sep 13, 2021, 10:18:08 AMSep 13
to
On Monday, September 13, 2021 at 3:43:47 PM UTC+2, nastyho...@gmail.com wrote:
> On Monday, September 13, 2021 at 1:47:33 PM UTC+3, Cor Huizer wrote:
>
> > Wel reageer ik deze keer op uw reactie. Uw vergelijking van mij met
> > Jezus Christus is onjuist. Jezus Christus is God, ik ben een gewoon
> > mens. Elke vergelijking gaat daarom mank.
> Bs"d
>
> En dat is waar je vreselijk de fout in gaat.
> [.. bla bla bla..]

God bestaat net zo min als Roodkapje en Mickey Mouse.

https://i.imgur.com/nCTqIEB.jpg

Pancho Sanza

unread,
Sep 13, 2021, 12:55:57 PMSep 13
to
sobriquet ha scrittu:

>God bestaat net zo min als Roodkapje en Mickey Mouse.

Wat God en Roodkapje betreft ben ik het met je eens. Maar Mickey
Mouse bestaat wel degelijk! Laatst was ik in Disneyland Parijs en daar
kwam ik Mickey dus in levenden lijven tegen!

Hij was wel veel groter dan ik altijd had gedacht, bijna net zo groot
als een Bigfoot. Maar dat maakte hem alleen maar nog echter en
bestaander voor mij.

Dus, als je weer eens voorbeelden geeft van figuren die niet bestaan
vind ik alles best, maar noem dan alsjeblieft Mickey Mouse (en Donald
Duck en Pluto enz) niet!

--
Pancho

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 13, 2021, 1:02:59 PMSep 13
to
Bs"d

Kan je dat bewijzen?

https://tinyurl.com/dwaas-zegt

sobriquet

unread,
Sep 13, 2021, 2:54:21 PMSep 13
to
Wat voor nut heeft het? Jij bent volledig vastgeroest in je religieuze
waandenkbeelden, dus dan is een bewijs verspilde moeite.

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 14, 2021, 12:25:59 AMSep 14
to
Bs"d

Je kan het dus niet bewijzen, oftewel je raaskalt maar wat en slingert onbewezen kreten hier in de rondte.

En dingen die wel overduidelijk bewezen zijn, zoals intelligent ontwerp, en het feit dat er onmogelijk ooit evolutie geweest kan zijn, die geloof je weer niet.

En het gekke is dat de goddelozen dan gaan beweren dat zij heel "wetenschappelijk" bezig zijn.

Je steekt je kop in het zand voor de bewezen feiten en je blijft maar met de domme kudde mee hobbelen.

http://tinyurl.com/no-facts-pls

Martin Bier

unread,
Sep 14, 2021, 2:56:16 AMSep 14
to
Eli-van-de-Zachte-Delen schreef:

> > > Kan je dat bewijzen?
> > Wat voor nut heeft het? Jij bent volledig vastgeroest ...
> Je kan het dus niet bewijzen,

Eli!!! Nu we het dan toch over "bewijzen" hebben. Volgens het door jou veelvuldig aangehaalde "ninefornews"
vroeg niet lang geleden een dominee om "bewijs" dat 9/11 geen joods complot was. Als je dat
NeoNazistische FakeNieuwsKrantje serieus neemt, dan ben je eigenlijk wel verplicht om zulke
bewijsvoering te gaan produceren. Houdt ons hier vooral op de hoogte van je vorderingen en je communicaties
met de dominee en het NeoNazistische FakeNieuwsKrantje!!!

https://www.ninefornews.nl/dominee-laat-bewijs-zien-dat-israel-niet-achter-911-zat/

Loetje

unread,
Sep 14, 2021, 5:04:02 AMSep 14
to
Op 12-9-2021 om 16:01 schreef Cor Huizer:
> Schriftuitleg van zondag 12 september 2021.
>

knip...

> Het thema van deze zondag is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’.
>
>... Want het juiste antwoord is God. Maar voor de mensen
> die ontkennen dat God bestaat en daarom allerlei afgoden
> aanbidden, is dit antwoordt tegen hun uit vrije wil
> gekozen dwaalwegen.

Voor mensen die jouw verknipt beeld van God weigeren te aanbidden, is
het juiste antwoord: Als God bestaat, Cor, dan is een ding zeker: Hij
neemt de mens serieus, laat ons geheel vrij en houdt zich respectvol
afzijdig.

> Ik bedoel niet alleen de afgoden van heidense religies – waaronder
> de islam, want de god van de islam is in werkelijkheid Satan

en.....
99% van de mensheid deugt niet. De huidige Paus is Hitler in het
kwaadraat en allen die me tegenspreken, zijn kinderen van de duivel.

Angst overwinnen, eenheid herstellen, einde maken aan onrecht, Cor, is
het begin van wijsheid. Er valt dus nog een hele wereld te winnen.

> Dat is inderdaad de wijsheid uit de hel.

Deze chagrijnige reactie, verraadt toenemende verwarring. Begrijpelijk,
jouw armzalig, uitgehold, beeld van God, Cor, vertoont steeds meer
scheuren en staat op punt uit elkaar te vallen.

Veel wijsheid toegewenst

Loetje

Gezamenlijk, kunnen we de wereld veranderen. Maar ja, dat noem jij duivels..

Jos Bergervoet

unread,
Sep 14, 2021, 6:10:02 AMSep 14
to
On 21/09/13 6:55 PM, Pancho Sanza wrote:
> sobriquet ha scrittu:
>
>> God bestaat net zo min als Roodkapje en Mickey Mouse.
>
> Wat God en Roodkapje betreft ben ik het met je eens. Maar Mickey
> Mouse bestaat wel degelijk! Laatst was ik in Disneyland Parijs en daar
> kwam ik Mickey dus in levenden lijven tegen!
>
> Hij was wel veel groter dan ik altijd had gedacht, bijna net zo groot
> als een Bigfoot.

Ah, maar het kan zijn dat Bigfoots in feite ook veel groter zijn
dan jij denkt! Dan klopt het toch weer, of niet dan?!

> Maar dat maakte hem alleen maar nog echter en
> bestaander voor mij.

Exact. Net als bij die Bigfoots, dus!

> Dus,

Ja dat zeg ik..

> ... als je weer eens voorbeelden geeft van figuren die niet bestaan
> vind ik alles best,

Dat valt te prijzen natuurlijk, maar ik zou daar toch niet
te ver in gaan..

> ... maar noem dan alsjeblieft Mickey Mouse (en Donald
> Duck en Pluto enz) niet!

Misschien is het trouwens toch wel geen dwergplaneet (Pluto,
bedoel ik, misschien is die ook wel veel groter!)

--
Jos

sobriquet

unread,
Sep 14, 2021, 7:16:27 AMSep 14
to
Deze argumenten zijn van toepassing op de lulkoek in de bijbel. Sterker nog, in het
geval van de lulkoek in de bijbel is er niet alleen sprake van compleet gebrek aan
bewijs voor de sprookjes, er is zelfs bewijs voor het tegendeel en hele
encyclopedieën staan er vol mee.
Daarnaast is de complete wetenschappelijke gemeenschap na eeuwen
van collectief onderzoek unaniem tot het oordeel gekomen dat de sprookjes
in de bijbel neerkomen op lulkoek (evolutie, wat algemeen gangbare basiskennis
is, is immers het tegenovergestelde van de onzinnige goddelijke ontwerp/schepping
hypothese in de bijbel).

Als je dan als religekkie toch nog blijft claimen dat god bestaat dan ben je in feite net
zo'n wappie als iemand die claimt dat de aarde een platte schijf is en dat het hele
universum om de aarde draait en dat mensen die iets anders beweren hun kop in
het zand steken voor de bewijzen en maar met de domme kudde meehobbelen.

Pancho Sanza

unread,
Sep 14, 2021, 7:20:20 AMSep 14
to
Jos Bergervoet ha scrittu:

[Mickey Mouse in Disneyland]

>>Hij was wel veel groter dan ik altijd had gedacht, bijna net zo groot
>>als een Bigfoot.

>Ah, maar het kan zijn dat Bigfoots in feite ook veel groter zijn
>dan jij denkt! Dan klopt het toch weer, of niet dan?!

Ik heb intussen genooeg Bigfoots waargenomen om een ervaringsdeskundige
en ethisch verantwoorde taxatie omtrent beider afmetingen te kunnen
maken.

>> ... maar noem dan alsjeblieft Mickey Mouse (en Donald
>>Duck en Pluto enz) niet!

>Misschien is het trouwens toch wel geen dwergplaneet (Pluto,
>bedoel ik, misschien is die ook wel veel groter!)

Of misschien heet de planeet eigenlijk helemaal niet Pluto, maar Donald
Duck of zelfs Roodkapje!

In dat geval zou Roodkapje dus inderdaad blijken te bestaan.

Het zou me niks verbazen als ze hier in het Pleijaden sterrenstelsel
meer van weten. De volgende keer dat Ptaah weer bij Billy Meier op
bezoek is met zijn UFO zou Billy het aan hem kunnen vragen.

--
Pancho

Cor Huizer

unread,
Sep 15, 2021, 8:35:36 AMSep 15
to
Op 13-9-2021 om 15:43 schreef nastyho...@gmail.com:
Eli, wij hebben hier al eens eerder een discussie over gevoerd; Wij
kunnen elkaar niet overtuigen van wat ieder van ons als waarheid ziet. U
bent van mening dat de beloofde Messias nog moet komen en ik ben van
mening dat de beloofde Messias al is gekomen in de persoon van Jezus van
Nazareth, Jezus Christus.

Verdere discussie hierover tussen ons is daarom verloren tijd, ook als
wij elkaar met allerlei Bijbelteksten om de oren slaan.

Maar wij kunnen het misschien eens worden dat wij beiden de zelfde God
aanbidden? Immers de Thora en de profeten uit het Oude Testament zijn
ook geldig voor ons christenen? Dan hebben wij toch iets waar wij
overeenstemming over hebben.

Ik heb echter wel een na denkertje voor u. De uitkomst van uw denken is
geheel uw zaak, daar hoeft u, wat mij betreft, niemand over in te
lichten, ook mij niet.

De Ark des Verbonds heeft vanaf Mozes het volk van Israël begeleid. En
ook al was deze soms gestolen door een ander volk, tot aan de tijd dat
Jezus Christus op Aarde leefde, was deze Ark des Verbonds, ook nog in
Jeruzalem aanwezig. Maar na de verwoesting van Jeruzalem was die
spoorloos verdwenen en is nooit en nergens terug gevonden.

Hoe kan dit, wanneer de Messias nog moet komen? Immers deze Ark des
Verbonds was toch het teken en de garantie dat God met Zijn uitverkoren
volk was? Dan had deze Ark toch wederom terug moeten keren? Want bij
deze Ark hoorde toch de zichtbare aanwezigheid van God Zelf?

Kijk, als de Messias al geweest is, dan is de verklaring eenvoudig. Dan
heeft, rond de geboorte van de Messias, God de Ark des Verbonds
verlaten, om in de Messias verder te gaan. En wie zou er betere
'papieren' hebben om deze Messias te zijn dan Jezus Christus, die alle
wonderen - en in het Nieuwe Testament staan er verscheidene opgetekend -
uit eigen kracht heeft verricht. Wie kan dit beter doen dan de Zoon van
God, door Gods Geest verwekt in de schoot van een zuivere maagd, Maria,
en daarom de ware Zoon van God? En die in Zijn Geest God Zelf is, die
zoals beloofd, Zijn volk zou redden?

In dat geval is dan vanaf die tijd de Ark des Verbonds natuurlijk geen
verblijfplaats meer voor God, maar materie, die rustig in de mist van de
geschiedenis kan en mag verdwijnen.

Maar als u gelijk heeft, dan zou de Ark des Verbonds ook nu nog moeten
bestaan, omdat God onveranderlijk is en trouw aan Zijn Woord. En dan zou
God ook nu nog aanwezig moeten zijn op deze Ark.

Denk hier maar eens over na en hou uw gedachten voor u, behalve ten
opzichte van God natuurlijk. Ik hoef in ieder geval niet te weten wat u
met dit raadsel doet, of niet doet. Dat is geheel uw zaak!

Kees van den Doel

unread,
Sep 15, 2021, 10:53:55 AMSep 15
to
On Wednesday, September 15, 2021 at 5:35:36 AM UTC-7, Cor Huizer wrote:

> > En dat is waar je vreselijk de fout in gaat. God is namelijk geen mens.

> Ik heb echter wel een na denkertje voor u. De uitkomst van uw denken is
> geheel uw zaak, daar hoeft u, wat mij betreft, niemand over in te
> lichten, ook mij niet.

Dat zal niet meevallen, mimsschien 60X Heil Maria zingen terwijl je
jezelf met een zweepje kastijdt kan die Z8e Deler verstommen.

> De Ark des Verbonds heeft vanaf Mozes het volk van Israël begeleid. En
> ook al was deze soms gestolen door een ander volk, tot aan de tijd dat
> Jezus Christus op Aarde leefde, was deze Ark des Verbonds, ook nog in
> Jeruzalem aanwezig. Maar na de verwoesting van Jeruzalem was die
> spoorloos verdwenen en is nooit en nergens terug gevonden.

Gestolen door OF de Zware Jongens, OF door de Booswichtenklub.

> Denk hier maar eens over na en hou uw gedachten voor u, behalve ten
> opzichte van God natuurlijk.

Wil je wedden dat-ie TOCH een heleboel lettetjes hierover gaat kopieren?

Jos Bergervoet

unread,
Sep 17, 2021, 2:30:02 AMSep 17
to
On 21/09/15 2:35 PM, Cor Huizer wrote:
> Op 13-9-2021 om 15:43 schreef nastyho...@gmail.com:
>> On Monday, September 13, 2021 at 1:47:33 PM UTC+3, Cor Huizer wrote:
>>
>>> Wel reageer ik deze keer op uw reactie. Uw vergelijking van mij met
>>> Jezus Christus is onjuist. Jezus Christus is God, ik ben een gewoon
>>> mens. Elke vergelijking gaat daarom mank.
>>
>> Bs"d
>>
>> En dat is waar je vreselijk de fout in gaat.   God is namelijk geen mens.
>>
>> En er is maar één God, en dat is niet JC:
>>
>> Wie is de God van Israel? De God van Abraham, Izaak, en Jacob?
>>
>> Exodus 29:46 “En zij zullen weten, dat Ik, J-H-W-H, hun God ben, die
...
>> Numeri 15:41 “Ik ben J-H-W-H uw God, die u uit het land Egypte heb
...>> Deuteronimium 10:20-21 “J-H-W-H uw God, zult gij vrezen, Hem
zult gij
...
>> Frank Zappa 24:18 “Ook wij zullen J-H-W-H dienen, want Hij is onze God.”
...
>> Kurt Cobain 22:32 “Want wie is God behalve J-H-W-H, wie is een rots ...
>> Bob Dylan 16:14 “Hij, J-H-W-H, is onze God”
...
>> II Kronieken 13:10 “Wij daarentegen: J-H-W-H is onze God”
...
>> Psalm 31:15 “Maar ik vertrouw op U, J-H-W-H, ik zeg: Gij zijt mijn God.”

...
>> Jesaja 45:21-23 “Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang
...
>> Joel 2:27 “Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en
...
>> Exodus 20:1-3 “Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God
...
...
> Eli, wij hebben hier al eens eerder een discussie over gevoerd; Wij
> kunnen elkaar niet overtuigen van wat ieder van ons als waarheid ziet. U
> bent van mening dat de beloofde Messias nog moet komen en ik ben van
> mening dat de beloofde Messias al is gekomen in de persoon van Jezus van
> Nazareth, Jezus Christus.
>
> Verdere discussie hierover tussen ons is daarom verloren tijd,

Wacht nu.. is er geen compromis mogelijk? Als nu de Messias precies op
dit moment op Aarde is, maar zich nog niet als Messias bekend heeft
gemaakt?! Dan is Hij er wel al, maar als Messias is Hij er in strikte
zin nog niet. Dan hebben beiden hier gelijk!

> ... ook als
> wij elkaar met allerlei Bijbelteksten om de oren slaan.

Dat U, Eerwaarde Heer Huizer, deze Messias zou zijn is niet helemaal
wat ik beweerd heb, trouwens. Ik wijs alleen op duidelijke tekenen
die we zien. Want er zullen rondom de komst ook anderen zijn die een
belangrijke rol spelen, uiteraard!

--
Jos

Cor Huizer

unread,
Sep 17, 2021, 7:10:02 AMSep 17
to
Op 17-9-2021 om 08:27 schreef Jos Bergervoet:
O ja, mensen die een veel belangrijkere taak hebben dan het weinige wat
ik doe. Ik verkondig alleen de leer van God in Jezus Christus, andere
mensen zijn geroepen om Zijn nieuwe boodschappen aan de mensheid te
verkondigen.

Maar dan hebben wij het over de wederkomst van de enige en echte
Messias: God in Jezus Christus. En Zijn wederkomst in heerlijkheid, dus
als God, is aanstaande en zal, naar mijn mening, nog in dit decennium
plaatsvinden. Ik zal hoogst verbijsterd zijn als dit niet het geval zal
blijken te zijn, want alle tekenen van deze tijd wijzen daarop.

Kees van den Doel

unread,
Sep 17, 2021, 12:50:49 PMSep 17
to
On Friday, September 17, 2021 at 4:10:02 AM UTC-7, Cor Huizer wrote:

> >>> Exodus 20:1-3 “Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God

> Maar dan hebben wij het over de wederkomst van de enige en echte
> Messias: God in Jezus Christus. En Zijn wederkomst in heerlijkheid, dus
> als God, is aanstaande en zal, naar mijn mening, nog in dit decennium
> plaatsvinden. Ik zal hoogst verbijsterd zijn als dit niet het geval zal
> blijken te zijn, want alle tekenen van deze tijd wijzen daarop.

Klopt, we weddende een jaar terug dat die Jezus binnen 10 jaar weer op
komt dagen, dus binnen 9 jaar nu.

Het vroege success van het Christen Dom in de vroege middeleeuwen is te
danken aan het feit dat je als Christen, itt tot als beschaafde Romein,
gewoon een pedofiele lustmoordenaar en dief kunt zijn, maar als je je op
het laatste moment bekeert komt het allemaal goed.

Vandaar dat misdadigers, pedofielen, moorddadige krankzinnigen en dat
soort tuig de oorspronkelijk Jezus recruits waren. Die Romeinen waren
beschaafd en namen hun eigen goden net zo serieus als wij Sinterklaas,
en vonden dat bijbel boekje belachelijk dom en slecht geschreven
vergeleken met de klassieke literatuur van de Romeinen (en Grieken).

Verder kon het ze weinig schelen, totdat die Christenen begonnen te
moorden en plunderen en de beest uithangen wat leidde, middels moord en
barbaarse boekenverbrandingen, tot bijna 1000 jaar "dark ages".

Dat lees ik in dat Lodder boekje. Ik wil je best een exemplaar opsturen
als dank voor dat anticondoom boekje dat je mij toestuurde.

Jezus was een soort Trump die slogans voor de domme debielen uitkotste
met als enig Doel hersenloze aanhangers te winnen en op te ruien.

Vandaar dat het begrijpelijk is dat Cor zijn weddenschap ont kent (die
andere loopt 1 Januarie af, ik ga winnen denk ik want ik zie WO3 nog
niet). Bedrog en oplichting (zoals niet nakomen van weddenschappen) mag
van het Christen Godje, zolang je je maar bekeert.

Cohen

unread,
Sep 18, 2021, 3:37:13 AMSep 18
to
On 17-09-2021 13:08, Cor Huizer wrote:
> KNI>
> Maar dan hebben wij het over de wederkomst van de enige en echte
> Messias: God in Jezus Christus. En Zijn wederkomst in heerlijkheid, dus
> als God, is aanstaande en zal, naar mijn mening, nog in dit decennium
> plaatsvinden. Ik zal hoogst verbijsterd zijn als dit niet het geval zal
> blijken te zijn, want alle tekenen van deze tijd wijzen daarop.

Heerlijk! Die religieuze waanzin die naar boven komt borrelen.> Met vriendelijke groet,
>
> Cor Huizer.


--
Cohen, a 400-year-old AI which manifests itself by 'shunting'
through people. It is featured in the novels Spin State (2003), Spin
Control (2006) and Ghost Spin (2013) by Chris Moriarty.

Cor Huizer

unread,
Sep 19, 2021, 6:10:02 AMSep 19
to
Op 17-9-2021 om 18:50 schreef Kees van den Doel:
> On Friday, September 17, 2021 at 4:10:02 AM UTC-7, Cor Huizer wrote:
>
>>>>> Exodus 20:1-3 “Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God
>
>> Maar dan hebben wij het over de wederkomst van de enige en echte
>> Messias: God in Jezus Christus. En Zijn wederkomst in heerlijkheid, dus
>> als God, is aanstaande en zal, naar mijn mening, nog in dit decennium
>> plaatsvinden. Ik zal hoogst verbijsterd zijn als dit niet het geval zal
>> blijken te zijn, want alle tekenen van deze tijd wijzen daarop.
>
> Klopt, we weddende een jaar terug dat die Jezus binnen 10 jaar weer op
> komt dagen, dus binnen 9 jaar nu.
>
> Het vroege success van het Christen Dom in de vroege middeleeuwen is te
> danken aan het feit dat je als Christen, itt tot als beschaafde Romein,
> gewoon een pedofiele lustmoordenaar en dief kunt zijn, maar als je je op
> het laatste moment bekeert komt het allemaal goed.
>
> Vandaar dat misdadigers, pedofielen, moorddadige krankzinnigen en dat
> soort tuig de oorspronkelijk Jezus recruits waren. Die Romeinen waren
> beschaafd en namen hun eigen goden net zo serieus als wij Sinterklaas,
> en vonden dat bijbel boekje belachelijk dom en slecht geschreven
> vergeleken met de klassieke literatuur van de Romeinen (en Grieken).
>
> Verder kon het ze weinig schelen, totdat die Christenen begonnen te
> moorden en plunderen en de beest uithangen wat leidde, middels moord en
> barbaarse boekenverbrandingen, tot bijna 1000 jaar "dark ages".
>

Hoe komt u op de hier bovenstaande waanzin? De Romeinen vermaakten zich
door mensen elkaar te laten afslachten in Arena's., of door wilde dieren
te laten verscheuren. En dat noemt u een hoogstaande beschaving? Even
hoogstaand als onze huidige beschaving, waar de ene zeer gewelddadige
film na de andere wordt uitgebracht, natuurlijk vooral gericht tegen de
Leer van God in Jezus Christus? Goed, tegenwoordig is het schijn wat ons
wordt voorgespiegeld, toen werden te mensen echt vermoord. Verschil moet
er zijn, niet waar? De mensen die nu in realiteit wel worden vermoord
zijn ongeboren kinderen, of vlak na de geboorte, en oude en zieke
mensen, waardoor in onze samenlevingen de waarde van het menselijke
leven niet meer telt, geen waarde mer hebben.

Dat de christelijke leer Constantijn heeft gedongen om de vervolging van
de christenen te stoppen, omdat er teveel mensen waren die deze Leer
aanhingen, vergeet u gemakshalve. Dat de christenen vervolgens de
slachtpartijen ter vermaak van de toeschouwers hebben afgeschaft,
vergeet u gemakshalve. Dat de christelijke leer een strikt zedelijke
leer heeft gegeven, waarbij seks buiten het huwelijk, volgens deze leer,
niet is toegestaan, past kennelijk niet in uw denken. Dat de grote
zedeloosheid van onze tijd komt door het verlaten van God in Jezus
Christus en dus ook de Geboden van God, vergeet u kennelijk. Dat u de
zaken, zoals alle duivel aanbidders, precies omdraait, geeft alleen uw
zieke wijze van denken aan.

Ik kan u, indien u geïnteresseerd bent in de waarheid (wat ik betwijfel)
het boek: De bouwmeesters van Europa aanraden, in het Nederlands
uitgegeven door de uitgeverij de Blauwe Tijger en geschreven door de
Amerikaanse historicus Thomas E. Woods. Helaas ken ik de Engelse titel
niet, zoek dat zelf maar op. Daarin kunt u lezen hoe de Katholieke Kerk,
dus de Leer van God in Jezus Christus, op de puinhopen van het heidendom
de Europese beschaving heeft opgebouwd, welke in onze tijd wordt
afgebroken. En nee, ik zal dit boek u niet toepsturen, inmiddels weet ik
dat u rijk genoeg bent om dit zelf aan te schaffen.

> Dat lees ik in dat Lodder boekje. Ik wil je best een exemplaar opsturen
> als dank voor dat anticondoom boekje dat je mij toestuurde.
>

Nee dank u! In atheïstische leugens ben ik niet geïnteresseerd.

> Jezus was een soort Trump die slogans voor de domme debielen uitkotste
> met als enig Doel hersenloze aanhangers te winnen en op te ruien.

Hoe komt u erbij om God, want Jezus Christus is God, te durven
vergelijken met welk mens dan ook? Bovendien na de puinhoop die Biden
veroorzaakt zult ook u eens terug verlangen naar het wijze bestuur van
Trump, die doorlopend is tegengewerkt om de USA weer op te bouwen. Hij
is niet volmaakt, maar de beste president die de USA lang heeft gehad.
Zijn grootste mankement is dat hij geen Vrij metselaar is en daarom de
duivelse plannen van deze duivel aanbidders weigerde uit te voeren,
vandaar dat Biden valselijk hem uit het Witte Huis heeft verdreven met
leugen en bedrog. Ik bedoel door de verkiezingen zeer opvallend te
vervalsen.

>
> Vandaar dat het begrijpelijk is dat Cor zijn weddenschap ont kent (die
> andere loopt 1 Januarie af, ik ga winnen denk ik want ik zie WO3 nog
> niet). Bedrog en oplichting (zoals niet nakomen van weddenschappen) mag
> van het Christen Godje, zolang je je maar bekeert.
>

Ik ontken geen enkele weddenschap. Maar ook 2021 is nog niet afgelopen,
dus dat de Derde Wereldoorlog kan dit jaar nog uitbreken en dan verliest
u. En ik ben er nog altijd van overtuigt dat Jezus Christus wederkeert
in dit decennium. Pas na dit decennium, als dit niet is gebeurd, ben ik
u een verontschuldiging schuldig, niet eerder.

Zorg dat u zich op tijd bekeert, anders bent u niet meer op Aarde
wanneer onze Heer en God, Jezus Christus, wederkeert.

Kees van den Doel

unread,
Sep 19, 2021, 12:13:27 PMSep 19
to
On Sunday, September 19, 2021 at 3:10:02 AM UTC-7, Cor Huizer wrote:

> > Vandaar dat misdadigers, pedofielen, moorddadige krankzinnigen en dat
> > soort tuig de oorspronkelijk Jezus recruits waren. Die Romeinen waren
> > beschaafd en namen hun eigen goden net zo serieus als wij Sinterklaas,
> > en vonden dat bijbel boekje belachelijk dom en slecht geschreven
> > vergeleken met de klassieke literatuur van de Romeinen (en Grieken).
> >
> > Verder kon het ze weinig schelen, totdat die Christenen begonnen te
> > moorden en plunderen en de beest uithangen wat leidde, middels moord en
> > barbaarse boekenverbrandingen, tot bijna 1000 jaar "dark ages".

> Hoe komt u op de hier bovenstaande waanzin?

Dat lees ik in dat Lodder boekje. Ik wil je best een exemplaar opsturen
als dank voor dat anticondoom boekje dat je mij toestuurde.

> Ik kan u, indien u geïnteresseerd bent in de waarheid (wat ik betwijfel)
> het boek: De bouwmeesters van Europa aanraden, in het Nederlands
> uitgegeven door de uitgeverij de Blauwe Tijger en geschreven door de
> Amerikaanse historicus Thomas E. Woods.

Nee, dank je! In christen leugens ben ik niet geinteresseerd.

> Nee dank u! In atheïstische leugens ben ik niet geïnteresseerd.

Wij zijn het min of meer eens maar in tegengestelde richting. Hoewel:
ik heb dat anti condoom boekje dat je mij aan raadde WEL gelezen.

> > Jezus was een soort Trump die slogans voor de domme debielen uitkotste
> > met als enig Doel hersenloze aanhangers te winnen en op te ruien.

> Hoe komt u erbij om God, want Jezus Christus is God, te durven
> vergelijken met welk mens dan ook?

Ik vergelijk Hem niet met zomaar een mens, maar met de oplichter,
verkr8er en beroeps leugenaar Trump. En dat belgedigt dat Trump
ongedierte eigenlijk meer dan dat Jezus poppetje, want die bestaat niet
eens.

> Zijn grootste mankement is dat hij geen Vrij metselaar is en daarom de
> duivelse plannen van deze duivel aanbidders weigerde uit te voeren,
> vandaar dat Biden valselijk hem uit het Witte Huis heeft verdreven met
> leugen en bedrog.

Ja, dat is logisch, hoewel ik snap er geen reet van. Welke duivel
aanbidders weigerden wat? Is het niet tijd voor je pilletje?

> > Vandaar dat het begrijpelijk is dat Cor zijn weddenschap ont kent (die
> > andere loopt 1 Januarie af, ik ga winnen denk ik want ik zie WO3 nog
> > niet). Bedrog en oplichting (zoals niet nakomen van weddenschappen) mag
> > van het Christen Godje, zolang je je maar bekeert.

> Ik ontken geen enkele weddenschap.

Niet alleen dat, je ontkent ook nogeris dat je dat ont kende. Afijn, je
hebt je bekeerd zie ik, dus ga maar hard bidden dat die WO3 in de
resterende 3 maanden van 2021 uit breekt als je dat zo leuk vind. Ik win
lekker toch!

> Maar ook 2021 is nog niet afgelopen, dus dat de Derde Wereldoorlog kan
> dit jaar nog uitbreken en dan verliest u. En ik ben er nog altijd van
> overtuigt dat Jezus Christus wederkeert in dit decennium. Pas na dit
> decennium, als dit niet is gebeurd, ben ik u een verontschuldiging
> schuldig, niet eerder.

Je kunt alvast beginnen met het componeren van die veront schuldigingen.
Wel in paragraven onder verdelen, want vormeloze woordenbrijen zoals je
wekelijkse preken worden niet door de jury geaccepteerd.

> Zorg dat u zich op tijd bekeert, anders bent u niet meer op Aarde
> wanneer onze Heer en God, Jezus Christus, wederkeert.

Ja, ik verhuis wel naar Mars sals die Oplichter weer Kunstjes gaat
doen. Gaan we Hem dan weer kruisigen of was 11n keer genoeg?

Pancho Sanza

unread,
Sep 19, 2021, 1:29:21 PMSep 19
to
Kees van den Doel ha scrittu:

[How the Catholic Church Built Western Civilization]

>>Ik kan u, indien u geïnteresseerd bent in de waarheid (wat ik betwijfel)
>>het boek: De bouwmeesters van Europa aanraden, in het Nederlands
>>uitgegeven door de uitgeverij de Blauwe Tijger en geschreven door de
>>Amerikaanse historicus Thomas E. Woods.

Gratis te downloaden in het Amerikaans voor arme sloebers zoals ik, en
voor slechts € 29,99 (2e hands nl vertaling) te bestellen bij bol.com,
of € 9,94 voor het e-book (nieuw), of € 16,69 voor de paperback
(nieuw) in de Amerikaanse versie, voor de rijke stinkerds onder ons.

>Nee, dank je! In christen leugens ben ik niet geinteresseerd.

Misschien wekt dit je nieuwsgierigheid?

"In How the Catholic Church Built Western Civilization, you'll learn:

- Why modern science was born in the Catholic Church
- How Catholic priests developed the idea of free-market economics five
hundred years before Adam Smith
- How the Catholic Church invented the university
- Why what you know about the Galileo affair is wrong
- How Western law grew out of Church canon law
- How the Church humanized the West by insisting on the sacredness of
all human life"

Volgens deze meneer Woods is de RK kerk dus zo ongeveer de grondlegger
van de moderne Westerse civilisatie! Het lijkt me dan ook reuze
interessant om te lezen hoe deze Oer Katholiekeling erin slaagt de
geschiedenis dusdanig te verdraaien dat die Papenkliek van hem als Grote
Winnaar uit de strijd tevoorschijn komt.

--
Pancho

Rob Windgassen

unread,
Sep 19, 2021, 3:44:02 PMSep 19
to
On Sun, 19 Sep 2021 19:29:19 +0200, Pancho Sanza wrote:


> Het lijkt me dan ook reuze
> interessant om te lezen hoe deze Oer Katholiekeling erin slaagt de
> geschiedenis dusdanig te verdraaien dat die Papenkliek van hem als Grote
> Winnaar uit de strijd tevoorschijn komt.

Laat Woods de katholieken de 30 en 80 jarige oorlog ook winnen?
--
Rob

Pancho Sanza

unread,
Sep 19, 2021, 5:03:34 PMSep 19
to
Rob Windgassen ha scrittu:

>>Het lijkt me dan ook reuze
>>interessant om te lezen hoe deze Oer Katholiekeling erin slaagt de
>>geschiedenis dusdanig te verdraaien dat die Papenkliek van hem als Grote
>>Winnaar uit de strijd tevoorschijn komt.

>Laat Woods de katholieken de 30 en 80 jarige oorlog ook winnen?

Volgens Woods eindigden die in een gelijkspel.

--
Pancho

Rob Windgassen

unread,
Sep 19, 2021, 5:54:02 PMSep 19
to
Dat valt dan nog mee, ik was bang dat ie "creatiever" zou zijn,
op een of andere manier


--
Rob

J. J. Lodder

unread,
Sep 20, 2021, 5:43:03 AMSep 20
to
Nadat het christendom vrijwel de hele klassieke beschaving uitgeroeid
had was er weinig anders over.
Je kan dus wat er ook maar gebeurde aan beschaving
aan het christendom toeschrijven, bij gebrek aan beter.

Wat minder katholieke waarnemers zien daarentegen
dat 'de westerse beschaving' pas met de renaissance
weer goed op gang kwam.

Jan


Pancho Sanza

unread,
Sep 20, 2021, 5:43:34 PMSep 20
to
J. J. Lodder ha scrittu:

>Je kan dus wat er ook maar gebeurde aan beschaving
>aan het christendom toeschrijven, bij gebrek aan beter.

Grappig is de wijze waarop de schrijver van het genoemde boekje de rol
van de Kerk vergoelijkt in De Zaak Galileo. Volgens hem mocht Galileo
van de toenmalige Kerkvaderen schrijven wat hij wou, zolang hij maar
nadrukkelijk aangaf dat het alleen maar zuiver hypothetisch was van de
Zon en de Aarde, en hoe dat in z'n werk ging. Maar daar had Galileo dus
geen zin in. Die sprak onomwonden: "Wat ik zeg is de waarheid."

En dat was nou net niet wat die Papenbende wilde horen. Met de inmiddels
bekende consequenties voor die arme Galilei.

--
Pancho

Jos Bergervoet

unread,
Sep 22, 2021, 1:12:02 PMSep 22
to
On 21/09/20 11:43 PM, Pancho Sanza wrote:
> J. J. Lodder ha scrittu:
>
>> Je kan dus wat er ook maar gebeurde aan beschaving
>> aan het christendom toeschrijven, bij gebrek aan beter.
>
> Grappig is de wijze waarop de schrijver van het genoemde boekje de rol
> van de Kerk vergoelijkt in De Zaak Galileo. Volgens hem mocht Galileo
> van de toenmalige Kerkvaderen schrijven wat hij wou, zolang hij maar
> nadrukkelijk aangaf dat het alleen maar zuiver hypothetisch was van de
> Zon en de Aarde, en hoe dat in z'n werk ging. Maar daar had Galileo dus
> geen zin in.

Galileo's fout. Hij kon helemaal niet uitsluiten dat het complete
heelal gewoon een holografische simulatie is waarin de planetenbanen
uit een file worden gelezen!

> Die sprak onomwonden: "Wat ik zeg is de waarheid."
>
> En dat was nou net niet wat die Papenbende wilde horen.

"Zuiver hypothetisch gezien spreek ik de waarheid" hadden ze denk
ik veel aangenamer gevonden.

> ... Met de inmiddels
> bekende consequenties voor die arme Galilei.

Maar hij kreeg niet zoals Socrates de gifbeker! Daarom is het bij die
oude Grieken niks geworden met de wetenschap en bij de Katholieken
wel. Juist de Kerk was de drijvende factor, zegt Wikipedia:
"It was while Galileo was under house arrest that he dedicated
his time to one of his finest works, Two New Sciences."

Kortom, die Aartsbisschoppen wisten precies wat ze deden! Door dat
huisarrest konden ze Galileo ijverig aan de wetenschap laten werken.
Als een monnik in een klooster zogezegd, helemaal in Katholieke stijl.

--
Jos

J. J. Lodder

unread,
Sep 22, 2021, 4:10:44 PMSep 22
to
De paus zelf heeft intussen duidelijk afstand genomen
van al dat slappe excuus gedoe.
Hij heeft gewoon onvoorwaardelijk excuses aangeboden
voor wat de kerk Galileo aangedaan heeft.
Beetje laat, maar toch,

Jan

Kees van den Doel

unread,
Sep 22, 2021, 4:53:38 PMSep 22
to
On Wednesday, September 22, 2021 at 1:10:44 PM UTC-7, J. J. Lodder wrote:

> > Grappig is de wijze waarop de schrijver van het genoemde boekje de rol
> > van de Kerk vergoelijkt in De Zaak Galileo. Volgens hem mocht Galileo
> > van de toenmalige Kerkvaderen schrijven wat hij wou, zolang hij maar
> > nadrukkelijk aangaf dat het alleen maar zuiver hypothetisch was van de
> > Zon en de Aarde, en hoe dat in z'n werk ging. Maar daar had Galileo dus
> > geen zin in. Die sprak onomwonden: "Wat ik zeg is de waarheid."

> > En dat was nou net niet wat die Papenbende wilde horen. Met de inmiddels
> > bekende consequenties voor die arme Galilei.

> De paus zelf heeft intussen duidelijk afstand genomen
> van al dat slappe excuus gedoe.

Ho, ho, de echte paus is nog steeds die ex-nazi volgens Cor.

> Hij heeft gewoon onvoorwaardelijk excuses aangeboden
> voor wat de kerk Galileo aangedaan heeft.
> Beetje laat, maar toch,

Beetje te laat en te weinig. Hij had al die fop sinterklazen de straat
op moeten schoppen, en dat Vaticaan moeten reorganizeren tot een
bordeel, net zoals in de middeleeuwen toen de kerk nog jong en vitaal
was. Ik geloof dat toen het Paus schap overerfbaar was en 11n zo'n Paus
was zowel zoon als kleinzoon van zijn voorganger.

Dat waren nogeris tijden! Maar ja, dat was meer dan duizend jaar voordat
die Jezus weer terug keert wat overmorgen gebeurt volgens een waarzegger
hierzo op de kermis voor $5.

J. J. Lodder

unread,
Sep 23, 2021, 4:00:48 AMSep 23
to
Zeker, maar die stomme en steile Noorderlingen als Luther en Calvijn
snapten dat allemaal niet, wisten niet hoe het hoort,
en sloegen in het wilde weg aan het reformeren.
Ze hielden niet op totdat de Roomse kerk net zo stupide geworden was als
zijzelf,

Jan

Jos Bergervoet

unread,
Sep 23, 2021, 3:04:02 PMSep 23
to
Exact, Jan. Afgrijselijk deugpreekdominees! Een gezellige, bourgondische
Paap, dat is voor de wetenschap veel beter:
<http://image.slidesharecdn.com/presentationfull-150826124126-lva1-app6891/95/history-of-the-universe-the-big-bang-theory-and-age-of-the-universe-5-638.jpg>

Alle vragen over het Leven, het Heelal en de Rest, worden dan in een
handomdraai opgelost.

--
Jos

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages