​சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மராட்டத்தில் நந்துகாவ்ம் அருகு சகோர காவ்ம் சமணசிற்பம் கண்டுபிடிப்பு

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 3:28:35 PM3/1/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மராட்டத்தில் நந்துகாவ்ம் அருகு சகோர காவ்ம் அதனில் மண் சரிவினால் 
சமணசிற்பம் வெளிவந்ததால் கண்டுபிடிப்பு  

image.png

 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages