சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // தேவாசு ம.பி.

10 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 2, 2019, 8:31:02 PM3/2/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // தேவாசு ம.பி.

Ancient Sri Adinath Digambar Jain Temple, Jawas
+An ancient Digambar Jain temple at Jawas Village in Udaipur District of Rajasthan.
+Situated at a distance of 89 Kms from Udaipur.
+Has a history of over 1000 years.
+Once a main Jain centre with 1300 families.
+Has only 1 Jain family (of the priest) now.
+Ancient idols were found in the premises of the village’s school a few years back.
This provides an evidence that this was a main Jain centre


image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages