உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்-"திங்கள்" 'உலகத்தமிழ்' மின் ஆய்விதழ்

167 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
Nov 3, 2020, 4:35:40 AM11/3/20
to மின்தமிழ்
source -
https://utsmduresearch.wixsite.com/ulagatamil-e-journal/இதழ-கள

2020 செப்டம்பர்த் திங்கள் முதல் 
‘உலகத்தமிழ்’ ஆய்விதழாகத் திங்கள்தோறும் மலர்கிறது 

sep.JPG

_______________________________________________

உலகத்தமிழ் திங்களிதழ் - செப்டம்பர்_compressed.pdf

தேமொழி

unread,
Nov 3, 2020, 4:41:06 AM11/3/20
to mintamil
  அக்டோபர் -2020 

---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Fri, Oct 2, 2020 at 11:50 PM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரையின் 'உலகத்தமிழ்' மின் ஆய்விதழ் - 2ஆவது இதழாக அக்டோபர்த் திங்களில் மலர்கிறது...
To: தேமொழி <jsthe...@gmail.com>

oct.JPG
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரையின் 'உலகத்தமிழ்' மின் ஆய்விதழ் - 2ஆவது இதழாக அக்டோபர்த் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... https://utsmduresearch.wixsite.com/ulagatamil-e-journal
உலகத்தமிழ் அக்டோபர் திங்களிதழ்-2020_compressed.pdf

தேமொழி

unread,
Nov 3, 2020, 4:46:42 AM11/3/20
to mintamil
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 3:31 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ மின் ஆய்விதழ் - 3 ஆவது இதழாக நவம்பர்த் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க
To: தேமொழி <jsthe...@gmail.com>

nov.JPG

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ மின் ஆய்விதழ் - 3 ஆவது இதழாக நவம்பர்த் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...  https://online.anyflip.com/tntjr/gaqa/ https://online.anyflip.com/tntjr/gaqa/#.X5_R7oLCaJY.whatsapp
உலகத்தமிழ்- நவம்பர்த் திங்களில் மலர்கிறது-2020_compressed.pdf

தேமொழி

unread,
Nov 3, 2020, 5:00:54 AM11/3/20
to மின்தமிழ்
இந்த இதழின் விருதும் விருதாளரும் பகுதியில் சுபா 
பக்கம் 36  🤩🤩🤩

தேமொழி

unread,
Dec 9, 2020, 9:36:02 PM12/9/20
to மின்தமிழ்
டிசம்பர் 2020 

---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 12:56 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ .திங்கள்மின்னிதழ் - 4 ஆவது இதழாக திசம்பர்த் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க..
To: 

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள்மின்னிதழ் - 4 ஆவது இதழாக திசம்பர்த் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க..
On Tuesday, November 3, 2020 at 1:46:42 AM UTC-8 தேமொழி wrote:
உலகத்தமிழ்-திசம்பர்2020.pdf

தேமொழி

unread,
Jan 7, 2021, 3:48:01 PM1/7/21
to மின்தமிழ்
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Thu, Jan 7, 2021 at 4:59 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 5 ஆவது இதழாக சனவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க..
To: jsthe...@gmail.com

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 5 ஆவது இதழாக சனவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க.. https://online.anyflip.com/tntjr/khrl/
உலகத்தமிழ் - சனவரி 2021.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 5, 2021, 1:37:15 AM2/5/21
to மின்தமிழ்

---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Thu, Feb 4, 2021 at 10:29 PM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ .திங்கள்மின்னிதழ் - 6 ஆவது இதழாக பிப்ரவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க..
To: தேமொழி <jsthe...@gmail.com>

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ .திங்கள்மின்னிதழ் - 6 ஆவது இதழாக பிப்ரவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க.. https://utsmduresearch.wixsite.com/ulagatamil-e-journal
படைப்புகள் வரவேற்பு.jpg
பிப்ரவரி 2021.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 3, 2021, 2:01:29 PM3/3/21
to மின்தமிழ்
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 3:04 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 7 ஆவது இதழாக மார்ச்சுத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To: தேமொழி <jsthe...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 7 ஆவது இதழாக மார்ச்சுத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... https://my.flipbookpdf.net/BLTNO
உலகத்தமிழ், மார்ச்சு-2021.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 9, 2021, 7:10:51 PM4/9/21
to மின்தமிழ்
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 12:42 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 8 ஆவது இதழாக ஏப்ரல் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 8 ஆவது இதழாக ஏப்ரல் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... http://online.anyflip.com/tntjr/fnbo/
உலகத்தமிழ் ஏப்ரல்-2021.pdf

தேமொழி

unread,
May 6, 2021, 6:01:18 PM5/6/21
to மின்தமிழ்
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Thu, May 6, 2021 at 4:03 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 9 ஆவது இதழாக மேத்திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 9 ஆவது இதழாக மேத்திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... http://online.anyflip.com/tntjr/yhbq/
உலகத்தமிழ்-மே - 2021.pdf

தேமொழி

unread,
Aug 3, 2021, 3:56:02 AM8/3/21
to மின்தமிழ்
இணைப்பில் இதழ் 

---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Mon, Aug 2, 2021 at 11:34 PM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 12 ஆவது இதழாக ஆகத்து திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க..
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 12 ஆவது இதழாக ஆகத்து திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... http://online.anyflip.com/tntjr/kvda/


உலகத்தமிழ்-ஆகத்து-2021.pdf

தேமொழி

unread,
Aug 5, 2021, 12:36:35 AM8/5/21
to மின்தமிழ்

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


---------- Forwarded message ----------
From: clement leo <arock...@gmail.com>
To: mint...@googlegroups.com
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 5 Aug 2021 09:44:54 +0530
Subject: 
tamil aayvu katturai anuppum email.id anuppugamam 
 

---------- Forwarded message ----------
From: clement leo <arock...@gmail.com>
To: mint...@googlegroups.com
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 5 Aug 2021 09:35:45 +0530
Subject: 
plz send me mama  today 11 am seminar  madurai government college link 

தேமொழி

unread,
Aug 5, 2021, 12:41:09 AM8/5/21
to மின்தமிழ்

madurai.jpg

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் தனிநாயகம் அடிகளாரின் தமிழாய்வுப் பணிகள் என்னும் தலைப்பிலான இணையவழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் 04.08.2021 முதல் 06.08.2021 முடிய பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு ஜூம் செயலி வழியே நடைபெறவுள்ளது. நிகழ்வில் பங்கேற்க...
இணைப்பு
https://tinyurl.com/25u64t9y

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/3ry5a5ar

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/8dhafzt
அனைத்து நாள்களும் பங்கேற்றுச் சிறப்பிப்பவருக்கு மட்டுமே மின்சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
அனைவரும் வருக! அருந்தமிழ் பருக!

தேமொழி

unread,
Sep 4, 2021, 9:28:59 PM9/4/21
to மின்தமிழ்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 13 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் முதல் இதழ்)செப்டம்பர் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...  

இணைப்பிலும் - காண்க 
UlagaTamil_Sep_2021.pdf

தேமொழி

unread,
Sep 4, 2021, 9:37:29 PM9/4/21
to மின்தமிழ்
இந்த திங்களிதழில் ...

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பற்றிய செய்திகள் 
பக் 20 -25 (6 பக்கங்களில்) முழு கட்டுரையாக!
இடம்பெறுகின்றன - வாசிக்கத் தவறாதீர்கள்
UlagaTamil_Sep_2021_page-0020.jpg
UlagaTamil_Sep_2021_page-0021.jpg
UlagaTamil_Sep_2021_page-0022.jpg
UlagaTamil_Sep_2021_page-0023.jpg
UlagaTamil_Sep_2021_page-0024.jpg
UlagaTamil_Sep_2021_page-0025.jpg

-----------------------------------

தேமொழி

unread,
Oct 8, 2021, 3:33:11 AM10/8/21
to மின்தமிழ்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 14 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் இரண்டாம் இதழ்)அக்டோபர் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... http://online.anyflip.com/tntjr/ncok/
உலகத்தமிழ் அக்டோபர் - 2021.pdf

தேமொழி

unread,
Dec 2, 2021, 2:58:40 AM12/2/21
to மின்தமிழ்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 16 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் நான்காம் இதழ்) திசம்பர் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...  
இணைப்பிலும் PDF பதிப்பாக காண்க ---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Sun, Nov 7, 2021 at 9:38 PM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 15 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் மூன்றாம் இதழ்) நவம்பர் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க.

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 15 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் மூன்றாம் இதழ்) நவம்பர் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...  UlagaTamil_Dec.pdf

தேமொழி

unread,
Jan 12, 2022, 8:28:35 PMJan 12
to மின்தமிழ்
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2022 at 1:26 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 17 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஐந்தாம் இதழ்) சனவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 17 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஐந்தாம் இதழ்) சனவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... http://online.anyflip.com/tntjr/aikp/


உலகத்தமிழ், திங்கள் மின்னிதழ் சனவரி-2022.pdf

சக்திவேலு கந்தசாமி

unread,
Jan 12, 2022, 11:16:58 PMJan 12
to mint...@googlegroups.com
'வேரைத் தேடிச் சென்ற விழுதுகளாய்'  இன்று  'புற நானூற்று' த் தாயின் வீரத்தையும் ஈரத்தையும், 'உலகத் தமிழ்'  இதழில் வந்த கட்டுரையில் கண்டு மகிழ்வெய்தினேன்.  இதழை படிக்க உதவிய மின் தமிழ் மடலாடற் குழுவினருக்கு நன்றி.

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mintamil/e421130b-584d-46ff-8542-e1fd688d24c6n%40googlegroups.com.

தேமொழி

unread,
Feb 9, 2022, 5:45:55 AMFeb 9
to மின்தமிழ்
FWD
                                                                                    
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Wed, Feb 9, 2022 at 12:48 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 18 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஆறாம் இதழ்) பிப்ரவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 18 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஆறாம் இதழ்) பிப்ரவரித் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...


உலகத்தமிழ்-பிப்ரவரி 2022.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 12, 2022, 8:04:35 PMApr 12
to மின்தமிழ்

Fwd: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 20 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் எட்டாம் இதழ்) ஏப்ரல் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க... (இணைப்பாகவும் காண்க)


---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Tue, Apr 12, 2022 at 5:15 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 20 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் எட்டாம் இதழ்) ஏப்ரல் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 20 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் எட்டாம் இதழ்) ஏப்ரல் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
http://online.anyflip.com/tntjr/hlmh/

____________________________________________


---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Tue, Mar 8, 2022 at 10:57 PM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 19 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஏழாம் இதழ்) மார்ச்சுத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 19 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஏழாம் இதழ்) மார்ச்சுத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...


____________________________________________
உலகத்தமிழ் -ஏப்பிரல் - 2022.pdf

தேமொழி

unread,
May 18, 2022, 1:28:44 PMMay 18
to மின்தமிழ்
may 2022.jpg
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் 
‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 21

******  இணைப்பாகவும் காண்க .... ---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Wed, May 18, 2022 at 4:28 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 21 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஒன்பதாம் இதழ்) மேத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 21 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் ஒன்பதாம் இதழ்) மேத் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
உலகத்தமிழ், மே-2022.pdf

தேமொழி

unread,
Jun 2, 2022, 12:24:03 PMJun 2
to மின்தமிழ்
Ulaga Tamil June 2022.jpg
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின்
‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 22
http://online.anyflip.com/tntjr/lbls/


******  இணைப்பாகவும் காண்க .... 
---------- Forwarded message ---------
From: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>
Date: Thu, Jun 2, 2022 at 1:49 AM
Subject: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 22 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் பத்தாம் இதழ்) சூன் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
To:
Cc: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை <uts...@gmail.com>


உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழ் - 22 ஆவது இதழாக (இரண்டாம் ஆண்டின் பத்தாம் இதழ்) சூன் திங்களில் மலர்கிறது... பார்க்க... படிக்க... பகிர்க...
http://online.anyflip.com/tntjr/lbls/


உலகத்தமிழ். சூன்-2022.pdf

Joseph Patrick

unread,
Jun 7, 2022, 10:26:01 AMJun 7
to mint...@googlegroups.com
Thank you very much

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages