சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி // மொரேனா ம.பி.பரவசகலம் / அம்பா

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 9:44:30 AM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai
நூ த லோ சு
மயிலை

 சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி // மொரேனா ம.பி.பரவசகலம் / அம்பா  

Morena 3 statues of Tirthankaras of Jain religion have been found in farms outside Paravasakalam village of Amabah. One of these is fragmented. Whereas two are in perfect condition. An image is created in the column. The height of the other steep statue is about 6 feet. Another statue is fragmented and sitting in the middle of the posture.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages