#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்

153 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
May 18, 2023, 4:56:33 PMMay 18
to மின்தமிழ்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran


Natramizh1.jpg
Natramizh2.jpg
Natramizh3.jpg
Natramizh4.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 19, 2023, 9:40:36 PMMay 19
to மின்தமிழ்
#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
Natramizh5.jpg
Natramizh6.jpg
Natramizh7.jpg
Natramizh8.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 20, 2023, 9:30:58 PMMay 20
to மின்தமிழ்
#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
Natramizh9.jpg
Natramizh10.jpg
Natramizh11.jpg
Natramizh12.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 22, 2023, 7:29:22 PMMay 22
to மின்தமிழ்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran
#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
Natramizh13.jpg
Natramizh14.jpg
Natramizh15.jpg
Natramizh16.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 24, 2023, 1:22:20 AMMay 24
to மின்தமிழ்
#நற்றமிழ்பழகு : நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran
Natramizh17.jpg
Natramizh18.jpg
Natramizh19.jpg
Natramizh20.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 25, 2023, 6:32:46 PMMay 25
to மின்தமிழ்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran
#நற்றமிழ்பழகு : 
நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்

Natramizh21.jpg
Natramizh22.jpg
Natramizh23.jpg
Natramizh24.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 28, 2023, 3:02:44 AMMay 28
to மின்தமிழ்
நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்

#நற்றமிழ்பழகு :

பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran

Natramizh25.jpg
Natramizh26.jpg
Natramizh27.jpg
Natramizh28.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
May 29, 2023, 6:03:40 PMMay 29
to மின்தமிழ்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran

நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்

#நற்றமிழ்பழகு:
Natramizh29.jpg
Natramizh30.jpg
Natramizh31.jpg
Natramizh32.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தேமொழி

unread,
Jun 2, 2023, 1:16:02 AMJun 2
to மின்தமிழ்
நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran
#நற்றமிழ்பழகு:

Natramizh33.jpg
Natramizh34.jpg
Natramizh35.jpg
Natramizh36.jpg
************************************************************

Kandiah MURUGATHASAN

unread,
Jun 4, 2023, 7:54:37 AMJun 4
to mint...@googlegroups.com
நற்றமிழ் பழகு என்ற ஒரு பகுதியை ஆரம்பித்தமைக்காக மனமார்ந்த நன்றிகள்.தமிழ்மொழியின்
இலக்கணத்தில் சொற்களின் உறுதியைத் தீர்மானிப்பதே புணர்ச்சி எழுத்துக்கள்தான் .இவையெல்லாம் தமிழ்மொழியில் இருந்தன.ஆனால் அவற்றின் மீதான அலட்சியமே மீண்டும் நற்றமிழை சொல்லிக கொடுக்கம் நிலையை உருவாக்கியிருக்கின்றது.சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இது ஒரு விவாதமாகவே இ.டம்பெற்றது.

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mintamil/e1b8f306-6f3a-4c4e-9ab7-af998731fffdn%40googlegroups.com.

தேமொழி

unread,
Jun 4, 2023, 7:32:50 PMJun 4
to மின்தமிழ்
#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran


Natramizh37.jpg
Natramizh38.jpg
Natramizh39.jpg
Natramizh40.jpg
**************************************************************

தேமொழி

unread,
Jun 6, 2023, 8:38:29 PMJun 6
to மின்தமிழ்

#நற்றமிழ்பழகு — நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran

Natramizh41.jpg
Natramizh42.jpg
Natramizh43.jpg
Natramizh44.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandiah MURUGATHASAN

unread,
Jun 7, 2023, 12:26:09 PMJun 7
to mint...@googlegroups.com
Cheran Rudhramoorthy
சிறை பிடித்தல் வேறு. சிறைப்பிடித்தல் வேறு. ஒருவரைப் பிடித்துச் சிறை வைப்பது சிறைப்பிடித்தல். சிறையை முழுமையாகக் கையகப் படுத்துவது சிறை பிடித்தல்.

மின்தமிழ் மூலமாக வெளிப்படுத்திய நற்றமிழ் பழகு எனும் இலக்கணப் பயிற்சிமுறையை எனது முகநூலில் பதிவு செய்திருந்தேன்.அவற்றில் இவற்றை சுட்டிக்காட்டி கனடாவிலிருக்கும் பேராசிரியர் திரு.சேரன் உருத்திரமுர்த்தி அவர்கள் ஒரு திருத்தத்தைப் பதிவு செய்திருந்தார்.இவரை தங்களுக்கும் தெரியும் என்று நினைக்கி

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.

தேமொழி

unread,
Jun 7, 2023, 6:39:35 PMJun 7
to மின்தமிழ்
சிறப்பு, தகவல் பகிர்வுக்கு நன்றி 

தேமொழி

unread,
Jun 13, 2023, 2:25:49 AMJun 13
to மின்தமிழ்
      நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
      பார்க்க:  https://www.facebook.com/neechalkaran/posts/pfbid0NZd6Mn4FURJAooQ4EXkiyswgQsfTCPHRkW6iTNG3gxn4msFnn3MgdpaZy4PrUgAyl
       #நற்றமிழ்பழகு:

Natramizh45.jpg
Natramizh46.jpg
Natramizh47.jpg
----------------------------

தேமொழி

unread,
Jun 19, 2023, 11:29:13 PMJun 19
to மின்தமிழ்
பார்க்க : https://www.facebook.com/neechalkaran/posts/pfbid0U3RpftjRRTnKxWzdGS4cyGC2xzimMGFn5Kcczv4UKhdz9t4wygTauq43Xfse6Srel
 #நற்றமிழ்பழகு:
நீச்சல்காரன் சே. இராஜாராமன்
ர-ற பிழை விடும் சில இடங்கள். #நற்றமிழ்பழகு

Natramizh48.jpg
Natramizh49.jpg
Natramizh50.jpg
__________________________________________________________________

தேமொழி

unread,
Jul 1, 2023, 12:40:08 AMJul 1
to மின்தமிழ்
 ref : https://www.facebook.com/neechalkaran/posts/pfbid032LiRyZPwujDJMVeMbT4FuRfkNQEqEtEAUeeoTSnVfRbXfyXuEoRPAphCPywJNx94l


இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையிலும் வினைத்தொகையிலும் தற்காலத் தமிழில் அதிகம் பிழை ஏற்படும் உதாரணங்கள்.
Natramizh51.jpg
Natramizh52.jpg
Natramizh53.jpg
___________________________________________________________________

தேமொழி

unread,
Aug 22, 2023, 3:58:55 AMAug 22
to மின்தமிழ்
ref : https://www.facebook.com/neechalkaran/posts/pfbid05u9r139AUxYMpuk6L56vv4147A7tfngKHRBPoHGuR5SwejmorZWjmJKbHiDXL82ol

வேரென்ன பின்புரமாக இடையூரு - செய்யாதீர்கள். #நற்றமிழ்பழகு
54.jpg
55.jpg
56.jpg
_______________________________________________________________

தேமொழி

unread,
Sep 24, 2023, 7:13:01 PMSep 24
to மின்தமிழ்


57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
__________________________________________________________________

தேமொழி

unread,
Oct 24, 2023, 12:27:33 AMOct 24
to மின்தமிழ்
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
----------------------------------------------------------------------------

தேமொழி

unread,
Oct 25, 2023, 2:24:08 AMOct 25
to மின்தமிழ்
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
--------------------------------------------------------------------------
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages