பழம் சமண ச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடரில் காசரக்குட்டா சிவன் கோயிலில் கண்டுபிடிப்பு

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 16, 2019, 8:21:56 AM2/16/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
தெலுங்கானா  அயிதராபாது அருகு காசாரகுட்டா 
சிவன் கோயிலில் சமண உருவங்கள் கண்டுபிடிப்பு 
 image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages