12 ஆவது உலகத் தமிழ் மாநாடு அறிவிப்பு - International Association of Tamil Research (IATR)

26 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
Feb 24, 2024, 4:57:10 AMFeb 24
to மின்தமிழ்
12 ஆவது உலகத் தமிழ் மாநாடு அறிவிப்பு – மொரிசியசு

12 th International Association of Tamil Research.png

ஆசியவியல் நிறுவனம் (Institute of Asian Studies)
International Association of Tamil Research - IATR
https://youtu.be/VAMQHzb9tH4?si=f39TAtAWowe_9ytg
---
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages