சமனச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // கனககிரி அருகு 1 கிமீ கருநாடகம் எந்திரத்தில் நிலம் சமன்செய்யும்போது கிட்டியது

3 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 2, 2019, 5:33:21 AM3/2/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali, SivaKumar, podhuvan sengai, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan
நூ த லோ சு
மயிலை

 சமனச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //சிக்மகளூர்-கனககிரி அருகு சமண மடம் 1 கிமீ    
கருநாடகம் எந்திரத்தில் நிலம் சமன்செய்யும்போது கிட்டியது
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages