Fwd: About Maker Party Kochi Partnership / Wikimedia

3 views
Skip to first unread message

manoj k

unread,
Sep 14, 2014, 3:42:03 AM9/14/14
to Malayalam Wikimedia Project Mailing list, Wikimalayalam
മോസില്ല കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഒരു വലിയ വെബ് മേക്കര്‍ പാര്‍ട്ടി, അടുത്ത ആഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വെന്യു ആയി തോന്നി. ചെറിയ ലേണിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളായി വെബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ അവിടെയുണ്ടാകും.പങ്കെടുക്കാന്‍/വൊളന്റിയര്‍ ചെയ്യാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ?

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ http://www.makerpartykochi.in/

---------- Forwarded message ----------
From: Maker Party Kochi <ma...@makerpartykochi.in>
Date: Mon, Sep 8, 2014 at 9:00 AM
Subject: About Maker Party Kochi Partnership / Wikimedia
Cc: prv...@gmail.com

Sir,

“Power is gained by sharing knowledge not hoarding it”

Inspired by the Open Access Movement, Catalyzed by Mozilla across the globe, Mozilla Community in association with the Cochin University of Science And Technology, under the Center for Innovation Technology Transfer and Industrial Collaboration(CITTIC) Cell has decided to host a three day MAKER PARTY to initiate a transition of users to makers from the 20th-22nd of September, 2014.The event follows a simple format that of a festival, where all the inventors, users, scholars, coders will be interacting and sharing knowledge through innovative involvements.

Mozilla is a global, nonprofit organization, community driven, dedicated to building free, open source products like the Firefox web browser. Our mission is to promote openness, innovation & opportunity on the Web Maker Party is Mozilla's global campaign in bringing about this change. Through thousands of community-run events around the world, Maker Party unites educators, organizations and enthusiastic web users with hands-on learning and making. Maker Party 2014 was kick-started by President Obama at White House Maker Faire this June. From June 15 - Sept 15, Mozilla Foundation is hosting a Global Maker Party (https://webmaker.org/en-US/party/) Maker Party inculcates and spreads the “Learning by Making” culture among the masses.

The three day event unrolls in three main venues:
1. Teaching Stations: 
“To teach is great, but to inspire is divine

Hand on classes by trained makers, students in all new cutting edge technologies. Ranging from high end electronics to basic household activities that require expertise. About 40+ areas will be teach/train during the event.

 2.Exhibition:
”An art exhibition can be engaging, fun and deeply intellectually satisfying and serious”

Kerala being the new entrepreneurial hub in south, this could be one platform to bring all new age technologies, products like FIN, 3D Printers under one roof. This could help throw some inspiration to young entrepreneurs. 50+ stalls will be up for the audience.

3. Success tale: 
“From the horse’s mouth”

Successful, proved entrepreneurs will be sharing their views, stories with an interactive crowd over 3 days.

4. Activities and Fest
“Learn from the world around you”

The event format is all like a festival. We are planing to bring many fun/teaching activities to engage the audience. 

In this context, it is with high hopes that we look forward to your organization  to partner with us, and help in gathering the needed resources. 

We welcome you to run teaching stations that promote wikimedia. Stalls like teaching how to edit wiki will help. The stalls have to be run for two days (21,22) and the format of the teaching stations are just like getting start intros - means course duration must be between 15 mints to 1.30hrs/batch. 

For the above mentioned, we can provide the following:

  • Mention in all our printed publications
  • Promotion through our website and Facebook page
  • Mention of  your organization during the event.
  • Will provide a stall for you.
  • More over, join the mission to spread the knowledge.

Attaching the event brochure. Cc'ing Praveen Sridhar, who is in charge of teaching stations.

Expecting a positive reply,

For Maker Party Kochi,

Abid Aboobaker
+91 9895029820

MakerParty Kochi - Brochure.pdf

Fuad Jaleel

unread,
Sep 14, 2014, 5:20:30 AM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com

I plan to come. At least on  Sunday. 
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mlwikilibraria...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to mlwikili...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel

tony antony

unread,
Sep 14, 2014, 8:04:25 AM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com
I plan to come
ടോണി ആന്റണി

kannan shanmugam

unread,
Sep 14, 2014, 1:48:26 PM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com
കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ കുറച്ചു കോപ്പി സുജിത്ത് മാഷ് വശം ഉണ്ട് (അത്യാവശ്യക്കാര്‍ക്കു മാത്രമുള്ളത്). എറണാകുളത്ത് ശിവഹരി വശമോ അനില്‍കുമാര്‍ കെ.വി വശമോ കുറച്ചു ഫ്ലാപ്പുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. സി.ഡി ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്കുള്ളത് കാണണം. ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെ അവിടെ കാണുമെന്നറിയിച്ചാല്‍ ഇതില്‍ ലഭ്യമായത് അവിടെ കിട്ടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമുണ്ടാക്കാം.
നേരത്തേ ഏറ്റു പോയ പരിപാടികളുള്ളതിനാല്‍ എനിക്കു വരാന്‍ കഴിയില്ല.
ഡോ. ഫുവാദ്, ഞായര്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Kannan shanmugam

manoj k

unread,
Sep 14, 2014, 2:25:56 PM9/14/14
to Wikimalayalam, Malayalam Wikimedia Project Mailing list
ഞാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരുണ്ടാകാന്‍ ശ്രമിക്കാം. ഉറപ്പുപറയുന്നില്ല. കോഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആബിദുമായി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

വിക്കിയില്‍ ഒരു ഇവന്റ് പേജുണ്ടാക്കി സൈറ്റ് നോട്ടിട്ടാല്‍ നന്നായിരിക്കും. വൊളന്റിയേഴ്സിനെ ആരെയെങ്കിലും കൂടുതല്‍ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

hassainar mankada

unread,
Sep 14, 2014, 2:42:10 PM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com

എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സെപ്റ്റംബറില്‍ തന്നെയാണല്ലോ ? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന്, എറണാകുളത്ത് രണ്ടെണ്ണം..

Fuad Jaleel

unread,
Sep 14, 2014, 4:33:58 PM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com

What's at TVM? When?

hassainar mankada

unread,
Sep 14, 2014, 8:10:47 PM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com

Freesoftware day cel by Zyxware

ശ്രീജിത്ത് കൊയിലോത്ത്

unread,
Sep 14, 2014, 10:31:30 PM9/14/14
to mlwikili...@googlegroups.com

എന്റെ കാര്യം അല്പം പരുങ്ങലിലാണ്. പനി വിടുന്നമട്ടില്ല.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages