சமண சின்னங்கள் ஆய்வு-தேடல் தொடர்சி // இராசபுதனம்- பதம்புரா-மன்னாலால் ஜாட் மனையில் மிகப்பழம் தீர்தங்காரர் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு

3 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 2, 2019, 7:53:58 AM3/2/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு-தேடல் தொடர்சி // இராசபுதனம்- பதம்புரா-மன்னாலால் ஜாட் மனையில் மிகப்பழம் தீர்தங்காரர் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு 
மிகவும் தேய்ந்தநிலை சிதலம் அதனால் து என்ன தீர்ர்தங்காரர் என தெளிவு பெற முடியவில்லையாம் image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages