அவல நிலையில் சமண சிற்பங்கள்

9 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 12, 2019, 8:49:59 AM2/12/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan, Maravanpulavu K. Sachithananthan

நூ த லோ சு
மயிலை

 பொருப்புள்ள அரசு அருங்காட்சி சாலையிலேயே அவல  நிலையில்
2 சமண சிற்பங்கள் மூலை யில் வீசப்பட்டுள்ளன 

image.png

N D Logasundaram

unread,
Feb 12, 2019, 9:13:10 AM2/12/19
to mintamil, vallamai, தமிழ் மன்றம், thamizayam, SivaKumar, Kanaka Ajithadoss, Banukumar Rajendran, podhuvan sengai, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan, Maravanpulavu K. Sachithananthan
நூ த லோ சு
மயிலை
அன் பின் பானுகுமார் அசிதா தாசு அவர்களுக்கு   

புதுச்சேரி 
அருங்காட்சியகம் எனக்காட்டாது விடுபட்டுள்ளது மன்னிக்க


நீங்கள் தகவல் பெரும் உரிமை சட்டதின் கீழ் இதுற்றி குறைகூறுமுகமகவே விண்ணப்பிக்கலாம் 

பொதுவாக அரசுத்துறையினர் மீது நுகர்வோர் நலச் சட்டங்கள் பயன்படாது என்றாலும் இது ஒரு
சேவைத்துறைதான் எனக் கொண்டு  deficiency in service எனும் நுகர்வோர்
நலச் சட்ட வழக்கு எனவே தொடர முயலலாம் உங்கல் வழக்கறிஞர்களை தொடர்பு கொள்க 

 


--
--
இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தோம்! இமையோர்,
விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டோம்!
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "தமிழாயம்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to thamizayam+...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages