​சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் ​தொடர்ச்சி // கோலார் அருகு அரபிக்கொத்தனுர் தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு

9 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 6, 2019, 1:24:41 PM3/6/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 பழம் செய்திதான் இருந்தாலும் நினைவூட்டலாக கொள்ளலாம் 
சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //  கோலார் அருகு அரபிக்கொத்தனுர் தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு 

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages