കളക്‌ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ

10 views
Skip to first unread message

praveenp

unread,
Jun 15, 2012, 9:29:00 PM6/15/12
to mlwikili...@googlegroups.com
പ്രത്യേകം:പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഡീഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓ.ഡി.റ്റി. ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ  പി.ഡി.ഫെ. രൂപാന്തരണം ഭീകരമാണ്. ഉദാ: http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82&bookcmd=download&collection_id=98024272e8f4d0f4&writer=rl&return_to=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82%3A%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82 (ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി.

Akhil Krishnan S

unread,
Jun 15, 2012, 9:35:55 PM6/15/12
to mlwikili...@googlegroups.com

വിക്കിപീഡിയയിലും ഈ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്‌..

സസ്നേഹം,
അഖിൽ

On Jun 16, 2012 6:59 AM, "praveenp" <me.pr...@gmail.com> wrote:
പ്രത്യേകം:പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഡീഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓ.ഡി.റ്റി. ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ  പി.ഡി.ഫെ. രൂപാന്തരണം ഭീകരമാണ്. ഉദാ: http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82&bookcmd=download&collection_id=98024272e8f4d0f4&writer=rl&return_to=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82%3A%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82 (ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
To post to this group, send email to mlwikili...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mlwikilibraria...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians?hl=ml.

manoj k

unread,
Jun 15, 2012, 9:37:16 PM6/15/12
to mlwikili...@googlegroups.com
ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ? ബഗ്ഗ് സില്ലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്താല്‍ മതിയോ ?

2012, ജൂണ്‍ 16 6:59 am ന്, praveenp <me.pr...@gmail.com> എഴുതി:
പ്രത്യേകം:പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഡീഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓ.ഡി.റ്റി. ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ  പി.ഡി.ഫെ. രൂപാന്തരണം ഭീകരമാണ്. ഉദാ: http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82&bookcmd=download&collection_id=98024272e8f4d0f4&writer=rl&return_to=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82%3A%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82 (ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി.

Akhil Krishnan S

unread,
Jun 15, 2012, 9:45:46 PM6/15/12
to mlwikili...@googlegroups.com

ഇന്ത്യാ മെയിലിങ്ങ്‌ ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന ചർച്ച

സസ്നേഹം,
അഖിൽ

Sent from Android 2.2 FROYO

---------- Forwarded message ----------
From: "Srikanth Lakshmanan" <srik...@gmail.com>
Date: Jun 6, 2012 2:18 PM
Subject: [Wikimediaindia-l] Download as ODT in Indic Wikipedia&apos;s
To: "Discussion list on Indian language projects of Wikimedia." <wikimedi...@lists.wikimedia.org>

Hello all,

Most of know the "Download as PDF" feature is not usable on Indic wikis with Collection Extension due to issues in PDF generation with complex scripts. While we hope this gets fixed, in the meantime, we can provide something that's more usable to users. Aamaachu, a Tamil Wikipedia reader and free software contributor suggested[1] instead of showing "Download as PDF" (which downloads an unusable PDF), the link could be "Download as ODT" and people who want to take content offline could atleast read them properly. (MS Office 2007 supports opening ODT files as well). I had filed a bug[2] for the same and all Tamil Wiki projects now show "Download as ODT" on the portlet. Please consider filing similar bugs for your Indic Wiki project making the experience more "usable". Of Course once complex script rendering in PDF is supported, we can always change / add one more option to list PDF.

Thank you.

[1] http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikita-l/2012-May/000107.html 
[2] https://bugzilla.wikimedia.org/37154

--
Regards
Srikanth.L

_______________________________________________
Wikimediaindia-l mailing list
Wikimedi...@lists.wikimedia.org
To unsubscribe from the list / change mailing preferences visit https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l

praveenp

unread,
Jun 15, 2012, 10:16:01 PM6/15/12
to mlwikili...@googlegroups.com
ബഗ് ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി.
ഉദാ: https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=37384
: https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=37154

വിക്കിപീഡിയയിൽ കളക്ഷൻ അനുബന്ധം സജ്ജമല്ല. വേണമെങ്കിൽ നാം സമവായം
കണ്ടെത്തി കണ്ണിയടക്കം ബഗ് ചേർക്കേണ്ടി വരും.
> <mailto:Wikimedi...@lists.wikimedia.org>
> To unsubscribe from the list / change mailing preferences visit
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l
>
> On Jun 16, 2012 7:07 AM, "manoj k" <manojkmoh...@gmail.com
> <mailto:manojkmoh...@gmail.com>> wrote:
>
> ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ? ബഗ്ഗ് സില്ലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്താല്‍ മതിയോ ?
>
> 2012, ജൂണ്‍ 16 6:59 am ന്, praveenp <me.pr...@gmail.com
> <mailto:me.pr...@gmail.com>> എഴുതി:
>
> <http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82>പ്രത്യേകം:പുസ്തകം
> <http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82>
> ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഡീഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓ.ഡി.റ്റി.
> ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ പി.ഡി.ഫെ. രൂപാന്തരണം ഭീകരമാണ്. ഉദാ:
> http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82&bookcmd=download&collection_id=98024272e8f4d0f4&writer=rl&return_to=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82%3A%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82
> <http://ml.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82:%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82&bookcmd=download&collection_id=98024272e8f4d0f4&writer=rl&return_to=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B4%82%3A%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82>
> (ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)
>
> മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the
> Google Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
> To post to this group, send email to
> mlwikili...@googlegroups.com
> <mailto:mlwikili...@googlegroups.com>.
> To unsubscribe from this group, send email to
> mlwikilibraria...@googlegroups.com
> <mailto:mlwikilibrarians%2Bunsu...@googlegroups.com>.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians?hl=ml.
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
> To post to this group, send email to
> mlwikili...@googlegroups.com
> <mailto:mlwikili...@googlegroups.com>.
> To unsubscribe from this group, send email to
> mlwikilibraria...@googlegroups.com
> <mailto:mlwikilibrarians%2Bunsu...@googlegroups.com>.

manoj k

unread,
Jun 17, 2012, 2:08:25 PM6/17/12
to mlwikili...@googlegroups.com
പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായവും വോട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക .mw:Extension:Collection പ്രത്യേകം:പുസ്തകം
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages