சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி // குவாலியார் கோட்டை / மகாவீரர் அன்னை சயனக்கோலம்

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 9:56:24 AM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி //  குவாலியார் கோட்டை / மகாவீரர் அன்னை சயனக்கோலம் 
sayana sirpam samaNam.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages