Uitleg evangelie volgens Johannes 9,1-41

24 views
Skip to first unread message

G.B. Hesselink

unread,
Jan 13, 2010, 4:33:51 PM1/13/10
to
Lezingen van de dag
Lezing uit het boek 1e Samuel 16,1.6-7.10-13.
Sprak Jahweh tot Samuel: Hoe lang nog blijft ge treuren over Saul, terwijl
Ik hem ontzet heb uit het koningschap over Isra�l? Vul uw kruik met olie en
ga naar Jesse, den Betlehemiet, waarheen Ik u zend; want onder zijn zonen
heb Ik mij een koning uitverkoren. Toen zij bij elkaar waren gekomen, en hij
Eliab zag, dacht hij: Nu wijst Jahweh zeker zijn gezalfde aan! Maar Jahweh
sprak tot Samuel: Let niet op zijn uiterlijk of op zijn rijzige gestalte;
hem wil Ik niet. Want God ziet niet als een mens; de mens ziet het
uiterlijk, maar Jahweh ziet het hart. Zo stelde Jesse zijn zeven zonen aan
Samuel voor; maar Samuel zei tot Jesse: Geen van hen heeft Jahweh
uitverkoren. Daarop vroeg hij hem: Zijn dat al uw zonen? Jesse antwoordde:
De jongste ontbreekt nog; die is bij de kudde. Maar Samuel sprak tot Jesse:
Laat hem dan halen; want wij gaan niet aan tafel, voordat hij hier is. Hij
liet hem dus halen. Het bleek een blonde jongeman te zijn, met mooie ogen en
een prettig voorkomen. Nu sprak Jahweh: Sta op. Hem moet ge zalven; want hij
is het! Samuel nam dus de oliekruik, en zalfde hem in de kring van zijn
broeders. En van die dag af rustte de geest van Jahweh op David. Daarna
keerde Samuel
naar Rama terug.

Lezing uit het boek Efezi�rs 5,8-14.
Vroeger waart gij duisternis, thans zijt gij licht in den Heer; gedraagt u
dan ook als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in
allerlei goedheid, gerechtigheid en waarheid. Onderzoekt wat welbehaaglijk
is aan den Heer, en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der
duisternis; maar keurt ze af. Want wat door hen in het geheim wordt gedaan,
is te schandelijk zelfs om het te noemen. Alles echter wat afkeurenswaardig
is, wordt openbaar gemaakt door het licht; want het licht maakt alles
openbaar. Daarom wordt er gezegd: "Ontwaak, gij slaper; Sta op uit de doden,
En Christus zal over u lichten!"

Evangelie volgens Johannes 9,1-41.
En in het voorbijgaan zag Hij iemand, die blind was van zijn geboorte af.
Zijn leerlingen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders,
dat hij blind werd geboren?
Jesus antwoordde: Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd; maar de werken
Gods moeten in hem worden geopenbaard. Zolang het dag is, moet Ik de werken
verrichten van Hem, die Mij heeft gezonden; er komt een nacht, waarin
niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.
Na deze woorden spuwde Hij op de grond, maakte slijk van het speeksel,
streek hem het slijk op de ogen, en sprak tot hem: Ga u wassen in de vijver
van Silo� (dat betekent: Gezonden). Hij ging er heen, waste zich, en kwam
ziende terug. Zijn buren nu, en zij die hem vroeger als bedelaar hadden
gekend, zeiden: Is dat niet de man, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij
is het. Anderen weer: Neen, hij lijkt op hem. Zelf zei hij: Ik ben het. Men
zei hem dus: Hoe zijn dan uw ogen open gegaan? Hij antwoordde: De man, die
Jesus heet, maakte slijk, bestreek er mijn ogen mee, en sprak tot Mij: Ga
naar de vijver van Silo�, en was u. Ik ging dus, waste mij, en kon zien. Men
zeide hem: Waar is Hij? Hij antwoordde: Dat weet ik niet. Toen bracht men
den gewezen blinde naar de farizee�n.

Nu was het die dag juist een sabbat, toen Jesus slijk had gemaakt en hem de
ogen had geopend. Ook de farizee�n ondervroegen hem, hoe hij het gezicht had
teruggekregen.
Hij sprak tot hen: Hij deed slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.
Sommigen van de farizee�n zeiden: Die man komt niet van God, want Hij houdt
de sabbat niet. Maar anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke wonderen
doen? En er ontstond onenigheid onder hen. Men ondervroeg dus den blinde
opnieuw: Wat zegt ge zelf van Hem, nu Hij u de ogen geopend heeft? Hij
sprak: Hij is een profeet. Maar nu geloofden de Joden niet, dat hij blind
was geweest, en het gezicht had teruggekregen, voordat ze de ouders van den
genezene hadden ontboden. Ze ondervroegen hen: Is dit uw zoon, die naar gij
zegt, blind is geboren? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders gaven ten antwoord:
We weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind is geboren. Maar hoe hij
zien kan, dat weten we niet; of wie zijn ogen geopend heeft, we weten het
niet. Vraagt het hem zelf; hij is meerderjarig, en zal zich zelf wel
verantwoorden. Zo spraken zijn ouders uit vrees voor de Joden; want reeds
waren de Joden overeengekomen, om iedereen uit de synagoge te bannen, die
Hem als den Christus beleed. Daarom zeiden zijn ouders: Hij is meerderjarig;
ondervraagt hemzelf. Opnieuw riepen ze nu den gewezen blinde, en zeiden tot
hem: Geef eer aan God; wij weten, dat die man een zondaar is. Hij
antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet. E�n ding weet ik: dat ik
blind was, en nu zie. Ze zeiden hem dan: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe
heeft Hij u de ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd,
maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het nog eens horen? Wilt gij
ook soms zijn leerlingen worden? Ze zeiden hem honend: Gijzelf zijt een
leerling van Hem; wij blijven leerlingen van Moses. We weten, dat God tot
Moses gesproken heeft; maar waar Deze vandaan is, dat weten we niet. De man
antwoordde hun: Het is toch wel wonderlijk, dat gij niet weet, waar Hij
vandaan is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. We weten toch, dat God
geen zondaars verhoort, maar hem alleen, die godvrezend is en zijn wil
volbrengt. Nooit in der eeuwigheid is het gehoord, dat iemand de ogen van
een blindgeborene heeft geopend.
Als Hij niet van God kwam, zou Hij niets kunnen doen. Ze antwoordden hem: In
zonden zijt ge geboren van boven tot onder; en ge leest ons de les? En ze
wierpen hem buiten. Jesus vernam, dat men hem buiten geworpen had; en toen
Hij hem aantrof, sprak Hij tot hem: Gelooft ge in den Mensenzoon? Hij
antwoordde: Wie is het, Heer; dan zal ik in Hem geloven. Jesus sprak tot
hem: Ge hebt Hem gezien; Hij is het, die met u spreekt. Toen zei hij: Heer,
ik geloof. En hij wierp zich voor Hem neer. En Jesus sprak: Tot dit vonnis
ben Ik in deze wereld gekomen: dat de blinden zouden zien, en de zienden
blind zouden worden. Enige farizee�n, die bij Hem waren, hoorden dit, en
zeiden Hem: Zijn ook wij soms blind? Jesus sprak tot hen: Als gij blind
waart, hadt gij geen zonde; maar nu gij zegt: We zien; nu blijft uw zonde.
(Bron: Petrus Canisius Bijbelvertaling).

Overweging bij de lezing van vandaag:
"Hij ging er heen, waste zich, en kwam
ziende terug" Almachtige God, Weldoener, Schepper van het Universum, luister
naar mijn kreunen en zuchten, ik ben in gevaar. Bevrijdt mij van vrees en
angst; bevrijdt mij door uw machtige kracht, U kunt alles. Heer Christus,
snijdt de mazen van het net met het zwaard van uw overwinningskruis, het
levenswapen. Van alle kanten omwikkelt dat net mij, ik ben gevangen om te
vergaan leidt mijn wankelende en scheve stappen naar de rust. Genees mijn
hart van de koorts die het verstikt.

Ik ben schuldig tegenover U, neem de verwarring, de vrucht van de duivelse
uitvinding, van mij af, laat de duisternis van mijn angstige ziel
verdwijnen. Vernieuw in mijn ziel het beeld van licht van de glorie van uw
naam, groot en machtig. Maak de straling van Uw genade krachtiger in de
schoonheid van mijn gezicht en op het beeld van mijn geestesogen, ik die uit
aarde geboren ben (Gen. 2,7). Verbeter het beeld dat U weerspiegelt in mij,
maak het trouwer (Gen. 1,26), laat de duisternis in mij, zondaar die ik ben,
verdwijnen door een lichtende zuiverheid. Drenk mijn ziel in uw goddelijk
licht, dat levend, eeuwig en hemels is, opdat in mij de gelijkenis op de
Drie-eenheid groter wordt. Alleen U Christus bent gezegend door de Vader
voor de lof van uw Heilige Geest en de eeuwen der eeuwen. Amen.


H.Houthakker

unread,
Jan 13, 2010, 7:25:51 PM1/13/10
to
In: "Uitleg evangelie volgens Johannes 9,1-41"; id:
<4b4e3c38$0$22938$e4fe...@news.xs4all.nl> ; d.d.: Wed, 13 Jan 2010
22:33:51 +0100; "G.B. Hesselink" <gbhe...@xs4all.nl> verkondigde in
nomine Krijsti:

>Overweging bij de lezing van vandaag:
>"Hij ging er heen, waste zich, en kwam
>ziende terug" Almachtige God, Weldoener, Schepper van het Universum, luister
>naar mijn kreunen en zuchten, ik ben in gevaar. Bevrijdt mij van vrees en
>angst; bevrijdt mij door uw machtige kracht, U kunt alles. Heer Christus,
>snijdt de mazen van het net met het zwaard van uw overwinningskruis, het
>levenswapen. Van alle kanten omwikkelt dat net mij, ik ben gevangen om te
>vergaan leidt mijn wankelende en scheve stappen naar de rust. Genees mijn
>hart van de koorts die het verstikt.
>
>Ik ben schuldig tegenover U, neem de verwarring, de vrucht van de duivelse
>uitvinding, van mij af, laat de duisternis van mijn angstige ziel
>verdwijnen. Vernieuw in mijn ziel het beeld van licht van de glorie van uw
>naam, groot en machtig. Maak de straling van Uw genade krachtiger in de
>schoonheid van mijn gezicht en op het beeld van mijn geestesogen, ik die uit
>aarde geboren ben (Gen. 2,7). Verbeter het beeld dat U weerspiegelt in mij,
>maak het trouwer (Gen. 1,26), laat de duisternis in mij, zondaar die ik ben,
>verdwijnen door een lichtende zuiverheid. Drenk mijn ziel in uw goddelijk
>licht, dat levend, eeuwig en hemels is, opdat in mij de gelijkenis op de
>Drie-eenheid groter wordt. Alleen U Christus bent gezegend door de Vader
>voor de lof van uw Heilige Geest en de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het antidepressivum Remeron, tabletjes, 15 mg, drie maal daags één
tablet naast een antibioticum tegen de infectueuze koorts, zonodig met
een bloeddrukverlager om het hart te verlichten, zijn hier toch een heel
wat effectievere en snellere remedie dan het wachten op gebedsverhoring
voor deze Krijstgelovige annex geestgestoorde dwaler in de
zielenduisternis.


Ave en de wrake Gods
"De bijl erin"

Jezus Krijst: de wanhoop weg.
http://tinyurl.com/67qzt8

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages