சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // தமிழக சிவன் இந்துக் கோயில் தூண்களில் காணும் சமண தீர்த்தங்காரர் சிற்பங்கள் இணையஉலாவில் கண்டவை

11 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 3:07:38 AM3/15/19
to mintamil, vallamai, thamizayam, தமிழ் மன்றம், SivaKumar, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Maravanpulavu K. Sachithananthan, muthum...@gmail.com, ara...@gmail.com, thirumurai, Raji M, Thenee MK, Banukumar Rajendran, Seshadri Sridharan, Kanaka Ajithadoss
நூ த லோ சு
மயிலை
 சமச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // தமிழக சிவன் இந்துக் கோயில் தூண்களில் காணும் சமண தீர்த்தங்காரர் சிற்பங்கள் இணைய உலாவில் கண்டவை இவை நாகர்கோயிலில் நாகராச ர் கோயிலாம் இந்த சுட்டிகள் இவ்வாறு காட்டுகின்றன  
teerttangkArar tamilnadu koyilil engu3.jpg
teerttangkArar tamilnadu koyilil engu2.jpg
teerttangkArar tamilnadu koyilil engu1.jpg
teerttangkArar tamilnadu koyilil engu0.jpg
nAkarkOyil nakaraasar kOyil.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages