ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠᠦ?

22 views
Skip to first unread message

batu1225

unread,
Mar 20, 2013, 10:14:50 AM3/20/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

Olkhonut D. Lhagvasuren

unread,
Mar 20, 2013, 7:46:56 PM3/20/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ᠃


2013/3/20 batu1225 <batu...@gmail.com>
ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

--
--
Танд хасагдах болон бусад тусламж хэрэгтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хаягаар бүлгэмийн хуудас руу орж Хуудас хэсгээс Шинэ гишүүдэд зориулсан бичлэг рүү орж авна уу.
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Монгол бичгээ сэргээе" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-se...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --
Олхонууд Д.Лхагвасүрэн
--
Olkhunut D.Lkhagvasuren

batu1225

unread,
Mar 21, 2013, 2:05:28 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ᠃ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃


On Thursday, March 21, 2013 7:46:56 AM UTC+8, Lhagvasuren wrote:
ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ᠃


2013/3/20 batu1225 <batu...@gmail.com>
ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

--
--
Танд хасагдах болон бусад тусламж хэрэгтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хаягаар бүлгэмийн хуудас руу орж Хуудас хэсгээс Шинэ гишүүдэд зориулсан бичлэг рүү орж авна уу.
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Монгол бичгээ сэргээе" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-sergeeye+unsub...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

batu1225

unread,
Mar 21, 2013, 2:06:19 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ

Amarbat Pashka

unread,
Mar 21, 2013, 5:29:18 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
Хэ хэ, gmail дээр лав Монголоороо харагдахгүй байна. Энэ имэйлүүдийг Word рүү нэг нэгээр хуулж байж уншив, арван жилийн хүүхдүүдийн захиа уншиж байгаам шиг хөөрхөн санагдав :-)


2013/3/21 batu1225 <batu...@gmail.com>
ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-se...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --

Cheers,
AMARBAT Pashka

batu1225

unread,
Mar 21, 2013, 5:46:31 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
Ха ха ха. Би арван жилийн хүүхэд ш дээ.


On Thursday, March 21, 2013 5:29:18 PM UTC+8, Amarbat wrote:
Хэ хэ, gmail дээр лав Монголоороо харагдахгүй байна. Энэ имэйлүүдийг Word рүү нэг нэгээр хуулж байж уншив, арван жилийн хүүхдүүдийн захиа уншиж байгаам шиг хөөрхөн санагдав :-)


2013/3/21 batu1225 <batu...@gmail.com>
ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ


On Thursday, March 21, 2013 2:05:28 PM UTC+8, batu1225 wrote:
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ᠃ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

On Thursday, March 21, 2013 7:46:56 AM UTC+8, Lhagvasuren wrote:
ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ᠃


2013/3/20 batu1225 <batu...@gmail.com>
ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

--
--
Танд хасагдах болон бусад тусламж хэрэгтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хаягаар бүлгэмийн хуудас руу орж Хуудас хэсгээс Шинэ гишүүдэд зориулсан бичлэг рүү орж авна уу.
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Монгол бичгээ сэргээе" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-sergeeye+unsubscr...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --
Олхонууд Д.Лхагвасүрэн
--
Olkhunut D.Lkhagvasuren

--
--
Танд хасагдах болон бусад тусламж хэрэгтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хаягаар бүлгэмийн хуудас руу орж Хуудас хэсгээс Шинэ гишүүдэд зориулсан бичлэг рүү орж авна уу.
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Монгол бичгээ сэргээе" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-sergeeye+unsub...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --

Cheers,
AMARBAT Pashka

Olkhonut D. Lhagvasuren

unread,
Mar 21, 2013, 6:39:37 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
Монголоор харагдахгүй байгаа нь ЖИ-мэйлийн асуудал огтхон ч биш юм аа. Таны веб хөтчийн асуудал. Яагаад ч юм Google Chrome тэгээд дөрвөлжин авдруудын зураг болгоод байгаа юм. Харин хөтөч дээрээ тухайн үгийг байгаа газар курсороороо заагаад хулганын баруун товчноос хөвөгч цэс гаргаж байгаа "Inspect element" гэдэг командаар font-family: mongolian baiti; гэж тохируулсан үед бол уншиж болж байна лээ. Энэ аргаар би аль ч бровсер дээр Ариал мон-той текстийг ч хүртэл уншиж болдгийг тохиолдлоор мэдсэн ккк.
Уул нь надаас олигтой нь бол Google Chrome-оо тохируулаад л энэ асуудлыг бүүр "permanen"байдлаар шийдчих л байсан байх. Даанч би үүнээс олигтой арга мэддэггүй ээ.


2013/3/21 batu1225 <batu...@gmail.com>
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mongol-bichgee-se...@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

David N

unread,
Mar 21, 2013, 11:43:40 AM3/21/13
to mongol-bich...@googlegroups.com
Mongol bichig unshigdahgui bgaa ni browserees bolj bna. Chrome deer bolohgui bna. FF deeer bol zu'geer l unshigdaj bna


2013/3/21 Olkhonut D. Lhagvasuren <lhagva...@gmail.com>--
David Nyamjav
---------------------------------------------------
Tel:     213-453-3248
Email: dava...@gmail.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages