ആത്മവിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം

7 views
Skip to first unread message

manoj k

unread,
Aug 3, 2014, 6:56:16 AM8/3/14
to fourth-esta...@googlegroups.com, Wikimalayalam, Discussion list of Swathanthra Malayalam Computing
ഇന്നത്ത് മാതൃഭൂമി വാരാന്തരപ്പതിപ്പ് സായാഹ്നയിലെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മാഷെക്കുറിച്ചാണ് (cvr). വായിക്കുക http://digitalpaper.mathrubhumi.com/c/3260697

Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com

"We are born free...No gates or windows can snatch our freedom...Use
GNU/Linux - it keeps you free."

sugeesh | സുഗീഷ് *

unread,
Aug 3, 2014, 12:01:49 PM8/3/14
to mlwikili...@googlegroups.com, fourth-esta...@googlegroups.com, Discussion list of Swathanthra Malayalam Computing
കൊള്ളാഡേ... സൂപ്പർ....
ഒന്നു പരിചയപ്പെടാൻ എന്താ വഴി?? നീ അടുത്തതവണ വരുമ്പോൾ മറക്കാതെ വിളിക്കുക...


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mlwikilibraria...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to mlwikili...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
*   * Sugeesh | സുഗീഷ്
     Gujarat  | തിരുവനന്തപുരം
7818885929 | 9539685727manoj k

unread,
Aug 3, 2014, 7:47:19 PM8/3/14
to Wikimalayalam
Now at TVM. Will call you after my task :)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages