பழமொழிகள் மொழி பெயர்ப்பு 1843

59 views
Skip to first unread message

S Roy

unread,
Feb 27, 2024, 11:41:04 AMFeb 27
to mint...@googlegroups.com

Came across this translation of பழமொழிகள் from 1843 and thought I should share it.

I apologize if this book has already been shared.

Best wishes,
Sujatha
திருட்டாந்த_சங்கிரகம்_பெர்சிவெல்_1843.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 27, 2024, 2:56:18 PMFeb 27
to மின்தமிழ்
பகிர்வுக்கு நன்றி 

Para Sundha

unread,
Feb 29, 2024, 9:02:28 AMFeb 29
to mint...@googlegroups.com
There Is No Attachment !

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mintamil/86b3b84b-a6d5-411a-8b4b-9fb1dd5d23afn%40googlegroups.com.

தேமொழி

unread,
Feb 29, 2024, 1:46:07 PMFeb 29
to மின்தமிழ்
இணைப்பு ஏன் சிலருக்குக் கிடைக்கவில்லை என்று புரியவில்லை !!!
இந்த நூல் இணையத்தில் மேலும் சில இடங்களில் கிடைக்கிறது. 
சுட்டிகளை இணைக்கிறேன்

@தமிழிணையம் - மின்னூலகம் (தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவு)
A Collection of Proverbs : P. Percival
திருட்டாந்த சங்கிரகம் (பழமொழி தொகுப்பு)
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZh2kuh7&tag=திருட்டாந்த%20சங்கிரகம்#book1/
&
https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0048444/TVA_BOK_0048444_திருட்டாந்த_சங்கிரகம்.pdf
-----
@நூலகம்:
https://noolaham.net/project/894/89310/89310.pdf
-----
@archive.org
https://archive.org/details/ACollectionOfProverbs

மேலும், 
இது தவிர்த்து மற்றொரு பழமொழி நூல் . . .

1001 அபூர்வ தமிழ்ப் பழமொழிகள்
@தமிழிணையம் - மின்னூலகம் (தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவு)
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt6k0p0&tag=1001+அபூர்வ+தமிழ்ப்+பழமொழிகள்#book1/
-----------

தேமொழி

unread,
Feb 29, 2024, 1:47:20 PMFeb 29
to மின்தமிழ்
இணைப்பு ஏன் சிலருக்குக் கிடைக்கவில்லை என்று புரியவில்லை !!!
இந்த நூல் இணையத்தில் மேலும் சில இடங்களில் கிடைக்கிறது. 
சுட்டிகளை இணைக்கிறேன்

@தமிழிணையம் - மின்னூலகம் (தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவு)
A Collection of Proverbs : P. Percival
திருட்டாந்த சங்கிரகம் (பழமொழி தொகுப்பு)
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZh2kuh7&tag=திருட்டாந்த%20சங்கிரகம்#book1/
&
https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0048444/TVA_BOK_0048444_திருட்டாந்த_சங்கிரகம்.pdf
-----
@நூலகம்:
https://noolaham.net/project/894/89310/89310.pdf
-----
@archive.org
https://archive.org/details/ACollectionOfProverbs

மேலும், 
இது தவிர்த்து மற்றொரு பழமொழி நூல் . . .

1001 அபூர்வ தமிழ்ப் பழமொழிகள்
@தமிழிணையம் - மின்னூலகம் (தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவு)
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt6k0p0&tag=1001+அபூர்வ+தமிழ்ப்+பழமொழிகள்#book1/

Para Sundha

unread,
Feb 29, 2024, 6:57:27 PMFeb 29
to mint...@googlegroups.com
நன்றிஅம்மா 

Dr.Chandra Bose

unread,
Mar 1, 2024, 2:51:13 AMMar 1
to mint...@googlegroups.com
முயற்சிகள் பல எடுத்த பின், இந்த இரு நூல்களும் கிடைத்தன. இதோ இணைப்பில்..

அன்புடன்
சந்திர போஸ்
சென்னை.

1001 அபூர்வ தமிழ்ப் பழமொழிகள் - எம். எஸ். ராமுலு கம்பெனி.pdf
PROVERBS IN TAMIL AND TRAN_திருட்டாந்த_சங்கிரகம்.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages