சமணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // சத்தீசுகர்/ ​கொரியா/ வைகுந்ந்துபூர் /அருகு சோகிமத் தீர்த்தங்கரர் சிற்பங்கள்

5 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 6, 2019, 2:18:32 PM3/6/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali
நூ த லோ சு
மயிலை
 சத்தீ சுகர் மாநிலம் கொரியா  மாவட்டம் வைகுந்ந்துபூர் அருகு சோகிமத் எனும் 
காட்டுவாசிகள் மட்டும் வாழும் வ னங்களிடையே இடத்தில் இடத்தில் தீர்த்தங்கரர் சிற்பங்கள்  
அவர்கள் சூலம் போன்றவற்றுடன் கூட வைத்து தொழப்படும் தெய்வமாக கண்டுபிடிப்பு இரண்டில் 
மரத்தடியிலிருப்பது உடைந்தநிலை கைகால்கள் புதிதாக ஒட்டவைத்தல் போல் உள்ளது 
முன்பே தெரிந்தும் இருக்கலாம் ஏனெனில் ஓர் சமணநிறுவனம்தான் வெளியிட்டுள்ளது 

image.png


image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages