சிந்து முத்திரை வாசிப்பு

619 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Feb 23, 2013, 11:26:18 AM2/23/13
to seshadri sridharan

பேரா. இரா. மதிவாணரின் Indus script Dravidian என்ற நூலில் வாசித்த முறையின் படி கீழே சில முத்திரைகள் வாசிக்கப்படுகின்றன. இவை அசுகோ பர்போலாவின் corpus of indus script  vol  3 இல் இடம் பெற்ற முத்திரைகள். சிந்து முத்திரைகளில் உள்ள எழுத்துகள் யாவும் ஆள் பெயர்களே.Inline image 8

M21a மொகன்சதரோவில் கிட்டிய முத்திரை. முதல் எழுத்து குன், நடுவில் சிறு கோடு - அ, இருபுறமும் இரு கோடுகள் கொண்டு கோப்பை - கா, stool போன்ற குறி - ப, ஆங்கில X குறி - ந, இரு செங்குத்தான கோடுகள் - ன், மேலே இரு கோடுகள் - அ, மைசூர் பா வடிவு - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் குன்அ காபநன்அன். இதை குன்னகா(ப்)ப நன்னன் என படிக்க வேண்டும். இது ஒரு ஆள் பெயர். ஒற்றைக் கொம்பு மாட்டின் முன்னே இருக்கும்  இரவு விளக்குக் குறி அதிகாரத்தை குறிப்பதாகலாம். எனவே இம்முத்திரை மன்னருடையது போலும்.
Inline image 1


M367a மொகன்சதரோ முத்திரை. ஆங்கில Z குறி - ஒ, Stool  போன்ற குறி - ப், மேலே இரு கோடுகள் - அ, இரு பெரிய கோடுகள் - ன், இருபுறம் செதில் உள்ள மீன் - சா, மீனைச் சுற்றி நான்கு புள்ளிகள் - ன், அடுத்து மேலே தனியாக ஒரு கோடு - அ. இதில் உள்ள ஒலிகள் ஒப்அன் சான்என்பது. இதை ஒ(ப்)பன் சான(ன்) என ஒற்றெழுத்து சேர்த்து திருத்தமாகப் படிக்க வேண்டும். கேரளத்தில் உள்ள எடக்கல் எனும் இடத்தில் உள்ள தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு 26:1 ஒபனபவிரஅ என பொறிக்கப் பட்டுள்ளது. இதை ஒப்பனப்ப வீர என்று ஒற்றெழுத்துடன் திருத்தமாகப் படிக்க வேண்டும். இந்த ஒப்பன் என்ற பெயர் அரிதாக சிந்து முத்திரையில் வழங்குகிறது எடக்கல் கல்வெட்டிலும் இப்பெயர் இருப்பது பேரா. இரா. மதிவாணன் சிந்து முத்திரைகளை துலக்கமாகப் படித்திருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகின்றது.Inline image 2

H473 என்பது அரப்பா முத்திரை. மைசூர்பா வடிவு - ந, மேலே stool - ப், அடியில் அம்புக்குறி உள்ள stool - பு, உடுக்கை - வ, உடுக்கையை ஒட்டி முக்கோணம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் நப்புவன்.
Inline image 3

H155 என்பது அரப்பா முத்திரை. இரு புறமும் கோடுகள்  கொண்ட கோப்பை - கா, பின்னே தான்கு கோடுகளுடன் சாய்ந்துள்ள மனிதன் - ன், மேலே சிறு கோடு - அ, சாய்ந்த நெடுங்கோடு - ண, கோட்டில் ஒட்டு - ங், மைசுர்பா - ன், கோட்டில் வைவுகள் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் கான் அணங்கன்ன். இதில் இரண்டு ன் வருவது வியப்பு . சிந்து முத்திரைகள் பலவற்றுள் இவ்வாறு வருவதுண்டு.Inline image 4


இது லோதலில் கிட்டிய முத்திரை. முன்று கோடுள்ள மரம் - தா, ஐந்து கோடுகள் - ய், மேலே சிறு கோடு - அ, உண்டிக்கோல் குறி - ன், கட்டமுள்ள சட்டம் - ஒ, பறவை - ள். இதில் உள்ள ஒலிகள் தாய்அன் ஒள். இதை தாயன்ஒள்(அன்) என படிக்க வேண்டும்.Inline image 5


M20 என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. சூலம் - உ, ஐந்து கோடுகள் - ய், மேலே சிறு இரட்டைக் கோடுகள் - அ, மைசூர்பா - ன், முன்று நெடுங்கோடுகள் - த, அடுத்து மூன்று நெடுங்கோடுகள் - த, மூன்று கோபுரம் - ன், ஆள் - அ, செவ்வக மார்பு - ட,  செவ்வகத்துள் இரு கோடுகள் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் உய்அன் ததன் அடன். இதை ஒற்றெழுத்துகளுடன் உய்யன் தத்தன் அட்டன் என படிக்க வேண்டும்.  இது அரச முத்திரையாக இருக்கலாம்.


Inline image 6


M12 என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, சூலம் - உ, செவ்வகத்தின் மேல் கோடு - ண், செவ்வகம் - ட, இரு செதில் உள்ள மீன் - சா, மேலே இரு கோடுகள் - அ,  ஒரு நெடுங்கோடு - ண, கோட்டில் ஒரு ஒட்டு - ங், எட்டு - ன், ஆங்கில D ஊடே கோடு - தி, கைகடிகாரம் - ண். இதில் உள்ள ஒலிகள் கா உண்ட சா அணங்கன் திண் என்பது. இதை கா உண்ட சா அணங்கன் திண்(ணன்) என படிக்க வேண்டும். இது ரச முத்திரை ஆகலாம்.
 


Inline image 7


M1 என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. மேலே சிறு கோடு - அ, சாய்ந்த நெடுங்கோடு - ண, கோட்டில் ஒட்டு - ங், மைசூர்பா - ந, விலங்கு - ள, கைக்கடிகாரம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் அணங்கநளன். இதை அணங்க ந(ள்)ளன் என படிக்க வேண்டும். நள்ளி என இகர ஈறு பெற்று சங்க கால மன்னன் பெயரில் வழங்குகின்றது. இரவு விளக்கு குறி அரச முத்திரை ஆகலாம்.
சேசாத்திரி
M367a op(p)an canan.jpg
M1 ananka nalan.jpg
M12 ka unda ca anankan tin.jpg
M20 uy(y)an ta(t)tan A(t)tan.jpg
L88a tayan ol(an).jpg
H155 kan ankanan.jpg
H473nappuvan.jpg
M21a kuna ka(p)pa nanan.jpg

seshadri sridharan

unread,
Feb 23, 2013, 10:05:42 PM2/23/13
to seshadri sridharanInline image 1M71a என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. ஆள் - அ, தோள் பகுதி கட்டம் - வ, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, batminton bat - ன், ஆள் - அ, கையில் தடி - ண, சூலம் - உ, ஆள் - அ, கையில் குச்சி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் அவச்சன் அணஉஅன். இதை ஒற்றெழுத்திட்டு அ(வ்)வச்சன் அ(ண்)ணவன் என படிக்கவேண்டும். இரவு விளக்கு குறி அரச முத்திரை என்று காட்டும்.
Inline image 2M132a என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, ஆள் - அ, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, தோளில் கோடு - ன், மூன்று கோடுகள் - த, இறுதிக் குறி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் கா அச்சன் தன். இதை கா அச்சன் தன்(அன்) > தன்னன் என்று அன் ஈறு சேர்த்து படிக்க வேண்டும். கா என்பது காத்தல் தொழிலை குறிப்பதாகலாம். சிந்து முத்திரைகள் பலவற்றுள் கா என்ற ஓரெழுத்தைக் காணமுடிகின்றது. இதுவும் அரச முத்திரை ஆகலாம்.
Inline image 3


M273a என்பது மொகன்சதரோ முத்திரை. ஆள் - அ, மடித்த கை - வ, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, ஐந்து முள் கொண்ட வேல் - ய, நான்கு முள் கொண்ட வேல் - ன், இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, கோப்பை மேல் சிறு கோடு - அ, ஊடே கோடுள்ள மைசூர்பாவில் - னி. இதில் உள்ள ஒலிகள் அவச்சயன் கா அனி. இதை ஒற்றெழுத்திட்டு அ(வ்)வச்ச(ய்)யன் கா அ(ன்)னி என செப்பமாகப் படிக்க வேண்டும். ஒற்றெழுத்துகள் எழுதப்படாமல் படிப்பவர் அதன் இருப்பைப் புரிந்து கொள்ள விட்டுவிடுவது கிறித்துவுக்கு முந்தைய தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளிலும் காணவியல்கின்றது. இது சிந்து எழுத்து முறையை பின்பற்றியே எனலாம்.Inline image 4


M307a இரு புலிகளை கைகளால் பற்றும் வீரன் உரு கொண்ட மொகன்சதரோ முத்திரை. இருகோடுள்ள கோப்பை - கா, இரு வளைகோடுகள் - ன, இரு நெடுங்கோடுகள் - ன், சிறியபெரிய கோடுகள்('/) - அ, நண்டின் முன்னங்கால் குறி - வ. இதில் உள்ள ஒலிகள் கானன் அவ. இதை ஒற்றெழுத்துடன் கானன் அ(வ்)வ(ன்) என படிக்க வேண்டும். புலிமான்கோம்பை நடுகல்லில் வேள் ஊர் அவ்வன் பதவன் என்ற பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த நடுகல்லுக்கு முன் அவ்வன் என்ற ஆண் பெயரே வராது அவ்வை தான் இலக்கியத்தில் உள்ளது என தருக்கியவர்கள் உண்டு. ஆக, இந்நடுகல் கிட்டியபின் அவ்வன் என்ற மதிவாணரின் வாசிப்பு சரியே என்று ஆகிவிட்டது.Inline image 5M784a இரவு விளக்கு குறி உள்ள மொகன்சதரோ அரச முத்திரை. brush  குறி - த, ஆங்கில V குறி - க், சூலம் - உ, கொம்பில் ஒட்டிய தேன்கூடுக் குறி - ங், கொம்பு - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் தக் உங்(க)ன். இதை தக்குங்கன் என படிக்க வேண்டும். 


Inline image 6

M1687a விளக்குள்ள மொகன்சதரோ அரச முத்திரை. ஒன்றைக் கொம்பன் மாடு அரச சின்னமாக இருக்கலாம். கீழேகோடுள்ள முக்கோணம் - மா, செதிலுள்ள மீன் - சா, நெடுங்கொம்பு - ந, கொம்பில் தேன் கூடு - ங், முட்டை வடிவு - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் மா சாநங்(க)ன். இதை மா சானங்கன் என படிக்க வேண்டும். சானாங்குப்பம் என்பது புதுவை அருகே உள்ள ஊர்ப் பெயர். மா என்பது பெரிய என்ற பொருளது.Inline image 7


H162 அரப்பாவில் கிட்டி முத்திரை. முதல் குறி - ந, இரண்டாம் குறி - ன், நான்கு கோடு - ந, கீழே சுழி - ண், ஆற்றின் ஓட்டம் - ற. இதில் உள்ள ஒலிகள் நன் நண்ற. இதை நன் நண்ட(ன்) என ஈற்றில் னகர மெய்யிட்டு படிக்க வேண்டும். பண்டு றகரம் டகர ஒலிப்புடையதாயும் இருந்தது. இன்றும் மலையாளம், ஈழத்தில் தமிழில் றகரம் டகர ஒலிப்புடையதாய் உள்ளது நோக்கத்தக்கது.
Inline image 8


M1169 மாடு, ஒற்றைக் கொம்பன், மான் ஆகியவற்றின் கழுத்துள்ள இந்த விந்தை முத்திரை மொகன்சதரோவில் கிட்டியது. செதில் மீன் - சா, மீனுள் சிறு கோடு - ன,  chess pan - ன், மேலே இரு கோடுகள் - அ, அடைப்பில் பறவை - ல, அடைப்புக் கோடுகள் - ன், செவ்வகத்துள் நாற்கோடுகள் மேலே- ந, கீழே நாற்கோடுகள் - ண், செவ்வகம் - ட், மேலே இரு கோடுகள் - அ, கீழ் வரியில் மூன்று கோடுகள் - த, நாமக்குறி - ன்க, செதில் மீன் - சா, இரு கோடுகள் - ண். இதில் உள்ள ஒலிகள் சானன் அலன் நண்ட்அ தங்க சாண். இதை சானன் அ(ல்)லன் நண்டதங்க சாண்(அன்) என படிக்க வேண்டும். அல்லன் அல்லமன் என்றும் வழங்கும். கருநாடகத்தில் அல்லமப் பிரபு என்ற ஓகி இருந்தார். allan என்ற பெயர் ஐரோப்பாவிலும் வழங்குகின்றது.இது தமிழர் பரவலுக்கு ஒரு காட்டு.


M1687a ma canankan.jpg
M784a takunkan.jpg
M132A kaccattan.jpg
M293a avvaccayyan ka a(n)nu.jpg
M1169 canan al nanta tanaka canan.jpg
M71a avvaccan anavan.jpg
M307a kanan av(an).jpg
H162 nan nanra.jpg

seshadri sridharan

unread,
Feb 23, 2013, 10:19:17 PM2/23/13
to C.R. Selvakumar


//அன்புள்ள சேசாத்திரி, வணக்கம். பகிர்வுக்கு நன்றி.

இந்த முத்திரைகளை இடமிருந்து வலமாகப் படிக்க வேண்டுமா, அல்லது
வலமிருந்து இடமாகப் படிக்க வேண்டுமா? இதனை உறுதி செய்யும்
அடிப்படைகள் என்னென்ன?

அன்புடன்
செல்வா//


நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் முத்திரைகளில் எழுத்துகள் வலமிருந்து இடமாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். முத்திரையை மையில் தோய்த்து பதிக்கும் போது எழுத்துகள் இடமிந்து வலமாக படிக்கும் படியாக அமையும். இதே அமைப்பு தான் சிந்து முத்திரையிலும் உள்ளது. முத்திரைகளை வலமிருந்து இடமாகத் தான் படிக்க முடியும். இட்ட முத்திரைகளை (sealant) இடமிருந்து வலமாக படிக்க முடியும். இங்கே நான் முத்திரைகளை photoshop உதவியுடன் juxtapose ஆக்கி அதை இடமிருந்து வலமாகப் படிக்கும்படியாக ஒட்டியுள்ளேன். 

இரும்புக்கால பானைஓடுகளில் எழுதப்பட்டுள்ள சிந்து எழுத்துகள் இடமிந்து வலமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளன அதிலும் இடமிருந்து வலமாக எழுத்ப்படும் பிராமி எழுத்துடன் கலந்து. 

seshadri sridharan

unread,
Feb 24, 2013, 10:35:56 PM2/24/13
to seshadri sridharan
 அப்தாப் சோளங்கி என்பவர் பகிர்ந்து கொண்ட ஒப்புமைப்படம். இது பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் முற்பட்ட சிந்து நாகரிகம் இன்றும் தொடர்ந்து வருவதைக் காட்டுகிறது.                Photo


seshadri sridharan

unread,
Feb 27, 2013, 1:35:33 AM2/27/13
to seshadri sridharan

இந்த இடுகையில் இடம்பெறும் முத்திரைகளின் எண்களும், இடமும் குறித்த சேதி ஏதும் கிட்டவில்லை. ஆயினும் இவற்றுள் சில முத்திரைகள் புதுமையானவை.
Inline image 1


சிந்துமுத்திரைகளில் ஒற்றைக் கொம்புக் காளையுடன்  இரவுவிளக்கு போன்ற வெண்கொற்றக் குடைக் குறி எப்போதும் இடம் பெறுவது ஒரு பொதுக்காட்சியாகவே உள்ளது. இவை தனித் தனியே முத்திரைகளில் இடம்பெறுவதில்லை. இந்த விளக்குக் குறி அரசு அதிகார நிலையை குறிப்பதாகலாம். உருவ எழுத்து மறைந்து கோட்டு எழுத்துகள் வந்த பின் சிந்துமுத்திரையின் இந்த இரவுவிளக்குக் குறி பரங்குன்றம் பிராமி கல்வெட்டு சூலம் போல, சேர பாண்டியர் நாணயங்களில் சூலம் போல பின்னாளில் சூலக் குறியாக மாறி இருக்க வேண்டும் எனத் தோன்றுகின்றது. (மேலே உள்ள பரங்குன்றம் சூல எழுத்து ஒப்புமைக்காக ஒட்டப்பட்டுள்ளது)


ஒன்றைக் கொம்பு குதிரை என்பதே இருந்ததில்லை; அது ஒரு கற்பனை. அதே போல் ஒற்றைக்கொம்புக் காளையும் இருந்த்தில்லை. மற்ற காளைகள் போல் இதற்கு திமிலும் இல்லை என்பது குறிக்கத்தக்கது. ஆனால் எகிபதின் spinx போலவே இதன் உருவச் சிறப்பு அல்லது விந்தை கருதி சேர, சோழ, பாண்டியர்க்கு வில், புலி, மீன் ஆகியன அரச சின்னமாய் அமைந்தது போல மொகன்சதரோ அரச குலத்தார்க்கு அரச சின்னமாக ஒற்றைக்கொம்புக் காளை மாடு அமைந்து இருக்கலாம். மேற்சொன்ன இரு புதுக் கருத்துகளையும் நான் ஈண்டு முன்மொழிகிறேன்.Inline image 1


ஆள் உரு - அ, முதல்செவ்வகம் - ட், அடுத்த செவ்வகம் - ட, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, மீன் - ச, மூன்று கோடுகள் - த. இதில் உள்ள ஒலிகள் அட்டச்ச சத என்பது. இதை ஒற்றெழுத்து சேர்த்து இறுதியில் ஆண்பால் ஈறு 'அன்' இட்டு அட்டச்ச்ச(த்)த(ன்) என படிக்க வேண்டும்.

இந்த முத்திரையில் மீன்  கீழ்நோக்க குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக சிந்து முத்திரைகளில் மீன் மேனோக்வே குறிக்கப்படும். முத்திரையில் இடம்பெறும் சத்த என்ற பெயர் இகர ஈறு பெற்று சத்தி, சத்திமுற்றம் ஆகிய ஊர் பெயர்களில் வழங்குகின்றது. துருக்கியை ஆண்ட மித்தானி அரசர் பெயரிலும் சத்த வழங்குகின்றது Suttaran I 1490 - 1470 BCE > சத்த + அரண = சத்தரண. ஒரு கொரிய அரசர் பெயர் Sudo 634 - 615 BCE > சத்த. ஒரே பெயர் பிற நாகரிகங்களில் வழங்குவதானது தமிழர் உலகம் முழுவதும் பரவினர் என்பதைக் காட்டுகின்றது.Inline image 2


எழில்மிக்க இந்த முத்திரையில் மரத்தின் மீது ஒரு ஆளும் அதன் கீழே ஒரு புலியும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஆள் உரு - அ, ஆளின் கால் - வ, மேலே ஒற்றைக்கோடு - ன், செதில் மீன் - சா, ஒரு நெடுங்கொம்பு - ண, கொம்பில் தேன் - ங், இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, பெரிய சிறிய கோடுகள் - ன், மேலே சிறு இரட்டைக் கோடுகள் - அ, பந்து - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் அவன் சாணங்க கான்அன். இதை ஒற்றெழுத்துடன் அ(வ்)வன் சாணங்ககானன் என படிக்க வேண்டும். கானத்தூர் சென்னையின் ஓர் ஊர்.Inline image 3


தேய்ந்துள்ள இந்த முத்திரையின் சிறப்பு இருஓரங்களிலும் தவமியற்றும் ஓகியர் உருவங்கள் உள்ளன. அவற்றினிடையே நான்கு எழுத்துகள் உள்ளன. முதல் குறி இருபுறம் கோடுள்ள கோப்பை - கா, ஆங்கில V - க, இருபுறமும் மேலும் கீழும் செதில் உள்ள மீன் - சே, ஐந்து முள் சூலம் - ய என்பது. இதில் உள்ள ஒலிகள் காகசேய என்பது. ஈற்றில் னகர மெய் இட்டு காகசேய(ன்) என படிக்க வேண்டும். 

காகபுசண்டர் என்பது ஒரு சித்தர் பெயர். காக(ன்) + பூயன் + அண்டன்  > காகபுசண்டன்  என திரிந்துள்ளது. ஐந்தாம் தலைமுறை எகிபதிய அரசன் பெயர் Neferirkare Kakai 2475 - 2455 BCE. சப்பானை ஆண்ட பேர்ரசரின் ஈம்ப் பெயர் Koken 749 - 758 AD.Inline image 4


இந்த முத்திரை நேர்த்தி இல்லாமல் கையாலேயே வடிக்கப்பட்டுள்ளதால் எழுத்துகள் கோணலாக எழுதப்பட் டு உள்ளன. முதல் எழுத்து கோப்பை - க, உண்டிவில் தலைகீழாக -ண, நாமம் -ங், ஆங்கில D ஊடே கோல் - தி, இன்னொரு கோடு - ண், செவ்வகம் - ட, செவ்வகத்தில் இரு கோடுகள் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் கணங்கதிண்டன். இதை கண்ணங்கதிண்டன் என படிக்க வேண்டும்.Inline image 5


பலி மேடையில் காளை உள்ள முத்திரை. ஆள் உரு - அ, முக்கோணம் - ம், அரசிலை ஊடே ஒரு கோடு - பி, இருபுறமும் இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, இரு நெடுங்கோடு - ன, எதிரெதிர் அடைப்புக் குறி - ன், இருபுறமும் இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா,  stool கீழே chess pan -  ன, stool வடிவு - ப, இறுதிக் குறி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் அம்பி கானன் கானபன் என்பது. இதை அம்பி கானன் கான(ப்)பன் என பகர மெய் இட்டு தெளிவாகப் படிக்க வேண்டும். 

அம்பன், அம்பான், அம்பத்து, அம்பத்தன் ஆகிய பெயர்கள் உண்டு. அம்பான்+துறை > அம்பாத்துறை, அம்பத்து + ஊர் > அம்பத்தூர். அம்பன் இகர ஈறு பெற்று அம்பி என்றும் வழங்கும்Inline image 6


இது ஒன்றைக் கொம்பனுடன் இரவு விளக்கு குறி கொண்ட முத்திரை. இதில் இரவு விளக்கை உற்று நோக்குங்கால் அதன் மேல் உள்ளது வெண்கொற்றக் குடை போல் தோன்றுகிறது. இனி எழுத்தை நோக்குவோம்.

காளையின் முதுகின் மேல் வேல் மீது அமைந்து முக்கோணம் - ம, வேல் - ஞ்ச, X - ன், ஆள் உரு - அ, இருபுறம் கோடுள்ள கோப்பை - கா, கால் மடித்த ஆள் உரு - ன், மேலே இரு கோடுள்ள கோப்பை - கான், சிறிதும் பெரிதுமான இரு கோடுகள் - அ, பிறை நிலா - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் மஞ்சன் அகான் கான்அன். இதை மஞ்சன அகான் கான்ன் என படிக்க வேண்டும்.   Inline image 7


இந்த வண்ணப்படம் photoshop ஒப்பனைக்கு உட்பட்டது போல் தோன்றுகின்றது. எனினும் இதிலும் ஒன்றைக்கொம்பனும் விளக்குக் குறியும் உள்ளன. இம்முத்திரையில் எழுத்துகள் சாய்வாக எழுதப்பட்டுள்ளன.  நெடுங்கோடு - ந, நாம்ம் - ங, மீன் - ச, செதில் மீன் - சா, மூன்று இணைகோடுகள் - த, கீழே நான்கு கோடுகள் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் நஙசசாதன் என்பது.  இதை நங்க(ச்)சசா(த்)தன் என ஒற்றெழுத்திட்டு படிக்க வேண்டும். 

நங்க(ன்)நல்லூர், நங்கன்விளை ஆகிய ஊர்ப் பெயர்களில் இப்பெயர் வழங்குவதானது நங்கன் என்ற பெயர் கொண்ட ஆடவர்க்கு இவ்வூர்கள் உரிமைப்பட்டிருக்கலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளமுடிகின்றது. நங்கன் என்ற ஆண் பெயரே இராது என தவறாக்க் கொண்டு நங்கநல்லூரை எவரோ நங்கைநல்லூர் என தவறாகப் பெண்பாலில் பொருள் விளக்கி  உள்ளார். பண்டு பெண்களுக்கு ஊருடைமையோ, ஊர்க்கொடையோ ஏதும் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை நோக்க வேண்டும். அவ்வை அவ்வன் ஆகாது என்ற வாதம் எவ்வாறு தவறோ அவ்வாறே இதுவும் தவறானது.  Inline image 8


இதிலும் ஒற்றைக் கொம்பனும் வெண்கொற்றக்குடை விளக்கும் உள்ளன. ஆங்கில X - ந, stool - ப, இருகோடுள்ள கோப்பை - கா,  செதில் மீனுள் கோடு - ஞ், செதில் மீன் - சா, நாலு செதில் உள்ள மீன் - சே. இதில் உள்ள எழுத்துகள் நபகாஞ்சா சே என்பது. ஒற்றெழுத்திட்டு ந(ப்)ப காஞ்சா(ன்) சே(அன்) என படிக்க வேண்டும். ஒரு தெலுங்கு தலித் இயக்கத் தலைவர் பெயர் காஞ்சா இல்லைய்யா என்பது.  http://en.wikipedia.org/wiki/Kancha_Ilaiah.Inline image 9இதிலும் ஒற்றைக் கொம்பனும் வெண்கொற்றக்குடை விளக்கும் உள்ளன. செதில் மீன் - சா, கீழே இணைக்காத கட்டம்  - ப, வலையிட்ட கட்டம் - ன், இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, மீனுள் கட்டம் - ஞ்ச, மேலே  முக்கோணம் -ம, வளையிட்ட கட்டம் - ன், அடுத்து ஒரு கட்டம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் சாபன் காஞ்சமன்ன் என்பது. இதை ஒற்றெழுத்திட்டு சாப்பன் காஞ்சமன்ன் என படிக்கவேண்டும். மன் ஈறும் பண்டு வழங்கி வந்துள்ளது. னகர மெய் ஈறு இருமுறை எழுதப்படுவது சில சிந்து முத்திரைகளில் இயல்பாகக் காணப்படுகிறது. 
           


Inline image 10


குறில் உயிரெழுத்துகள் இரட்டித்து வந்தால் நெடில் ஆகும் என்றபடி இரு சீப்புகள் - ஈ, சூலம் - உ, கீழ் மூன்று கோடுகள் - த், மேல் மூன்று கோடுகள் - த, ஆங்கில x - ன். இதை ஈ உத்தன் என படிக்க வேண்டும். இதில் ஈ ஒரு  பெயரின் முதலெழுத்தாக இருக்கலாம்.      Inline image 11


சீப்பு - இ, ஆள் - அ, இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, இரு நெடுங்கோடுகள் - ன, ஒட்டிய நீள்வட்டங்கள் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் இ அ கானன். இதை இய கானன் என படிக்க வேண்டும்.        Inline image 12


திமில் உள்ள காளைப் படம். தலை வாரும் சீப்பு - இ, அடைப்பில் பறவை - ல், ஆளின் இருபுறமும் கட்டம் - ஓ, ஆள் - அ. இதில் உள்ள ஒலிகள் இல்ஓஅ என்பது. இதை இல்ஓவ(ன்) என னகர மெய்யை ஈற்றில் இட்டு படிக்க வேண்டும்.சேசாத்திரி
attacca catta.jpg
ma kanan kapan.jpg
kananka tindan.jpg
nankacca cattan.jpg
cappan cancanan.jpg
manca nan kana koan.jpg
kaka ceya.jpg
e uttan.jpg
ea kanan.jpg
nap kancha se.jpg
avvan cananka kanan.jpg
ilanan.jpg
TH13_TSS_BRAHMI_2_1362991g.jpg

Tthamizth Tthenee

unread,
Feb 27, 2013, 2:09:15 AM2/27/13
to mint...@googlegroups.com, seshadri sridharan
Inline image 2

திரு  சேஷாத்ரியாரே    மேற்கண்ட  படத்தை தலைகீழாகத் திருப்பிப்  பார்த்தேன்
 
 
 ஆங்கில எழுத்துக்களான   Y P A ,       W L J      போன்ற எழுத்துக்கள் கூட   இதிலிருந்து தோன்றி இருக்கலாமோ  ?
 
அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ
 
 
2013/2/27 seshadri sridharan <ssesh...@gmail.com>

--
--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

TH13_TSS_BRAHMI_2_1362991g.jpg
manca nan kana koan.jpg
attacca catta.jpg
cappan cancanan.jpg
ea kanan.jpg
nap kancha se.jpg
ma kanan kapan.jpg
kananka tindan.jpg
ilanan.jpg
TH13_TSS_BRAHMI_2_1362991g.jpg
kaka ceya.jpg
nankacca cattan.jpg
e uttan.jpg
avvan cananka kanan.jpg
TH13_TSS_BRAHMI_2_1362991g.jpg

seshadri sridharan

unread,
Mar 14, 2013, 1:40:53 PM3/14/13
to seshadri sridharan
Inline image 1Inline image 2


திருப்பரங்குன்றம் பிராமி எழுத்தின் ஊடே உள்ள சூலத்தை சிந்து ஒற்றைக் கொம்பன் விலங்குடன் எப்போதும் அம்முத்திரையின் கீழே காணப்படும் குடைஇருக்கையுடன் ஓர் ஒப்புமை. ஒற்றைக் கொம்பன் முகத்தால் மான் போல தோன்றுகிறது. அதன் முதுகு மேல் அலங்கரிக்கப்பட்ட துணி காணப்படுவது அது ஒரு அரச சின்னம் என்பதையும் இந்த குடையும் இருக்கையும் அரசு அதிகாரத்தையும் குறிப்பதை உறுதி செய்கின்றன. அவ்வாறானால் அதை ஒத்துள்ள இந்த கோட்டெழுத்து சூலமும் அரச அதிகாரத்தை சுட்டுவதாகவே கொள்ளலாம்.  


இனி இயல்பாக எழுதப்படும் எழுத்துகளை விட்டு மாற்றுஎழுத்துகளை கொண்டு எழுதப்பட்ட சில சிந்து முத்திரைகள் கீழே வாசிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்முத்திரைகளின் எண் தெரியவில்லை. 


Inline image 1 


இந்த ஒற்றைக்கொம்பன் அரச முத்திரையில் முதலில் மேலே  சிறு கோடு - அ, நாமம் - ங (ன்க), இரட்டைக் கோடுகள் -  ன், கீழ் கோடுள்ளமுக்கோணம் - மா, ஒரு நெடுங்கோடு - ந, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, இருகோடுகள் - ன். இதிலுள்ள ஒலிகள் அங்கன் மா நச்சன் என்பது.   
      

Inline image 2


இருகைகளால் இரு புலிகளை அடக்கும் மனிதன் முத்திரையில் வழக்கத்திற்கு மாறான எழுத்துகள் பயன் படுத்தப்பட்டு உள்ளன.  மூன்று இணைகோடுகள் - த, கீழும்மேலும் படுக்கைக் கோடுகள் - ன், ஆங்கில U - க, U மேலிரு கோடுகள் - ன், முதல்வட்டம் - ந, இரண்டாவது வட்டம் - ன், மூன்றாவது வட்டம் - ன, ஆங்கில U - க, U மேல் ஒரு கோடு - ண், தலைகீழே ஆள் - அ, காலில் கோடு - ன், மைசூர்பா - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் - தன்கன் நன்ன கண்அன்ன். இதை தங்கன் நன்ன கண்ணன்ன் என்று படிக்கவேண்டும்.  இதற்கு முந்தய முத்திரையில் 'ங' நாமக் குறியில் எழுதப்பட்டிருப்பதை நோக்குக. சிந்துவெளியில் ங 'ன்க' என்ற ஈரொலிக் குறியாக எழுதப்பட்டது. இதுவே 'ங' வின் முறையான தமிழ் ஒலிப்பு. வேத மொழி வந்த பின் அது 'ம்க' என இப்போதைய ஒலித்திரிப்பை  எய்தியது.                    Inline image 3


கீழே கோடுள்ள முக்கோணம் - மா, இருசெதில் உள்ள மீன் - சா, ஐந்து முள் கரண்டி -  ய, சிறு கோடு - ந, அம்புக் குறி - ம், இன்னொரு அம்புக் குறி - ம, சிறுகோடு - ன், மேலே சிறு இணை கோடுகள் - அ, முட்டை வடிவம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் மா சாய நம்மன் அன் என்பது. இதுவுமொரு அரச முத்திரையே.

         

Inline image 4


சூலம் - உ , கீழே மூன்று கோடுகள் - த், மேலே இரு சிறு கோடுகள் - அ, நெடுங்கோடு - ன், கவிழ்த்த ப - ப், மேலே சிறிய ப - ப. இதில் உள்ள எழுத்துக்கள் உத்அன்ப்ப என்பது. இதை உத்தன்(அ)ப்ப(ன்) அல்லது உத்தனப்ப(ன்) என்று படிக்கலாம்.           Inline image 5


இரு கோடுள்ள ஆங்கில U - கா, ஆள் - அ, தலைமேல் பிறையுடன் புள்ளி - ன், இருசெதில் மீன் - சா, பிறையுடன் புள்ளி - ன், இரு செதில் மீன் - சா, மேலே அம்புக்குறி - ம், இரு கோடுள்ள ஆங்கில U - கா, உட்கார்ந்த ஆள் - ன், ஆள் - அ, கையில் தடி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் காஅன் சான் சாம் கான்அன் என்பது. இதை காவன் அல்லது காயன்  சான்(அன்)  சாம்(அன்) கானன் என்று அன் ஈறு சேர்த்து படிக்க வேண்டும்.               

Inline image 1

இது பஞ்சாபு அம்பாலாவில் கிடைத்த (அன்த்ரோபோர்மிக்) மனித உரு செப்பு வார்ப்பு. தலையில் உள்ள விலங்கு முதலை என்று சரியாக சொன்னவர் நா.கணேசன். மார்பில் ஒற்றைக்கொம்பன் உடன் பிராமியும் சிந்து எழுத்தும் கலந்து எழுதப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் தெளிவாக இல்லை என்பதால் படிக்கமுடியவில்லை. நாலாயிரம் ஆண்டுகள் மேல் பழமையது.

சேசாத்திரி      


2013/3/14 seshadri sridharan <ssesh...@gmail.com>


Inline image 1Inline image 2


திருப்பரங்குன்றம் பிராமி எழுத்தின் ஊடே உள்ள சூலத்தை சிந்து ஒற்றைக் கொம்பன் விலங்குடன் எப்போதும் அம்முத்திரையின் கீழே காணப்படும் குடைஇருக்கையுடன் ஓர் ஒப்புமை. ஒற்றைக் கொம்பன் முகத்தால் மான் போல தோன்றுகிறது. அதன் முதுகு மேல் அலங்கரிக்கப்பட்ட துணி காணப்படுவது அது ஒரு அரச சின்னம் என்பதையும் இந்த குடையும் இருக்கையும் அரசு அதிகாரத்தையும் குறிப்பதை உறுதி செய்கின்றன. அவ்வாறானால் அதை ஒத்துள்ள இந்த கோட்டெழுத்து சூலமும் அரச அதிகாரத்தை சுட்டுவதாகவே கொள்ளலாம்.  


இனி இயல்பாக எழுதப்படும் எழுத்துகளை விட்டு மாற்றுஎழுத்துகளை கொண்டு எழுதப்பட்ட சில சிந்து முத்திரைகள் கீழே வாசிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்முத்திரைகளின் எண் தெரியவில்லை. 


Inline image 1 


இந்த ஒற்றைக்கொம்பன் அரச முத்திரையில் முதலில் மேலே  சிறு கோடு - அ, நாமம் - ங (ன்க), இரட்டைக் கோடுகள் -  ன், கீழ் கோடுள்ளமுக்கோணம் - மா, ஒரு நெடுங்கோடு - ந, கையில் மீன் - ச், இன்னொரு கையில் மீன் - ச, இருகோடுகள் - ன். இதிலுள்ள ஒலிகள் அங்கன் மா நச்சன் என்பது.   
      

Inline image 2


இருகைகளால் இரு புலிகளை அடக்கும் மனிதன் முத்திரையில் வழக்கத்திற்கு மாறான எழுத்துகள் பயன் படுத்தப்பட்டு உள்ளன.  மூன்று இணைகோடுகள் - த, கீழும்மேலும் படுக்கைக் கோடுகள் - ன், ஆங்கில U - க, U மேலிரு கோடுகள் - ன், முதல்வட்டம் - ந, இரண்டாவது வட்டம் - ன், மூன்றாவது வட்டம் - ன, ஆங்கில U - க, U மேல் ஒரு கோடு - ண், தலைகீழே ஆள் - அ, காலில் கோடு - ன், மைசூர்பா - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் - தன்கன் நன்ன கண்அன்ன். இதை தங்கன் நன்ன கண்ணன்ன் என்று படிக்கவேண்டும்.  இதற்கு முந்தய முத்திரையில் 'ங' நாமக் குறியில் எழுதப்பட்டிருப்பதை நோக்குக. சிந்துவெளியில் ங 'ன்க' என்ற ஈரொலிக் குறியாக எழுதப்பட்டது. இதுவே 'ங' வின் முறையான தமிழ் ஒலிப்பு. வேத மொழி வந்த பின் அது 'ம்க' என இப்போதைய ஒலித்திரிப்பை  எய்தியது.                    Inline image 3


கீழே கோடுள்ள முக்கோணம் - மா, இருசெதில் உள்ள மீன் - சா, ஐந்து முள் கரண்டி -  ய, சிறு கோடு - ந, அம்புக் குறி - ம், இன்னொரு அம்புக் குறி - ம, சிறுகோடு - ன், மேலே சிறு இணை கோடுகள் - அ, முட்டை வடிவம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் மா சாய நம்மன் அன் என்பது. இதுவுமொரு அரச முத்திரையே.

         

Inline image 4


சூலம் - உ , கீழே மூன்று கோடுகள் - த், மேலே இரு சிறு கோடுகள் - அ, நெடுங்கோடு - ன், கவிழ்த்த ப - ப், மேலே சிறிய ப - ப. இதில் உள்ள எழுத்துக்கள் உத்அன்ப்ப என்பது. இதை உத்தன்(அ)ப்ப(ன்) அல்லது உத்தனப்ப(ன்) என்று படிக்கலாம்.           Inline image 5


இரு கோடுள்ள ஆங்கில U - கா, ஆள் - அ, தலைமேல் பிறையுடன் புள்ளி - ன், இருசெதில் மீன் - சா, பிறையுடன் புள்ளி - ன், இரு செதில் மீன் - சா, மேலே அம்புக்குறி - ம், இரு கோடுள்ள ஆங்கில U - கா, உட்கார்ந்த ஆள் - ன், ஆள் - அ, கையில் தடி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் காஅன் சான் சாம் கான்அன் என்பது. இதை காவன் அல்லது காயன்  சான்(அன்)  சாம்(அன்) கானன் என்று அன் ஈறு சேர்த்து படிக்க வேண்டும்.               

Inline image 1

இது பஞ்சாபு அம்பாலாவில் கிடைத்த (அன்த்ரோபோர்மிக்) மனித உரு செப்பு வார்ப்பு. தலையில் உள்ள விலங்கு முதலை என்று சரியாக சொன்னவர் நா.கணேசன். மார்பில் ஒற்றைக்கொம்பன் உடன் பிராமியும் சிந்து எழுத்தும் கலந்து எழுதப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் தெளிவாக இல்லை என்பதால் படிக்கமுடியவில்லை. நாலாயிரம் ஆண்டுகள் மேல் பழமையது.
H76a.jpg
Ambala Anthromorphic.jpg
umbrella.gif
angan manacca.jpg
utta nappa.jpg
images.jpg
ma caya namman an.jpg
TH13_TSS_BRAHMI_2_1362991g.jpg

seshadri sridharan

unread,
Mar 20, 2013, 11:33:07 AM3/20/13
to seshadri sridharan
Inline image 1      Inline image 1 சிந்து முத்திரைகளில் காணப்படும் ஒற்றைக் கொம்பன் ஆப்பிரிக்கா, மேலை ஆசியாவில் காணப்படும் Oryx வகை மானினத்தை போன்ற மானாக இருக்கலாம். ஒற்றைக் கொம்பனின் பருத்த உடல் Oryx ஆண் மான் உடலமைப்போடு ஒத்துப் போகின்றது. முத்திரையில் கொம்புகள் ஒன்றைஅடுத்து ஒன்று என வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளதால் இரட்டைக் கொம்புகள் ஒன்றைக் கொம்பு போல் தோற்றமளிக்கின்றன. சிந்து முத்திரை விலங்கிற்கு திமில் இல்லாதது  அது மாட்டினம் அல்ல என்பதை ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டியுள்ளது. முத்திரையில் உள்ள விலங்கிற்கு துணி போர்த்தப்பட்டும் கழுத்தில் வளைகள் மாட்டப்பட்டும் உள்ள செயல் அது ஒரு அரச சின்னம் என்பதைக் குறிக்கின்றது. இவ்வாறு ஆப்பிரிக்கா, மேலை ஆசியாவில் வாழும் விலங்கை தம் அரச சின்னமாக வைத்திருப்பது அவ் ஆட்சியாளர்கள் அப்பகுதிகளிலிருந்து வந்தவர்கள் என்பதற்கு அடையாளம் ஆகுமா?

இனி, சில முத்திரைகள் வாசிப்பு. 


Inline image 2


H1714A இந்த அரப்பா முத்திரையில் மூன்று எழுத்துகள் உள்ளன. முதல் எழுத்து - த, மைசூர்பா - ன, இரட்டைக் கோடு - ன். னகர மெய்யை சேர்த்து இந்த எழுத்துகளை த(ன்)னன் என படிக்க வேண்டும்.Inline image 10


எண் தெரியாத இம்முதிரையில் முதலில் உள்ள இருகோடுகளுடன் காணப்படும் கோப்பை - கா, இரு முனையிலும் சூலம் உள்ள கப்பை - கூ, மீனுள் சிறு கோடு - ன, செதில் மீன் - சா, கீழ் மூன்று கோடுகள் - த், மேல் மூன்று கோடுகள் - த, இலை வடிவம் - ப, இலை கீழே கோடு - ன், இருபுறம் கோடுள்ள கோப்பை - கா, chess pan - ன, கவிழ்த்த ப - ப, மூன்று குறுக்கு கோடுகள் - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் கா கூனசாத்தபன் கானபன் என்பது. இதை கா கூனசாத்த(ப்)பன் கான(ப்)பன் என ஒற்றெழுத்திட்டு படிக்க வேண்டும்.Inline image 9


இரு கோடுள்ள கோப்பை -  கா, அம்புமுனை - ம, கீழே ஒற்றைக் கோடு - ன், அடுத்து இன்னொரு கீழ் ஒள்ளைக் கோடு - ந, அம்பு முனை -ம் மேலே இணையான சிறு கோடுகள் - அ, ஓரு நெடுங்கோடு - ன், செவ்வகம் - ட, செவ்வகத்துள் மேல் மூன்று கோடுகள் - த், கீழ் மூன்று கோடுகள் - த,ஆள் கையில் ஆள் - அ, ஆள் தலைபிறையோடு புள்ளி(.- ன், உட்கார்ந்த ஆள் - அ,  8 போன்ற ஆளின் கால் - வ,. இதில் உள்ள ஒலிகள் காமன் நம்அன்டத்த அன்அவ என்பது. இதை காமன் நம்மன(அட்)டத்த அன்னவ(ன்) என படிக்க வேண்டும்   Inline image 3


இது மொகன்சதரோ முத்திரை M1676a. முதலில் உள்ள எழுத்து - கா, இருமுனையில் சூலம் உள்ள கோப்பை - கூ, ஆள் - அ, விலங்கு - ள, புள்ளியோடு நீள்முட்டை - ன், நான்கு செதில் மீன் - சே, மேலே சிறு இணை கோடுகள் - அ, செவ்வகம் - ட, செவ்வகத்துள் மூன்று கோடுகள் - த, செவ்கத்தின் மேல் கோடு - ன், கவிழ்த்த ப வடிவம் - ப, முக்கோணம் - ம, கடைசி எழுத்து - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் கா கூ அளன் சேஅடதன் பமன். இதை கா கூ அ(ள்)ளன் சேய(ட்)ட(த்)தன் பம்மன் என்பது. பம்மன் அல் ஈறு பெற்று பம்மல் என்றும் ஐகார ஈறு பெற்று பம்மை என்றும் ஆள் பெயராக வழங்கும். தைரியில் ஆண்ட பொனீசிய மன்னன் பெயர் பம்மை 1163 - 1125 BC.Inline image 4


இந்த மொகன்சதரோ முத்திரை எண் M4a. மூன்று கோடுகள் - த், அடுத்தடுத்து இரு கட்டங்கள் - ஓ (ஒரு கட்டமானால் குறில் ஒ), நண்டு - ண, மேலே சிறு இணைகோடுகள் - அ, மீனுள் புள்ளி - ன், மீன் -ச, நாம்ம் - ங், கொக்கி - ந, ஓடும் ஆறு - ர, துப்பாக்கி வடிவு - ன்.  இதில் உள்ள ஒலிகள் த்ஓண அன்ஞங்க நரன். இதை தோண அஞ்சங்க நரன் என படிக்க வேண்டும். அஞ்ச என்ற பெயர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, அஞ்சய்யா, அஞ்சப்பர் ஆகிய தமிழ்ப் பெயர்களில் பதிவாகி உள்ளது.Inline image 5


இது மொகன்சதரோ முத்திரை M 10a. Brush - த, நெடுங்கோடு - ன், கீழே சிறு கோடு - அ, chess pan - ன், இரு நெடுங்கோடு - ந, மூன்று நெடுங்கோடு - த, நாமம் - ங, செதில் மீன் - சா, கூரை - ம, முட்டை வடிவு - ன், இரு சிறு கோடுகள் - அ, அடைப்புக்குறியில் பறவை - ல, இறுதி எழுத்து - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் தன்அன் நதங சாமன் அலன். இதை தன்னன் ந(த்)தங்கசாமன் அ(ல்)லன் என ஒற்றெழுத்துகள் சேர்த்து செவ்வையாக படிக்க வேண்டும்.  Inline image 6


முறுக்கலாக உள்ள மொகன்சதரோ முத்திரை M1424 A இரு வேறு கோணத்தில். இருகோடுகள் கொண்ட கோப்பை - கா, கூம்பு - ன, மொட்டு வடிவம் - ன், இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, காவின் மேல் மூன்று கோடுகள் - த, பாம்பு வடிவம் - ந, கவிழ்த்த ப - ப், அதன் மேல் இன்னொரு கவிழ்த்த ப - ப. இதில் உள்ள ஒலிகள் கானன் காத நப்ப. இதை கானன் கா(த்)த நப்ப(ன்) என படிக்க வேண்டும். Inline image 11


இரு புறம் கோடுள்ள கோப்பை - கா, விலங்கு - ள, நாமம் - ங, ஆங்கில D யில் ஊடுருவிய கோடு - தி, கீழே ஆள் உருவு - அ, மூன்று இணைகோடுகள் - த், மேலே இரு இணைகோடுகள் - அ, மைசூர்பா - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் காளங திஅத்அன். இதை ஒற்றெழுத்துகளுடன் அசையெழுத்துகளாக மாற்றி காளங்க திய்யத்தன் என படிக்க வேண்டும்.Inline image 7


காண்டாவிலங்கு உள்ள இந்த முத்திரையின் எண் தெரிந்திலது. chess pan - ந, thumble - ன, இரு இடைப்புக் கோடுகள் - ன் இரு கோடுள்ள கோப்பை - கா, ஒட்டிய நீள்முட்டை - ன், இதை ந(ன்)னன் கானன் என படிக்க வேண்டும்.  Inline image 8


எண் இல்லாத இந்த முத்திரையில் காண்டாவிலங்கு பக்கவாட்டில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அடைப்புக் குறியில் எழுத்துகள் இருந்தால் அவை முதலில் படிக்கப்படவேண்டும். செதில் மீன் - சா, பறவை - ல, ( ) பிறைக் கோடு - ன். இதை சாலன் என்று படிக்க வேண்டும்.
M1676a ka koalan ceattatta paman.jpg
kalanga tiyattan.jpg
H1714A tannan.jpg
buck oryx bull.jpg
Arabian oryx.jpg
M 4a tona ancangata naran.jpg
salan.jpg
ka kun cattappan kapun.jpg
M1424A kanan katanappan.jpg
kaman manan attattavan.jpg
M 10a tanan nantan caman allan.jpg
nannan kanan.jpg

K. Loganathan

unread,
Mar 21, 2013, 7:41:39 AM3/21/13
to mint...@googlegroups.com


---------- Forwarded message ----------
From: Rajan Menon <vajra...@yahoo.com>
Date: 2013/3/21
Subject: Re: [Tolkaappiyar] Fwd: [MinTamil] Re: சிந்து முத்திரை வாசிப்பு
To: "Tolkaa...@yahoogroups.com" <Tolkaa...@yahoogroups.com>, "ssesh...@gmail.com" <ssesh...@gmail.com>


Hello,

Is it possible to have this message in a transliterated and , if possible, translated form? This would be of tremendous help in evaluating Sumerian and Tamil and would be a great favour.

Thanks.

Rajan Menon


From: K. Loganathan <k.ula...@gmail.com>
To: meyk...@yahoogroups.com; Tolkaa...@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 20, 2013 6:32 PM
Subject: [Tolkaappiyar] Fwd: [MinTamil] Re: சிந்து முத்திரை வாசிப்பு

 


Arabian
ka
nannan
buck
kaman
salan.jpg
M1676a
H1714A
M1424A
kalanga

seshadri sridharan

unread,
Mar 22, 2013, 10:07:03 AM3/22/13
to Rajan Menon
Inline image 2

Inline image 1

இம்மான்களின்  படங்கள் இந்த தொடுப்பில் உள்ளன .for transliteration i need fonts of Roman sanskrit as it is pasted below without which it  will be impossible for the readers to read it properly. currently i do not have the font to type that is the reason for my hesitation.


Inline image 1


seshadri 


2013/3/22 Rajan Menon <vajra...@yahoo.com>
Dear Seshadri,
Thank you for ur reply.
Just transliteration will be fine if you have a program to achieve that.
I will do the rest.

Rajan


Dear rajan,

It is a time consuming work even to write in tamil and to translate it in english along with transliteration means it a laborious job for me at the moment.


seshadri


2013/3/21 Rajan Menon <vajra...@yahoo.com>
Hello,

Is it possible to have this message in a transliterated and , if possible, translated form? This would be of tremendous help in evaluating Sumerian and Tamil and would be a great favour.

Thanks.

Rajan Menon

buck
RomanSamskrta.png
oryx bull.jpg
oryx bul.JPG
Arabian

seshadri sridharan

unread,
Mar 26, 2013, 6:55:01 AM3/26/13
to seshadri sridharan
Inline image 1

மொகஞ்சதாரோவில் கிட்டிய இடப்புற வெண்கலச் சிலை எல்லோரும் அறிந்ததே வலப்புற வெண்கலச் சிலை பலர் அறியாதது . Inline image 2


இந்த முத்திரையின் எண் M 91 a. இருபக்கம்  கோடுகளுடன் உள்ள ஆங்கில U - கா, நாமம் - ங்(க), ஆள் - அ, நண்டின் முன் கால் - வ, செதில் மீன் - சா, இணை நெடுங் கோடுகள் - ண், மேலே இணை கோடுகள் - அ, மைசூர்பா - ன், விலங்கு - ள, ஐந்து முள் வேல் - ய், அதுவே இன்னொன்று - ய, இதில் உள்ள ஒலிகள் காங் அவ சாண்அன் ளய்ய என்ப. இதை              காங் அ(வ்)வ சாணன் (அள்)ளய்ய(ன்) என படிக்க வேண்டும்.  
Inline image 3இதன் எண் தெரியவில்லை. ஆனால் மிக அரிதாக நி என்பதன் குறியீடு இடம் பெரும் ஒரு முத்திரை இதை ஆங்கில D ஐ ஊடுருவும் கோல் > தி உடன் ஒப்பு நோக்கினால் தெரியும். வில்லின் ஊடே ஒரு அம்பு - நி  மூன்று இணைந்த முக்கோணம் - ன்,  மைசூர்பா - ன, ஆள் - அ, ஆள் கையில் ஆங்கில D ஐ ஊடுருவும் கோல் - தி, ஆள் - அ, தலைப்புறத்தில் கீழே கோடு வலித்த முக்கோணம் - மா, இடையில் சிறுகோடுகளுடன் ஒரு கோல் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் நின்ன அதிஅமான் என்பது. இதை நின்ன அதியமான் என செப்பமாக படிக்க வேண்டும். முதல் முறையாக அதியமான் என்ற பெயரை சிந்து முத்திரையில் காண்கிறேன். 


இப்பெயர் பிற நாகரிக மன்னர் பெயர்களிலும் இடம் பெறுகிறது. ஒரு இன்கா மன்னன் பெயர் Ninan Cuyuchi 1525 AD - தமிழில் நின்னன் குய்யக்கி என்பது. நின்னன் - ஒரு பழந் தமிழ்ப் பெயர். ஒரு சப்பானிய வேந்தரின் ஈமப் பெயர் Nintoku 313–399 AD - தமிழில் நின்தக்கு > நின்னன் தக்கன் என்பது. சேசாத்திரி 2013/2/25 seshadri sridharan <ssesh...@gmail.com>
mohenjadaro bronze statues.jpg
nina ati.jpg
M 91a kankavvan canan (a)laiyyan.jpg

seshadri sridharan

unread,
Apr 2, 2013, 3:25:09 AM4/2/13
to seshadri sridharan
Inline image 2


சிந்து நாகரிக கைவினைஞர்கள் நல்ல படைப்புத்திறம் உடையவர்கள் என்பதற்கு சான்றாகும் முத்திரை இது. இந்த முத்திரையில் ஒரு ஆளின் பெயரை குறிக்க இரு உயிரிகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளான் அக்கைவினைஞன், இந்த முத்திரையில் ஊளையிடும் நரி காணப்பட்டாலும், கீழே நோக்க ஒரு செங்கால் நாரை தன பவளக் கூர்வாயால் மீனைக் கொத்துவது போலவும் உள்ளது. இனி, எழுத்துகளை படிப்போம். 
நரியின் பின்புறம் கவடு - ந, பறவையின் இரு கால்கள் - ன், நரித் தலை - ன, நாரையின் பிளந்த அலகு - ன், கோடரி - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் நன்னன்ன் என்பது.       Inline image 3    


யானை உருவம் உள்ள இந்த முத்திரையில் ஆங்கில Z போன்ற புரள் எழுத்து - ஒ, ஆங்கில X - ண, அடுக்கடுக்கான இரு கட்டங்கள் - ட்ட, அம்புமுனை - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் ஒணட்டன் என்பது.  ஒண் + அட்டன் = ஒணட்டன்.Inline image 4


காண்டா விலங்கு உள்ள இந்த முத்திரையில் கீழ்கோடு வலித்த முக்கோணம் - மா, மூன்று நெடுங் கோடுகள் - த, நாமம் - ங்க, செதில் மீன் - சா, மீனுள் கோடு - ன், செதில் மீன் - சா, மீன் மேல் கூரை - ம், '/ - அ, சக்கரம் - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் மா தங்க சான் சாம் அன் என்பது. இதை மாதங்க சான்(அன்) சாமன் என படிக்க வேண்டும்.            
         


Inline image 5


இந்த ஒற்றைக் கொம்பு அரப்பா மான் உருவ அரச முத்திரையின் எண் H 512. மூன்று எழுத்துகள் உள்ளன. இரு கோடுகள் உள்ள ஆங்கில U - கா, ஒரு வலை கோடு - ன, ஐந்து கோடுகள் - ய். இதில் உள்ள எழுத்துகள்  கானய் என்பது. இதை கானை என படிக்க வேண்டும். ஐகாரம் பண்டு அ + ய் என்றே எழுதப்பட்டது.   Inline image 6


இந்த கோலோதரோ முத்திரை எண் GD 02. முதல் எழுத்து - ந, அம்புக்குறி - ன, கத்தியின் முனை - ன், நான்கு  கோடுள்ள மீன் - சே, '/ - அ, தலைகீழ் கவடு - ன், சாய்ந்த நெடுங்கோடு - ந, கோட்டில் தேன்கூடு - ங், செவ்வகம் - ட, இரு நெடுங்கோடு - ன். இதில் உள்ள ஒலிகள் நனன் சேஅன் நங்கடன் என்பது. இதை நன்னன் சேயன் நங்கட்டன் என செப்பமாக படிக்க வேண்டும்.      Inline image 7


இந்த கோலோதரோ முத்திரை எண்  GD06. ஆள் உருவம் - அ,  இருகோடுகள் உள்ள U - கா, நாமம் - ங், ஆள் - அ, ஐந்து முள் வேல் - ய, நான்கு செதில் மீன் - சே, சக்கரம் - ன, மூன்று கோடுகள் - த. இதில் உள்ள எழுத்துகள் அ காங்அய சேனத என்பது. இதை அ காங்கய்ய சேனத்த(ன்) என்று படிக்க வேண்டும்.  Inline image 9


இந்த முத்திரை இலாகூர் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. எலிப்பொறி - எ, பக்கத்தே கொடு வலித்த நண்டுக்கால் - வி, மூன்று அடுக்கில் நான்கு கோடுகள் -  நன்ன, செதில் மீன் - சா, மீனுள் புள்ளி - ன், செதில் மீன் - சா, கூரை - ம, மீனுள் புள்ளி - ன், இருகோடுள்ள U - கா, U வின் மேல் கோடு - ன, U வில் புள்ளி - ன், மூன்று கோடுள்ள முட்டை - ந, அம்புக் குறி - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் எவி நன்ன சான் சாமன் கானன் நன் (அன்). இதை எவ்வி சான்(அன்) சாமன் கானன் நன்(அன்) என படிக்கவேண்டும்.       Inline image 10


இதுவும் இலாகூர் அருங்காட்சியகத்தில்  உள்ளது. இருகோடுள்ள U - கா, நண்டின் முன்னங்கால் - வ், மேலே இரு கோடுகள் - அ, சக்கரம் - ன். இதை காவன் என படிக்க வேண்டும்.               
Inline image 11


இதுவும் இலாகூர் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. இருகோடுள்ள U - கா, நாமம் - ங், ஆள் - அ, நான்கு முள் வேல் - ன், இருகோடுள்ள U - கா, விலங்கு - ன, இரு முட்டை - ன், ஒரு முட்டை - ன். இதில் உள்ள எழுத்துகள் காங்அன் கானன்ன். காங்கன் கானன்ன் என படிக்க வேண்டும்.   Inline image 12


இந்த அரப்பா முத்திரை எண் H67. நான்கு மூலைக் கோடுகள் - ந, செவ்வகத்தின் மேல் கோடு - ண், செவ்வகம் - ட, ஒரு நெடுங்கோடு - ன். இந்த உள்ள எழுத்துகள் நண்டன் என்பது.            Inline image 13


இந்த அரப்பா முத்திரை எண் H 48. கூடை - கூ, மூன்று கோடுகள் - த். இதை கூத்(தன்) என அன் ஈறு இட்டு படிக்க வேண்டும்.       

   
சேசாத்திரி 


2013/3/26 seshadri sridharan <ssesh...@gmail.com>
Inline image 1

மொகஞ்சதாரோவில் கிட்டிய இடப்புற வெண்கலச் சிலை எல்லோரும் அறிந்ததே வலப்புற வெண்கலச் சிலை பலர் அறியாதது . Inline image 2


இந்த முத்திரையின் எண் M 91 a. இருபக்கம்  கோடுகளுடன் உள்ள ஆங்கில U - கா, நாமம் - ங்(க), ஆள் - அ, நண்டின் முன் கால் - வ, செதில் மீன் - சா, இணை நெடுங் கோடுகள் - ண், மேலே இணை கோடுகள் - அ, மைசூர்பா - ன், விலங்கு - ள, ஐந்து முள் வேல் - ய், அதுவே இன்னொன்று - ய, இதில் உள்ள ஒலிகள் காங் அவ சாண்அன் ளய்ய என்ப. இதை              காங் அ(வ்)வ சாணன் (அள்)ளய்ய(ன்) என படிக்க வேண்டும்.  Inline image 1
M 91a kankavvan canan (a)laiyyan.jpg
140.jpg
golodar02 nanan cean nakatan.bmp
indus-corpus_0.jpg
indus-seal-with-ox (1).jpg
H48.jpg
seal-with-unicorn.jpg
seal-with-ox.jpg
netherland - nanan.jpg
nina ati aman.jpg
H512.jpg