مدیران ایران

modiriran@googlegroups.com

Description

فضایی برای به اشتراک گذاشتن دانش ، اطلاعات و تجربه مدیران دیروز ، امروز و فردای ایران زمین
مدیران ایران ... بزرگترین شبکه ارتباطی مدیران ایران است و برای توسعه بینش و دانش مدیران ایران تلاش می کند .
www.ModirIran.ir

Language

Persian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group