சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // ​சோனாகட்ச் மத்திய பிரதேசம் அதனில் காட்டில் ஓர் சமண சிற்பம்

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 9:18:05 AM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai
நூ த லோ சு
மயிலை
சோனாகட்ச் >>> மத்திய பிரதேசம்  காட்டில் ஓர் சமண சிற்பம் 
22 அக்., 2018 அன்று வெளியிடப்பட்டது
mpteertangkArarwho0.jpg
mpteertangkArarwho2.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages