சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // ஆசான் நகர அருங்காட்சியகத்தில் காணக்கூடியவை

4 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 15, 2019, 1:16:25 PM3/15/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமண சிற்பங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // கருநாடகம் , ஆசான் நகர அருங்காட்சியகத்தில் காணக்கூடியவை 
  • Lord Adinath in padmasana from Yaliyur belonging to 12th century A.D.
  • Lord Parshwanath in padmasana from Jamboor belonging to 12th century A.D.
  • Lord Parshwanath in kayotsarga from Belagula belonging to 12th century A.D.
  • Lord Mahaveer in padmasana from Kammarige belonging to 12th century A.D.
  • Lord Mahaveer in padmasana from Arsikere belonging to 12th century A.D.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages