Re: Anti Wings - satiricka asociace

23 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Radek Gregovsky

unread,
Jul 30, 2009, 11:15:43 AM7/30/09
to Minimakety.cz
Takže aby si ten tvůj blábol nikdo nespojoval s Antique Wings zítra na
setkání navrhnu změnu názvu.Jseš jako slon v porcelánu,nechápu přoč
jsi si tu blbost nenazval jinak.

On 30 čnc, 14:45, keyser_soze <keyser_s...@centrum.cz> wrote:
> Anti Wings - Asociace pro Trvale Udržitelnou Kulturní Modelářskou
> Atmosféru - satiricka
> podobnost jmena je čistě náhodná
>
> Občanské sdružení pro podporu kulturních a modelářskych aktivit Anti
> Wings, byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky 27. 7.
> 2009 pod číslem jednacím VS/1-1/53777/03-R
>
> STANOVY
>
> I. Základní ustanovení
>
> 1. Název sdružení: Anti Wings (dále též Asociace)
> 2. Sídlo: Praha
> 3. Charakter organizace: Anti Wings je občanským sdružením vyvíjejícím
> činnost na základě zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.
> 4. Identifikační číslo Asociace: 776 456 123 5. Anti Wings může v
> souladu s obecně závaznými právními předpisy uskutečňovat styky se
> zahraničními organizacemi a individualitami příbuzného zaměření.
>
> II. Cíle činnosti Anti Wings
>
> 1. Anti Wings vytváří podmínky pro rozšíření kulturního modelářskeho
> povědomí občanů a jejich obrany před balastem a brakem v oblasti
> modelářske kultury a zábavy i v médiích.
> 2. Anti Wings sdružuje zájemce o oblast autentické modelářske kultury,
> kteří svojí dobrovolnou prací chtějí přispět k obohacení kulturního
> modelářskeho života.
> 3. Cílem Anti Wings je přitom zejména:
> 3.1. usnadňovat navazování kontaktů mezi občany se společnými zájmy za
> účelem jejich rozvíjení
> 3.2. napomáhat členům v aktivní modelářske činnosti, ve vzájemné
> spolupráci a ve spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi a
> jednotlivci majícími vztah ke členské aktivitě
> 3.3. napomáhat a usnadňovat členům i jiným občanům bránit se před
> balastem a brakem v oblasti modelářske kultury a zábavy, zejména v
> médiích a při jednání s příslušnými institucemi a úřady
> 3.4. propagovat veškeré členské aktivity, které jsou v souladu s
> těmito stanovami a umožňovat rozšiřování jejich působnosti mezi
> zájemce z řad členů Asociace i ostatní kulturní veřejnosti
> 3.5. zvyšovat informovanost členů o kulturním modelářske dění doma i
> ve světě
> 4.   Uvedených cílů dosahuje Asociace zejména těmito činnostmi:
> 4.1. registrací a evidencí členů, jejich zájmů, dovedností a aktivit
> 4.2. vzájemným seznamováním členů se společnými zájmy
> 4.4. metodickou, technickou a organizační podporou jednorázových i
> dlouhodobých aktivit členů
> 4.5. komunikací a spoluprací s dalšími institucemi, organizacemi a
> individualitami zasahujícími svou působností do kulturního
> modelářskeho života
> 4.6. organizováním a spoluorganizováním výchovných, vzdělávacích a
> dalších akcí a jejich případné zprostředkování i dalším pořadatelům
> 4.7. vydáváním informaci,zpravodaje, zájmových periodických a
> neperiodických publikací, zvukových a obrazových záznamů a podobně
> 4.8. shromažďováním, dokumentováním a archivováním členských a
> příbuzných aktivit včetně zájmových rozmnoženin, publikací a tiskovin
> a jejich půjčováním členům i široké veřejnosti a poskytováním
> informačních a kopírovacích služeb
>
> III. Členství v Anti Wings
>
> 1. Anti Wings má členy řádné a čestné. Řádnými členy jsou:
> individuální členové, kterými jsou fyzické osoby - občané ČR a SR,
> kteří chtějí přispět k naplnění cílů Asociace
> 2.1. O přijetí nových řádných členů rozhoduje Výbor Asociace na
> základě:
> 2.1.1. písemné přihlášky
> 2.1.2. písemného doporučení k přijetí nového člena nejméně dvěma
> stávajícími řádnými členy Anti Wings
> 2.1.3. písemného schválení přijetí nového člena Výborem Asociace. O
> schválení příslušného přijetí nového člena Výbor hlasuje. Ke schválení
> pak stačí prostá většina hlasů na nejbližším zasedání Výboru.
> 2.1.4. zaplacení stanoveného zápisného
> 2.2. Řádným členem se stává občan okamžikem splnění poslední z
> podmínek uvedených pod bodem 2.1. Dokladem o přijetí je členský průkaz
> individuálního člena.
> 3. Čestné členství se uděluje osobám za významné zásluhy o rozvoj
> aktivit a boje proti braku nebo o rozvoj činnosti Anti Wings. Návrh na
> udělení čestného členství podává Výbor Asociace, udělení čestného
> členství schvaluje Shromáždění členů.
> 4. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako členové řádní.
> Nevztahuje se na ně pouze povinnost platit členské příspěvky a právo
> hlasovat na Shromáždění členů. Jejich hlas je pouze hlasem poradním,
> pokud nejsou zároveň členy řádnými.
> 5. Práva a povinnosti členů Anti Wings:
> 5.1. Všichni řádní členové povinni:
> 5.1.1. dodržovat stanovy Asociace a usnesení orgánů Asociace
> 5.1.2. platit pravidelně členské příspěvky ve výši stanovené
> Shromážděním členů
> 5.1.3. vrátit členskou legitimaci, zaniklo-li členství
> 5.1.4. nepoškozovat svým jednáním jméno Asociace
> 5.1.5. oznamovat Asociaci změny rozhodné pro registraci a vzájemnou
> komunikaci (jméno, adresu, telefon a pod.)
> 5.1.6. aktivně získávat nové členy Asociace
> 5.2. Všichni řádní členové mají právo:
> 5.2.1. účastnit se a hlasovat na Shromáždění členů
> 5.2.2. být voleni do výkonných orgánů Asociace
> 5.2.3. předkládat orgánům Asociace své návrhy a podněty k činnosti
> 5.2.4. být informováni o činnosti Asociace a jeho orgánů
> 5.2.5. obdržet členskou legitimaci či potvrzení o přijetí kolektivního
> člena
> 5.2.6. účastnit se akcí pořádaných Asociací, využívat její zařízení a
> podílet se na dalších výsledcích činnosti Asociace
> 5.2.7. žádat o pomoc nebo radu při řešení problémů týkajících se
> individuální aktivity
> 6. Členství v Anti Wings může Výbor Asociace pozastavit v případě, kdy
> člen nezaplatí příspěvek do 6 (šesti) týdnů po obdržení písemné
> upomínky a v případech uvedených v odst. 8.
> 7. Členství v Anti Wings zaniká:
> 7.1. vyloučením člena
> 7.3. úmrtím člena
> 7.4. vzdáním se členství
> 7.5. neprojeví-li člen nejméně po dobu 1roku o činnost Asociace zájem,
> včetně neplacení členských příspěvků po tuto dobu
> 8. Členové Anti Wings mohou být vyloučeni v případech:
> 8.1. hrubého porušování stanov, rozhodnutí a usnesení orgánů Asociace
> 8.2. vědomého způsobení újmy Asociaci či jejích členů a poškozování
> dobrého jména Anti Wings
> 8.3. z jiných závažných důvodů, kdy by setrvání v členství bylo v
> rozporu se zásadami a posláním Asociace
> 9. Na případy uvedené v odst. 8 může upozornit kterýkoliv člen Anti
> Wings nebo Výbor Asociace. Výbor má právo pozastavit členství až do
> nejbližšího Shromáždění členů, které případ posoudí a rozhodne o
> případném vyloučení.
>
> IV. Orgány Anti Wings
>
> 1. Orgány Anti Wings jsou:
> 1.1. Shromáždění členů
> 1.2. Výbor Anti Wings
> 1.3. Revizní komise
> 1.4. Smírčí komise
> 1.5. Specializované skupiny a komise
> 2. Shromáždění členů, je orgán s nejvyšší pravomocí. Jeho zasedání se
> mohou zúčastnit všichni členové v trvajícím členství.
> 2.1. Ve Shromáždění členů zasedají všichni registrovaní členové.
> Zasedání Shromáždění členů se mohou zúčastnit i členové čestní, jejich
> hlas je však hlasem poradním.
> 2.2. Shromáždění členů svolává Výbor Anti Wings nejméně jednou za rok.
> Mimořádné může být svoláno:
> _ rozhodnutím Výboru Anti Wings
> _ na žádost revizní komise
> _ na žádost nejméně jedné třetiny členů Asociace
> 2.3. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň
> polovina registrovaných kolektivních členů. Veškerá usnesení jsou
> přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných a hlasujících členů;
> většina se počítá jen z hlasů odevzdaných pro nebo proti. Výjimku
> tvoří rozhodnutí uvedená v odst. 2.4. u nichž je třeba ke schválení
> dvoutřetinové většiny přítomných a hlasujících členů. Každý hlasující
> člen, resp. delegát má jeden hlasovací mandát.
> 2.4. Shromáždění členů projednává a schvaluje dvoutřetinovou většinou:
> a) změny a doplňky stanov Asociace
> b) rozhodnutí o rozpuštění Asociace
> c ) Pravidla činnosti Asociace
> 2.5. Shromáždění členů dále projednává a schvaluje prostou většinou
> hlasů:
> c) před zahájením jednání pořad a volební řád Výboru
> d) zprávu Výboru Anti Wings o činnosti a hospodaření, zprávu revizní
> komise a odborných komisí a opatření ze zpráv vyplývajících
> e) rámcový plán činnosti na další období
> f) volí Výbor a Revizní komisi Asociace
> g) udělení čestného členství
> h) vyloučení člena.
> 2.6. Pořad jednání Shromáždění členů připravuje Výbor Anti Wings.
> Členové Asociace musí být o jednání a jeho programu informováni
> nejméně 30 dnů předem. Členové mají právo se do 10 dnů před zahájením
> jednání k pořadu vyjádřit a případné připomínky musejí být do programu
> zahrnuty.
> 2.7. Členové Anti Wings mohou přijímat rozhodnutí i mimo jednání
> Shromáždění členů. V takovém případě jim Výbor předloží návrh usnesení
> k vyjádření s uvedením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření.
> Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, znamená to, že nesouhlasí. Výbor pak
> oznámí výsledky hlasování členům. Písemná forma je zachována i
> použitím e-mailových sdělení na členem uvedenou adresu. Oznámení
> výsledků je možné i jejich uvedením na internetové stránce Sdružení.
> 3. Výbor Anti Wings je ústřední výkonný a řídící orgán Asociace. Je
> zodpovědný za činnost Asociace v období mezi Shromážděními členů.
> 3.1. Výbor Anti Wings je volen Shromážděním členů a je nejméně
> tříčlenný. Výbor Anti Wings rozhoduje o návrzích usnesení prostou
> většinou; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V období
> mezi Shromážděními členů je v jeho pravomoci jednomyslným hlasováním
> kooptovat další členy tak, aby počet členů kooptovaných nepřevýšil
> polovinu členů řádně zvolených.
> 3.2. Výbor Anti Wings volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a
> tajemníka. Členové Výboru mohou být, dle konkrétních finančních
> podmínek, v pracovně právním vztahu k Anti Wings.
> 3.3. Výbor je oprávněn ke všem úkonům, které nejsou výslovně svěřeny
> shromáždění členů.
> 3.4. Oprávnění členů Výboru Anti Wings:
> 3.4.1. Předseda: Jedná jménem Anti Wings, a je oprávněn činit za
> Asociaci veškeré právní úkony; Je oprávněn udělit plnou moc k
> zastupování jiným členů výboru nebo jiným osobám.
> 3.4.2. Místopředseda: Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v
> plném rozsahu jeho práv a povinností
> 3.4.3. Tajemník: odpovídá za evidenci členské základny, za registraci
> členů a vydávání členských průkazů a osvědčení o přijetí za člena,
> posuzuje žádosti o členství
> 3.5. Zánik členství ve Výboru Anti Wings: Členství ve výboru zaniká:
> 3.5.1. vzdáním se funkce
> 3.5.2. odvoláním
> 3.5.3. úmrtím člena
> 3.5.4. ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
> 4. Revizní komise: Dohlíží na dodržování stanov a správnost
> hospodaření Anti Wings.
> 4.1. Revizní komise je volena Shromážděním členů. Je nejméně
> tříčlenná. Komise volí ze svého středu předsedu. O svých usneseních
> rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
> 4.2. Kterýkoliv člen revizní komise je oprávněn se zúčastnit zasedání
> kteréhokoliv orgánu či organizační jednotky Asociace. O zasedáních
> musí být komise vždy včas, tj. alespoň týden předem, informována.
> Členové komise zde nemají hlasovací právo. Revizní komise má přístup
> ke všem dokladům daného orgánu či organizační jednotky.
> 4.3. Revizní komise zejména:
> 4.3.1. předkládá Shromáždění členů zprávu o své činnosti, případně
> návrhy ke zlepšení činnosti Asociace
> 4.3.2. žádá o svolání mimořádného zasedání Shromáždění členů
> 4.3.3. zúčastňuje se alespoň jedním zástupcem s hlasem poradním
> zasedání Výboru Asociace.
> 5. Smírčí komise: Rozhoduje o veškerých vzájemných sporech a
> diferencích mezi jednotlivými členy a mezi členy, orgány organizačními
> jednotkami Anti Wings.
> 5.1. Smírčí komise je tříčlenná. Každá z protivných stran do ní
> jmenuje dva zástupce, z nichž jeden musí být členem Výboru Anti Wings.
> Členové komise se dohodnou na osobě předsedy komise, a to z řad členů
> Výboru Asociace. V případě, že nedojde k dohodě, je předseda určen
> losem. Smírčí komise je oprávněna jednat pouze v plném počtu členů.
> Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů a pro sporné
> strany jsou závazná. Ve výjimečných případech může některá ze
> zúčastněných stran požádat o přezkoumání Shromáždění členů. Žádost o
> přezkoumání má odkladný účinek.
> 6. Specializované komise a skupiny: K zajištění svých cílů zřizuje
> Výbor Asociace podle potřeby specializované komise a skupiny složené z
> členů Asociace.
> 7. Výbor a Revizní komise mohou přijímat svá rozhodnutí i mimo jednání
> těchto orgánů způsobem na kterém se členové těchto orgánů dohodnou.
> Ustanovení článku 2.7 se použije obdobně. Totéž platí o podávání
> jejich návrhů jiným orgánům sdružení.
>
> V. Hospodaření Anti Wings
>
> 1. Majetek Anti Wings tvoří hmotné a finanční prostředky získané z:
> 1.1. členských příspěvků a zápisného
> 1.2. dotací, darů a odkazů
> 1.3. vlastní činnosti
> 2. O hospodaření, o výdajích a příjmech a o stavu a pohybu majetku, je
> vedena evidence dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
> 3. Povinností členů Asociace, jejích orgánů a organizačních jednotek
> je majetek Asociace chránit a využívat jej účelně a hospodárně k
> naplňování jejích programových cílů.
> 4. Případy majetkové škody, její rozsah, odpovědnost za její způsobení
> a rozsah náhrady škody, řeší Výbor Asociace. Přitom se řídí zásadou,
> že ten, kdo za škodu odpovídá, je povinen nahradit Asociaci skutečnou
> škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý
> stav. Ustanovení zákoníku práce o náhradě škody zůstávají nedotčena,
> je-li škoda způsobena pracovníkem v pracovním poměru.
> 5. Příjmy Asociace slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost
> Asociace; činnost Asociace je nevýdělečná.
> 6. Hospodaření Asociace řídí Výbor a kontroluje Revizní komise.
> 7. Anti Wings hospodaří podle rozpočtu schváleného sněmem pro každý
> kalendářní rok. Na konci kalendářního roku rada připraví účetní
> závěrku a předloží ji řádnému sněmu konanému do 30.června
> následujícího kalendářního roku ke schválení.
> 8. Členové Anti Wings neodpovídají svým soukromým majetkem za závazky
> Asociace.
>
> VII. Zánik Anti Wings
>
> 1. Anti Wings může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s
> jiným občanským sdružením jestliže:
> 1.1. rozpuštění či sloučení navrhne nadpoloviční většina členů Výboru
> 1.2. o rozpuštění či sloučení rozhodne Shromáždění členů Asociace dle
> ust. čl. IV odst. 2.4.2.
> 2. V případě rozpuštění Asociace bude provedena likvidace občanského
> sdružení dle obecně závazných právních předpisů. K jejímu provedení
> jmenuje Výbor likvidátora, který likvidaci provede.
> 3. Likvidátor přitom plní závazky Asociace, uplatňuje pohledávky a
> jedná za Asociaci před státními orgány. Po uspokojení veškerých
> závazků Asociace je likvidátor oprávněn zbylý majetek Asociace darovat
> jiným kulturním institucím k podpoře kulturních aktivit.
>
> VIII. Závěrečná ustanovení
>
> 1. Anti Wings se zrušuje rozhodnutím sněmu nebo rozhodnutím soudu
> podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
> předpisů (dále jen zákon o sdružování).
> 2. Činnost Asociace se řídí právními předpisy České republiky, zejména
> zákonem o sdružování.
> 3. Asociace může vstupovat jako celek do jiných organizací (včetně
> zahraničních), pokud tím nejsou dotčeny její stanovy.

keyser_soze

unread,
Jul 30, 2009, 12:12:40 PM7/30/09
to Minimakety.cz
wow, tady je intelektualní dusno - satira asi už dnes asi není v kurzu
- a máte pravdu jsou tady lidi co to nechápou a spojej si to s
váma ... s legendou jsme se rozhodli této potupy uchránit a naší
veselou asociaci tady nešířit, bez tak je to lern satira
> > zahraničních), pokud tím nejsou dotčeny její stanovy.- Skrýt citovaný text -
>
> - Zobrazit citovaný text -

pajas

unread,
Jul 30, 2009, 2:10:13 PM7/30/09
to Minimakety.cz
Tos vyměk už ve druhym kole, satiriku? Dokonces´ promazal, koukám...
promazaná satira, teď teprve se začínám bavit :-)))
> ...
>
> číst dál >>- Skrýt citovaný text -

pajas

unread,
Jul 30, 2009, 2:19:15 PM7/30/09
to Minimakety.cz
Správce Asociace: pan Adam COGNITO, kokoko?

On 30 čnc, 18:12, keyser_soze <keyser_s...@centrum.cz> wrote:
> ...
>
> číst dál >>- Skrýt citovaný text -

Ondřej Krucký

unread,
Jul 30, 2009, 2:40:51 PM7/30/09
to minima...@googlegroups.com
Pánové, před časem jsem se přihlásil do diskuse aby mě neunikla nějaká
zajímavá finesa či fotka hezkého modýlku. Ovšem tímto dnem se zase
odhlašuji. Dostávat do mailu jednu Vaši ubohou narážku za druhou to mě
fakt už dosti leze na nervy stejně jako nabídky modrých pilulek.
Lépe si vyčistit hlavu na Raný se svaháčem než se zúčastňovat planých
debat.
Krásný večer plný vřelých psaní přeje Krucoun.

Ondřej Krucký

unread,
Jul 30, 2009, 2:45:31 PM7/30/09
to minima...@googlegroups.com
Ještě si neodpustím jednu poznámku. Sjezdil jsem mraky soutěží u nás i v
zahraničí včetně MS a ME v F1A a mám řadu známích, ale takovéto chování
se opravdu nikdy neobjevilo a to mezi podstatně více lidmi.

-----Original Message-----
From: minima...@googlegroups.com
[mailto:minima...@googlegroups.com] On Behalf Of pajas
Sent: Thursday, July 30, 2009 8:19 PM
To: Minimakety.cz
Subject: [GoogleGroups - Minimakety.cz] Re: Anti Wings - satiricka
asociace


keyser_soze

unread,
Jul 30, 2009, 3:54:37 PM7/30/09
to Minimakety.cz
nene, Pajasku, akurat vam tady nechci poskozovat vase jmeno - a
adamovo taky - na ministerstvu konexe - zadnej problem ...
sezeneme jine... provolani paradni, stanovy dokonale - kez by take
pravidla ... jen prepisem asociaci ...
THE APLAUS WINGS -Art of Aplaus - no jo tahne to k ornithoptere - ale
ne jeden ing. to uz tady mel a urcite mu litala ... ale taky by se to
asi nemuselo ujmout
AVIATIK WINGS , nebo Anti Aviatik ...
ANTI
No nic asi to zatim nema cenu resit ... lidi s vsechno
pletou...spojuji... asi je vedro ...

Takže přátelé - hezké počtení! A když se vám to bude líbit - dejte to
dál!

ondro je to for, my to vazne neberem ... zitra ...
> ...
>
> číst dál >>

pajas

unread,
Aug 31, 2009, 4:39:04 PM8/31/09
to Minimakety.cz
No a zítra, jako každé první úterý v měsíci, je sraz na Smíchově u
Venouše...
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages