ગરવા ગુજરાતીઓનું નેટજગત

netjagat@googlegroups.com

Description

અમારું તમારું આપણા સૌનું ગરવા ગુજરાતીઓનું નેટજગત
ફેસબુક પર પણ ગરવા ગુજરાતીઓનું નેટજગત નીચેની લીંક
http://www.facebook.com/group.php?gid=113134192082053
ગરવા ગુજરાતીઓનું નેટજગત ફોરમ
https://groups.google.com/forum/?pli=1#forum/netjagat

Language

Gujarati (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group