சமண ச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // கல்ரா மரா ட்டம் நேமிநாதர் மிகப்பழம் கோயில்கண்டுபிடிப்பு

4 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 29, 2019, 9:33:39 AM3/29/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, vallamai, mintamil, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமண ச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி  // இடம் ர்ளா // மாநிலம் மரா ட்டம் நேமிநாதர் மிகப்பழம் கோயில்கண்டுபிடிப்பு 
 இவை யாவும்  பழம் செய்திகள்தான் இருந்தாலும் தமிழ் சமணம் அறியாததுதான் 

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages