சம ணச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மேற்கு வங்காளம் பஃபிரா பெருளியா ​ தீர்த்தங்காரர் சிற்பங்கள் இந்து வழிபாட்டில் உள்ளன

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 6, 2019, 2:31:44 PM3/6/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 மேற்கு வங்காளம்  பஃபிரா >> பெருளியா அருகு தீர்த்தங்காரர் சிற்பங்கள் இந்து வழிபாட்டில் உள்ளன 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages