​ ​பூனாவில் ஓர் சமணர் கோயில் ​தமிழக கட்டிட அமைப்பில் கட்டப்பட்டுள்ளது

8 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 2:43:59 PM3/1/19
to mintamil, vallamai, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
பூனாவில் ஓர் சமணர் கோயில்( சாந்திநாதர்) தமிழக கட்டிட அமைப்பில் கட்டப்பட்டுள்ளது 

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages