சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// கோவாவில் பழம் சமணம்

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 1:31:17 PM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
சமணச் சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்சி /// கோவாவில் சமணம் 

இந்த சுட்டி கோவா மநிலத்தில் பழம்  சமணசிற்பங்கள் முன்பு கண்டெடுத்துள்ளது பற்று தொகுப்பு வைக்கின்றது காணலாம் 
(1)
The ancient Jain temple of Cudnem village dedicated to Lord Rishabhanatha was constructed by Gurjara community in tenth century.[8][9] It went to ruins in fifteenth century. Broken idols of Tirthankara were discovered during an excavation in 1986 by the directorate of archeology and archives.[2]

(2)

Gurjara community also constructed the Jain temple at Narve, Bicholim in 1150 AD.[9] The sculpture of Parshvanatha, the 23rd Tirthankara was discovered in Hindolewada, Narve.[2]

(3)

Another ancient Jain temple of twenty-second Tirthankara Neminatha in Bandora, Goa built by King Sripala.[10][11][2]

(4)

The idols of Tirthankara were also found in Chandreshwar temple in Kothambi village, situated on the right bank of the River Mandovi.

(5)

The first Jain sculpture (belonging to the early southern Shilahara) in Salcete, Chandor was discovered by Father Henry Heras during one of his expeditions.[2]

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages