சமண ச்சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //கருநாடகம் இண்டல்கா வில் கண்ட பார்சுவநாதர் சிற்பம் இப்போது கமல்பச்டி கோயிலில் வக்கப்பட்டடு வழிபாட்டில் உள்ளது

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 7, 2019, 12:52:39 PM3/7/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
அறிந்திருக்கக் கூடும்
5 ஆண்டுகள் முன்பு கருநாடகம் கமலேசுவரர் /இண்டல்கா வில் கண்ட பார்சுவனதஎர் சிற்பத்தை  சமண
 மக்களிடனமே கொடுக்கப்பட்டு அது இப்போது கமல்பச்டி ஊரில்  சீர்மிகு  பழங்கோயிலில் வைத்து வழிபடப்படுகின்றது 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages