இந்தியப் பெண்களைப் பற்றி ... (Fwd: [INDOLOGY] New publicatio0n: Hindu women)

15 views
Skip to first unread message

rajam

unread,
Oct 1, 2023, 11:00:54 PMOct 1
to vallamai, mintamil, tamilmantram
சுவை மிக்க தலைப்பாகத் தெரிகிறது! 

Begin forwarded message:

From: "Bose, Mandakranta via INDOLOGY" <indo...@list.indology.info>
Subject: [INDOLOGY] New publicatio0n: Hindu women
Date: October 1, 2023 at 3:44:23 PM PDT
Reply-To: "Bose, Mandakranta" <m.b...@ubc.ca>

I am pleased to announce the publication of my book, Women in the Hindu World (San Rafael, CA: Mandala for Oxford Centre for Hindu Studies, 2023; distributor, Simon & Schuster. ISBN 978-1-64722-916-0).

Mandakranta Bose, D.Phil. (Oxon.), FRAS, FRSC
Senior Fellow, Oxford Centre for Hindu Studies
Professor Emerita UBC
Former Director, Centre for India and South Asia Research
Institute of Asian Research
University of British Columbia
Vancouver BC V6T 1Z2

_______________________________________________
INDOLOGY mailing list
INDO...@list.indology.info
https://list.indology.info/mailman/listinfo/indology

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages